Pages

Thursday, June 23, 2011

বৃষ রাশির নারীর সাথে কুম্ভ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


gøxZ¢ßi og ÌqË¢B kËtËQ, xKìç Ìj gÙn dwky Zwk K׺ eÖkØËnk owËa eÞYt oóeËKê oÖxL dt, Ìo K׺xUk Z×ldwt GB KËÄk KwkËY Ìgxm ÌhËŠ erËg„ gÙn dwky jLd ÌeÞËi eËr ZLd Ìo Pwt Zwk GB ÌeÞi xPkKwl Ggv oºg pËl xPkKwËlk ÌaËKI AwkI xZdxbd Ìgxm xUËK awKÖK! eÞaixbËK K׺ eÖkØnxUkI GKB kKi AwKwáLw awËK, xKìç Zwk LwiËLtwxleÔYê gw A¨ÖZ KwËRk eÞgYZw gÙn dwky xVKiËZw gÖSËZ ewËk dw, ÌKddw K׺ eÖkØn xdËRI gÖSËZ
ewËk dw Ìo KLd xK KkËg, Awk ÌKdB gw Ìo Gid KËk„ GKxU DejÖ£ß oxŠdy ÌeËl K׺ eÖkØn Ìj oiMÞ RygËdk RËdøB xgmðþæ Ggv ZÚ® awKËZ oºg ÌoUw exkÆVkuir„ xKìç jLd Ìo ZÚ® pËZ ewkËQ dw, ZLd Zwk eËq ÌiËtxUk KwQ ÌaËK bÔËk oËk jwItw gÙn ÌiËtxUk Z×ldwt AËdK Ìgxm opR Ggv ÈwhwxgK„

jxbI Ñbdxëbd xgxhdí xgnt Ggv gøx£ßMZ Èhwg†Ëlwk ÌqË¢ K׺kw exkgZêdmyl dt, xKìç opËRB Zwkw exkgZêËdk owËa Lwe LwBËt xdËZ ewËk, jLd eÞËtwRd (GidxK jLd eÞËtwRd dt ZLdI)„ gÙËnkw Awgwk exkgZêËdk owËa GËZw opËR Lwe LwItwËZ ewËk dw„ gÙn dwkyk KwËQ exkgZêd GKUw ht‰k xgnt„ K׺ eÖkØËnk owËa AìækŠZw oÙxÄ pËl gÙn ÌiËtxU K×˺k gwÉËZ AwËgMeÞgYhwËg xdkweb Ìgwc KkËg„ gÙn ÌiËtxUk KwËQ K׺ eÖkØnxUk oŠ xcËk xcËk AhøwËo exkYZ pt„ Ìjixd hwËg xdËRk P×Ëlk ýUwBl, xdËRk ÌewmwK, eÖËkwËdw xoxW, ÌhËŠ jwItw Kxfk KwËek eÞxZ Zwk AhøþæZw MËr IËV - Agmø GËqË¢ Zwk AdÖhÔxZk MhykZw AËdK Ìgxm awËK„ GidxK jLd GB eÖkØnxUk owËa Zwk oóeKê Pki NwZ-eÞxZNwËZ eÔYê pËt IËV Ggv opø qiZwk gwBËkI PËl jwt, ZLdI GB ÌiËt GK†^ËthwËg hwgËg Ìj GLdI ZwËbk RËdø Awmw kËtËQ - Ggv ZwlwK xKvgw xgËâQËbk AwmÛt ÌaËKI Ìo xdËRËK oxkËt kwLËg„ GB ÌiËtk opdmylZw eÞmvowk bwgybwk„ xKìç ÌiËtxU jxb AgËmËn GKgwk Zwk id xþpk KËk ÌfËl Ìj Ìo K׺xUËK ÌQËr ÌbËg, ZwpËl ÌQËr ÌbËgB„ ÌoËqË¢ ÌKwdxKQ× xbËtB GB ÌiËtËK ÌfkwËdw oºg dt„ Aaêwu jxb ÌiËtxU xgËâQb Ggv PËl jwItwk GB eìÿwxU ixktw pËt ogêËmn ËK#ml xpËoËg gøgpwk dw KËk awËK„ jxb GUw Zwk ÌK#mlB pËt awËK, ZwpËl Zwk Awþpw Ggv KËÄk eÖkÆwk Ìo ewËg„ ÌKddw, owixtK xgkxZ gw xgËâQb K׺ËK Zwk GKËNËtiy KwxUËt DVËZ owpwjø KËk, Ggv exkgxZêZ bÙmøeËU AwMÞpy pËZ ZwËK gwcø KËk ÌZwËl„ Awk GB ÌK#mlUw xKQ× xKQ× gÙn dwky AZøìæ oflZwk owËaB eÞËtwM KËk awËK„

ZwËbk mwkyxkK oóeKêI GKB kKi pZwmwgø™K Ggv AZÚ® ÌaËK jwËg, jZqY dw gÙn ÌiËtxU K׺ eÖkØËnk exkgZêdxeÞt ÌqewËU iwdxoKZwk owËa xdËRËK xixlËt xdËZ dw ewkËQ„ ZwËbk Dek MÞp-dqË¢k BxZgwPK eÞhwg dw awKËl, gwZwËok iÙbÖ ÌbwlwËZB ZwËbk ÌeÞËik Ìd#ËKw DËùU ÌjËZ ewËk, xKìç jxb BxZgwPK ÌoB eÞhwgUw awËK ÌoËqË¢ Zwkw xdËRËbk iËcø iZxgËkwc, SMrwk oitI GËK AËdøk eÞxZ DnähwËg Awo£ß awKËg, Ggv eÞYtKwZk P×¹Ëd xdËRËbk og xgËkwc†xlI Zwkw xiiwvow KËk xdËZ owaêK pËg„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment