Pages

Thursday, June 23, 2011

সিংহ রাশি নারীর সাথে কুম্ভ রাশি পুরুষের সম্পর্ক


ÂkØk xbËK xovpyxUk iËd pËtxQl Ìjd Ìl#p b¡ ÌjhwËg P×¹ËKk eÞxZ AwKxnêZ pt, ÌZixdhwËg ÌoI Ìjd K׺ eÖkØnxUk eÞxZ AwKxnêZ pËâQ„ ÌKwd dw ÌKwdhwËg, K׺ eÖkØnxU Ìjd Zwk hwgwlÖ bÙxÄk Mpyd kwËRø ÌiËtxUËK ÌUËd xdËt jwxâQl, Ìjd Ìo ÌKgl GK†âQ pwlKw ÌiN, gËt ÌjËZ ÌjËZ AbÙmø pËt jwxâQl K׺xUk Axhgøx£ßk mÔdøZwt„ xovpyoÖlh gwcw Ìj Ìo Ìbtxd Zw dt, xKìç ZwËZ KwR pt xd„ xgoôtKk pËlI oZø Ìj, xVK GKB kKi gøwewk NËUxQl K׺ eÖkØnxUk ÌqË¢I, eÞai xbËK„ ÌiËtxUk RrZw K×˺k AxþpkixZ
KYêRÖMl Ggv Zwk mÛwìæ ew bÖËUwËK xbËtxQl GKU× xgmÛwi, eÞmwxìæ - Awk ÌiËtxUk Ñþpjêø ZwËK KËk xbËtxQl m²pyd, KxóeZ„ pVwu KËkB ÌKwˤËK hwËlwgwowk iwËS ÌoB SËrw pwItwk xbd PËl GËlw, GËlw Ìk#bÛ-Lr Zwe, Awk oøwZoøwËZ exkËgm„ ÌQËlxU pËt DVËlw xdþeÞwY, Mºyk, LÖ^ZLÖ^ËZ, Ggv xgbÛØewZôK„ ÌiËtxU pËt DVËlw kØq, ApvKwky, ÌiRwRy Ggv xZ£ß„ ÌQËlxU ÌhËg xdËlw GB ÌiËt GKUw xgkx£ßKk gøx£ß, Awk ÌiËtxU ÌhËg goËlw ÌQËlUw GKUw ggêk„ ZwËbk GB kKi exkgZêd LÖgB bÖ:LRdK„ xK Gid NËUxQËlw?

K׺ Ggv xovp kwxmMZhwËg GËK AËdøk xgekyZ„ xKìç xlŠ jLd xgekyZ, ZLd ÌoUw AwKnêËYk xgntgþçËZ exkYZ pt„ AìæZ, GUwB AxcKwvm iwdÖËnk xgmðwo„ xKìç ZwËbk GB cwkYw hÖl„ bÖRËdk AwPkËYk xhdíZwËK KwxUËt DVËZ GB bÖRdËKB jËaÄ ÌPÄw KkËZ pËg„

ÌiËtxUk DxPZ pËg dw GB ÌQËlxUËK xpvow Kkw, gkv Zwk DxPZ xdËRk iËcø Ìj †Y†Ëlw ÌdB, xKìç Zwk K׺ eÖkØnxUk iËcø kËtËQ, Ìo†Ëlw AdÖKkY I PPêw Kkw, ZwËZ lwh AwËQ qxZ ÌdB„ GKBhwËg ÌQËlxUËK gÖSËZ pËg Ìj ÌiËtxUk iËcø Gid xKQ× †Y kËtËQ Ìj†Ëlw awKËl Zwk xdËRk gøx£ßZò AwkI Ìiwpdyt pËt DVËZw, ZwB ZwËK AwkI jZí opKwËk ÌoB †Y†Ëlw ARêËdk ÌPÄw KkËZ pËg„ Awk xgekyËZk iwËd GUwB - Gk iwËd xgKnêY dt„ gkv Gk iwËd xiËl xiËm GKwKwk pËt jwItw„ xKìç ZwkekI, GB bÖRdwk oóeËKêk iËcø ogoitB Ìj S×^xKUw awËK ÌoUw pËlw, xovpy Ggv K׺ bÖRdB ZwËbk Plwk eËa GËK AdøËK xWxŠËt ÌjËZ gw UeËK ÌjËZ DbøZ pËg, flZ ZwËbk hwËlwgwow gw xgËtk ÌoB eÞwaxiK iwcÔjêøUw ptËZw AwËMk ipyiwt Awk xgKxmZ pgwk oÖËjwM ewËg dw„ Ìbtw-ËdtwB pËlw GB oioøwk oiwcwd„ LÖg Ìgxm Ìbtw dt, gw LÖg Ìgxm Ìdtw dt„ ÂcÖ oxVK AvËm AwZôoieêY, Ggv AwËbËmk ximÛËYB kËtËQ oiwcwd„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- g¬×Zñ|

 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment