Pages

Thursday, June 23, 2011

মেষ রাশির নারীর সাথে বৃষ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


Ìin dwky xþpkxP£, Awk gÙn eÖkØn GK†^Ët„ ZwËbk gøwewËk ÌRøwxZnmwËþèk GB gwþægoóiZ iìæËgøk oZøZwt ÌKwd oËëbp ÌdB„ Ìin dwky hwËg Ìj GkKi Adr gþç (gÙn eÖkØn)-ËK drwËZ pËl eÞËtwRd ÌRwr cw~w, xKvgw pVwu KËk S^wxeËt erw, Awk dtËZw Ìin dwkyk D£we xVK KËZwLwxd ÌoUwk eÞiwY Ìbtw„ xKìç GB eÖkØËnk ÌqË¢ ÌKwd D£weB jËaÄ dt„


ÌinxU gÙnËK ÌVlËg - gÙnxU Adr gËo awKËg„ Gkek ZwËK cw~w ÌbËg - gÙnxU AoËìæwnhËk ÌV^wU ÌfwlwËg„ ÌiËtxU xKQ× PwBËg - Ìo eÞxZpZ KkËg„ Gk eËk ÌjUw NUËg ÌoUw pËlw: ÌiËtxU f×xeËt K^wbËZ ÂkØ KkËg - Awk gÙnxU p^wUw ckËg„ xKìç Ìin Awk gÙn Adø AwkI gøwewk AwËQ Ìj†Ëlw Ìj#ahwËg KkËZ oqi„ Ìjid, jxb Ìin ÌiËtxU ÌpËo IËV - ZwpËl gÙnxU MËl erËg„ jxb ÌiËtxU xixÄhwËg ZwËK eÞlÖ³ KËk - ZwpËl Ìo ÌiËtxUËK Awbk KËk ÌbËg„ jxb ÌiËtxU ZwËK RxrËt cËk - ZwpËl gÙnxU Slil KËk ÌpËo DVËg„ xKìç GKUw gøwewk ogoitB lqøYyt Ìj, Ìj KwRxUB ÌpwK dw ÌKd ÌoUw ÂkØ KkËg xKìç Ìin ÌiËtxUB„

Ìin dwky AxZ LkØËP eÞKÚxZk, gÙn eÖkØn xiZgøty„ Ìin DË£Rdw eQëb KËk, gÙn eQëb KËk mwxìæ Ggv dykgZw„ Ìin dwky CnwêKwZk, Awk gÙn eÖkØn AxcKwkekwtY„ gÙn eÖkØn hwËlwgwowk ÌqË¢I xVK ZËZwUwB gwþæggÖx¦oóedí jËZwUw Adøwdø ogËqË¢| xKìç Zwk iËcøI Mhyk AdÖkwM kËtËQ| ÌoI mwìæhwËg eÞYtKwZk Ggv eÞP¡ AwËgMy„ ZgÖI, GB bÖRËdk hwËlwgwowk mwkyxkK Awbwd-eÞbwËd xKQ× oioøw ÌbLw xbËZ ewËk (xgËmnZ Ìj#d Awbwd-eÞbwËdk ÌqË¢)„ Ìin dwkyk KwËQ Ìj#d oóeKê pËlw iwdxoK, mwkyxkK, AwËgM Ggv AwcøwxZôK iÖx£ßk ea„ xKìç gÙËnk KwËQ Ìj#d oóeKê owcwkY Ggv eÞKÚxZMZ GKUw KwR - jwk bÖËUw AZøìæ gwþæg Ggv þemêËjwMø fl kËtËQ - GKxU pËlw iwdxoK I mwkyxkK ZÚx® Awk AdøxU pËlw oìæwd Rdô Ìbtw - GKxU exkgwËkk oÔ¢ewZ Kkw„

xdËRËbk eÙaK iwdxoKZw Ggv AwPkËYk iËcø owi™oø Awdwk gw QëbitZw Ìbgwk owiwdø ÌPÄwk Ìj#a DËbøwM xdËl Gkw bÖRd GKxU bÖlêh Ggv DnähwËg ZÚ® oóeKê DeËhwM KkËZ oqi„ jxb Zwk owËa hbÛ AwPkY Kkw pt Ggv Zwk AdÖhÔxZk eÞxZ jËaÄ xgËgPdw Kkw pt, ZwpËl gÙn eÖkØn Ìin dwkyËK ZygÛZi SËrk iwËSI hwËlwgwowk Adr egêËZk iËZwB xþpkhwËg oŠ ÌbËg„ Ìin dwky Ìj hÖlB KkØK dw ÌKd, ÌooËgk oºwgø exkYxZ ÌaËK Pki ZøwËMk iËcø xbËt pËlI ÌiËtxUËK Dnä xdkwe£w ÌbËg„ Ggv Zwk GB jZí Awx£k ewmwewxm Ìo GKUw xdhêkËjwMø AvËKk AwxaêK xdúPtZwI ÌjwMwËg| ÌoB owËa iwawk Dek f×^ËUwpyd QwËbk gËëbwgþæ KkËg| Awk xgxhdíkKi Lwgwk bwgwËk hxZê ÌkxfÝRwËkUËkk Kaw glwUw gwÉløB gËU„

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment