Pages

Thursday, June 23, 2011

মেষ রাশির নারীর সাথে মেষ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


Ìin eÖkØn Ìin dwkyËK gÖxSËt xbËZ Pwt, bÖRdwk iwËS Ìj ÌKwd kKËik eÞxZËjwxMZwt eÖkØnxUB Rty pËg„ Ìo ZwËbk eÞYËtk eÞaËiB ÌiËtxUËK ekwhÔZ Kkwk ÌPÄw KkËg, dtËZw ÌiËtxUk KwQ ÌaËK oËk b^wrwËg„ Aaêwu, Ìo Ìj ‘eÖkØn’, Awk ÌiËtxU Ìj ‘dwky’ ÌoUw xVK xVK gÖSËZ pËg„


GB kwxmk RwZK gw RwxZKw bÖRdB GKB kKi ÑgxmÄø Ggv AwPkËYk AxcKwky„ eÖkØn ÌinxU jxb ÌPwËLk Awrwl pt, ZwpËl ÌiËt ÌinxU ptËZw ÌUxlËfwd, ÌiwgwBl, GoGiGo KËk Zwk Iek Lgkbwxk Kkwk ÌPÄw KkËg„ eÞxZxU Ìin dwkyk iËcøB GKUw oÖ® Ggv Mhyk AwKwváqw awËK Ìj Zwk xeÞtZi ZwËK ÌjËKwd xgeb ÌaËK kqw KkËg| Ggv Ìbwn jwkB ÌpwK dw ÌKd Zwk eq ÌdËg„ xKìç, eÞYËt xdËRËK oieêY Kkw Awk Adø ÌKwd ÌqË¢ xdËRËK oieêY Kkwk iËcø GB ÌiËtxU Ìgm oÔqô GKxU oyiwdw xbËt kwËL„ Ìin eÖkØËnk Ìj ÑgxmÄø†xl eÞaËiB Zwk dRËk erËg Ìo†Ëlw pËlw, eÖkØnxU Zwk ÌPËtI Ìgxm eÞhÔZòekwtY, AwkI Ìgxm AwMÞwoy Ggv ovNwZiÖLy„ GUw Zwk KwËQ exküKwk - Ggv Zwk Rdø Ìo#hwMøRdKI gËU„

eÞai eÞai ZwËbk bÖRdËK ÌbËLB iËd pËg Ìj Zwkw iwdxoK Ggv mwkyxkKhwËg LÖg oÖëbk iwxdËt ÌMËQ| ÌKddw hwËlwgwowk KwËQ GËbk bÖRdwk GKwìæ PwxpbwUw GKbi GK - hwËlwgwow pËZ pËg Kwgø-DedøwËo gxYêZ ÌoB xdiêl mwmðZ hwËlwgwowk iËZw xdL^ÖZ„ Ggv eÞwt eÞxZxU ÌinB xdËRËbk GB eÞZøwmwk gwþæg eÞwx®k gøewËk A¬hwËg ÌM^wrw„ jwBËpwK, oóeËKêk GB D^P× þæËk Ìe^#Qgwk Awmw Kkwk AwËM, ZwËbkËK GKUw AZøìæ bÖkÕp gwcw ÌexkËt AwoËZ pËg| GUw pËlw, ZwËbk ÈhwgMZ ÈwaêekZw| DbwpkYÈkÕe, KyhwËg Awxi Awiwk oŠy gw oxŠdyËK exkeÔYê KkËgw G xPìæw dw KËk ogoit xdËRk exkeÔYêZw gw ZÚx®k eÞxZ †kØZò AwËkwe Kkwk eÞgYZw GËbk iËcø ÌbLw jwt„“hwËlwgwow ÂkØ pt ZLdB jLd AËdøk Pwxpbw xdËRk Pwxpbwk ÌPËt RkØxk gËl iËd pËZ ÂkØ pt” - ÌlLw GKUw ÌewýUwk ÌbtwËl UwxŠËt kwLw DxPZ, Ìin ÌeÞxiK-ÌeÞxiKwËbk Rdø„

bÖRd ÌinB xdËRËbkËK exküKwk gÖxSËt ÌbËg Ìj gøx£ß ÈwcydZwt pþæËqe ÌKwdhwËgB opø Kkw pËg dw„ xKìç ZwËbk ÌqË¢ GB AwËgbd bÖRdB GKËPwLwhwËg KËk awËK„ ÌKddw bÖRËdB AËdøk CnêwKwZkZw opø KkËZ ewËk dw| xKìç Awgwk xdËR AËdøk eÞxZ CnwêKwZk pËt DVËZI ZwËbk oit lwËM dw„ eÖkØn ÌinxU LÖg hwËlwhwËg Zwk Ìin oxŠdyxUËK gÖxSËt ÌbËg Ìj, Ìo Ìjd ZwËK xpvow Kkwk iËZw bÖ:owpo dw ÌbLwt| Ggv Adø ÌKwd eÖkØËnk xbËK Ìjd hÖËlI dw ZwKwt„ GxbËK, ÌiËtxUI ZwËK exküKwk RwxdËt ÌbËg Ìj, Ìo Ìjd Zwk eÞxZ ÌiwËUI CnêwKwZkZw eÞbmêd dw KËk| Ggv GKB owËa Adø ÌKwd dwkyk xbËK xgëbÖiw¢ AwMÞp dw ÌbLwt„

jwBËpwK, jxb Ìin dwkyxU Ìin eÖkØnxUËK exkeÔYêhwËg xgmðwo KËk, ZwpËl ÌiËtxUËK AdÖZ® pËZ pËg dw„ ÌKddw, Ìin eÖkØËnk KwËQ Ìjid eÞZøwmw Kkw pt, Ìo xVK ÌoB eÞZøwmw AdÖowËkB Zwk Rygd jwed KkËZ oqi| G ÌqË¢ Adø ÌjËKwd eÖkØËnk ÌPËt Ìo GxMËt„ GB Kaw†Ëlw Ìin dwkyk ÌqË¢I oihwËg eÞËjwRø„ ÌiËtxUk Rdø ÌjUw hwËlw, ÌQËlxUk RdøI ÌoUwB hwËlw| GËZ ÌKwd oËëbp ÌdB„

Zwkw jLd SMrwt gøþæ awKËg, ZLd eÖkØn ÌinxU ptËZw ÌoB AxMíZ® iÖpÔZêUwËZ ÌiËt ÌinxUËK exkZøwM Kkwk ÉixK ÌbËg| xKìç AwbËZ Ìo GUw KkËg dw- jxbI ÌoUw xdxúPZ KËk glw iÖmxKl„ GKgwk jxb Ìin eÖkØn Ìin dwkyk ÌeÞËi eËr ZwpËl RMËZk Awk og ÌiËtk oŠB Zwk KwËQ xgkx£ßKk gËl iËd pËg„ Adø ÌiËtk owËa Zwk oóeKêUw pËg AËdK Ki ovNwZit Ggv mwxìæeÔYê pËlIZwk KwËQ ÌoUw pËt DVËg xgkx£ßKk„ GKB Kaw Ìin dwkyk RdøI xVK„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- g¬×Zñ, Ìj#doŠ I gøgow|

সূত্র: রাশি১২.কম 

No comments:

Post a Comment