Pages

Thursday, June 23, 2011

মেষ রাশির নারীর সাথে মিথুন রাশির পুরুষের সম্পর্ক


AËl#xKËKk eÞxZ xmÂoÖlh xgmðwo Ìin dwkyËK ÌoB eÖkØËnk owxdíËcø GKxbd dw GKxbd xVKB Ìe#ËQ ÌbËg Ìj eÖkØnxU GKRd exkeÔYê dwkyk o¬wd KkËQ| Awk xiaÖd pËZ ewËk ÌoB xgËmn eÖkØnxU„ pËZ ewËk xiaÖd eÖkØËnk ixþæûK bÖBxU Ggv Zwk eÞZøwmw bÖBkKËik| xKìç ÌKwd ÌiËtËK hwËlwgwowk ÌqË¢ Zwk eÞai eÞËtwRdxU pËlw ÌoB ÌiËtk owËa xdËRk ZygÛ gÖx¦i£wk owi™oø awKw„ ÌjËpZ× Ìo Ìin dwkyk iËcø ÌoB ÑgxmÄø L^ÖËR ewËg, Ggv G gøewËk Ìo ÌiËtxUk eÞmvowI KkËg, ÌoËpZÖ Ìin ÌiËtxUI xiaÖd eÖkØËnk gøewËk Awþpwmyl pËZ
ewkËg| xiaÖd ÌQËlxU ÌjidB ÌpwK GB eÖkØnxU ZwËK ÌZixdhwËg MÞpY KËkB hwËlwgwoËZ oqi„ GB xgmðwo ARêd KkËZ ewkËl Ìin ÌiËtxU xiaÖd eÖkØËnk KwËQ xdËRk ÌoB kÕe Z×Ël ckËg ÌjUw Ìo GjwguKwl Awk ÌKwd eÖkØËnk KwËQB DdôÖ£ß KËkxd| Ìo eÞiwY KËk ÌbËg - Ìj eÖkØn Ìin dwkyk xdRÈ ÑgxmÄø†Ëlwk RdøB ZwËK hwËlwgwoËZ ewËk Zwk Rdø Ìin dwky pËt DVËZ ewËk oxZøKwk AËaêB xixÄ Awk diÜ Èhwgy„ ZËg eÖkØnxUËKI eÞiwY KkËZ pËg Ìj ËKwd ÌKwd ÌqË¢ Ìo Ìin dwkyk ÌaËKI ip£k| GKB owËa ÌiËtxUk xdRÈ ÑgxmËÄøk Ìo oiwbk KËk| Ggv Ìo†Ëlw Zwk ÑgxmÄø†Ëlwk oiKq Ggv GKB owËa xKQ× xKQ× ÌqË¢ Zwk ÌaËKI ip£k„ GUw Kkw ptËZw jËaÄ ËSËilwk, xKìç ÌKwd eÖkØn jxb GUw KkËZ ewËk ZwpËl Ìo xd:oËëbËpB xiaÖd„

xiaÖËdk Èhwg og xKQÖËZB Ìbxk Kkw| GB eÞgYZwk owËa Lwe LwBËt xdËZ Agmø ÌiËtxUk KÄ pËZ ewËk„  Ìo xdËRI GB Ìq¢UwËZ xKQ×Uw Mw Qwrw ÈhwËgk„ xKìç xdËRk Ìj Ìbwn Ìo AËdøk iËcø ÌbËL ÌoUwI opø Kkwk gøwewËk ÌinËbk iËcø GK ckËdk Èwaêek ÌdxZgwPKZw lqø Kkw jwt„

GB bÖRËdk iËcø CnêwKwZkZw GKUw gr oioøw pËt ÌbLw xbËZ ewËk„ ÌiËnk ÑgxmÄøoóedí GKRd owcwkY dwky xVK ZZLwxdB CnêwKwZk jËZwLwxd GKRd dwkyk eËq pItw oºg„ xKìç xiaÖËdk iËcø xVK ZËZwUw CnêwKwZkZw ÌbLw jwt dw„ Awk xiaÖËdk iËcø jËaÄ CnêwKwZkZwk AhwgUwB pËt DVËZ ewËk og oioøwk ÌKëbÛxgëbÖ„ ÌKddw, gÖSËZB ewkËQd, ÌiËtxU iËd iËd Pwt Ìj xiaÖdxU Ìjd Zwk eÞxZ CnêwKwZk pËt IËV„ xKìç AwËgMit g¬Ëdk ekwcydZwk bÖxúPìæw xiaÖËdk ÈhwgoÖlh g¬×guol KwRKiê†ËlwËK dÄ KËk Ìbt| fËl ÈwcydËPZw xiaÖd eÖkØËnk Rdø Ìin dwkyk GkKi iËdwhwg oxZøB AËdKbÔk ejêìæ MrwËZ ewËk„

Awk ZwËbk mwkyxkK oóeËKêk ÌqË¢ glËZ pt Ìj, xiaÖd eÖkØn pËlw ÌoB Aùe xKQ× eÖkØnËbk GKRd Ìj Ìj#d oóeËKêk eÞxZ Ìin dwkyk AxgxâQdí hwgMZ ÌNwkiMíZwk exkeÔYê oiwËgm NUwËZ oqi„ xKìç jLd ÌoUw ÌNwkiMíZw ÌaËK ÌgxkËt þeËmêk Pwxpbw ÌZwËl, ZLd xiaÖd eÖkØnxUk Kùedwt xgËhwk Ìj#d AwËgbd ptËZw ÌiËtxUk ÈhwgoÖlh mwkyxkK Pwxpbw†ËlwËK xVKiËZw ÌiUwËZ  Aqi pËt eËr„

AËdK xiaÖd eÖkØn Awk Ìin dwky AwËQ jwkw xmÂËbk iËZw GKRd AwËkKRËdk pwZ cËk eËa ÌpËU PËlËQ„ Awgwk GkKi AËdK xiaÖd eÖkØn Awk Ìin dwkyI AwËQ jwkw xdËRËbk iËcø ÌmönwZôK Awk xgbÛØewZôK gwËKøk f×lS×xr f×xUËt jwËâQ| NÖi ÌaËK ÌRËM IVw ÌaËK ÂkØ KËk NÖiÖËZ jwItw ejêìæ, GidxK NÖËik iËcøI Zwkw SMrw PwxlËt jwt; jwBËpwK, ZygÛ gRÛewËZk iËZw SMrwËZI goËìæk ÌoB gyRxU lÖxKËt awKËg ÌjUw ZwËbk hxgnøËZk oRyg Èeí†ËlwËK cËk kwLËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg----  Ìj#doŠ|

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment