Pages

Thursday, June 23, 2011

মেষ রাশির নারীর সাথে ধনু রাশির পুরুষের সম্পর্ক


xVK ÌjhwËg oZø†ËlwËK cdÖkw Deþpwed KËk awËK, ÌZixd AKeU Ggv xdiêihwËg ÌRøwxZnmwËþèk GKxU  oZø GLwËd DËlöL KkxQ: ÌKgl xiaÖd gwËb Adø ÌjËKwd kwxmk eÖkØËnk Z×ldwt cdÖËbk iËcø DË¥møpyd fxÄdxÄk eÞgYZw ÌbLw jwt - jw ÌaËK  Zwk AxgmðþæZwk Awhwo ewItw jwt ÌoUw iwdxoKhwËg AxgmðþæZwB ÌpwK xKvgw mwkyxkKhwËg„


ÈwhwxgKhwËgB, GUw pËlw owcwkY GKUw Kaw, GUw Ìj eÞxZxU ÌqË¢B ÉgÖÉ xiËl jwËg Gid xdúPtZw Ìbtw jwt dw„ xKìç GUw GËZw eÞwtB oËZø exkYZ pËZ ÌbLw jwt Ìj, GKRd Ìin ÌiËtk owËa jLd, pwlKwhwËg gÉMwiy (Lwo gwvlwt ÌjUwËK glw pt lÖâPw) cdÖ eÖkØËnk eÞYt NËU ZLd Ìo oóeKêUw kwmwd ÌkwËlU ÌLlwk iËZw iRwk(!) pËt IËV„ Agmø, AwËkKUw oºwgdw (gw Awm‰w) ÌaËK jwt Ìj eÖkØËnk eÞxZ Ìin dwkyk CnêwKwZkZw (ËjËKwd ckËdk CnêwKwZkZwËK ÌKglB eÞZøwLøwZ pgwk ht xpËoËg xgËgPdw KËk) Rdô Ìdt dw ZwËK AwoËl Ìin ÌiËtxU Awk hwËlwB gwËo dw| GkKi ÌqË¢ eÖkØnxU Ky KkËlw gw dw KkËlw Ìoog gøwewËk Ìin dwkyk iËcø xgëbÖiw¢ AwMÞpI KwR KËk dw„ GUw pËlw ÌinoÖlh myZlZwk lqY„ jxb ÌKwd Ìin ÌiËt Zwk Èwiy xKvgw ÌeÞxiËKk ÌeÞixglwxoZwk gøwewËk LweQwrw xKvgw xdxlê® pËt IËV ZwpËl gÖSËZ pËg ÌiËtxU Awk ZwËK hwËlwgwoËQ dw| eÖkØnxU LÖg myNÞB ÌiËtxUk iÖL ÌaËKB GB KawUw RwdËZ ewkËg„ ZËg cdÖ ÌgPwkwk eËq glw DxPZ Ìj, Ìo jxb dZ×d hwËlwgwowk pwZQwxdk KwËQ AgËmËn AwZôoieêY KËkB, ZwpËl eÔËgêw£ß ÌeÞxiKwxUk KwËQ ÌoB KawUw AdxZxgl˹B Ìo RwdwËg„ gþçZ, cdÖ eÖkØn AwìæxkK Ggv ou„ cdÖ eÖkØn Ggv Ìin dwkyk ÌKDB owcwkYZ byNêþpwtyhwËg eÞZwkYw cwiw Pwew xbËt RÖxU ÌgËc awKwk iwdÖn dt„

GB RÖxUk bÖRdB Awmwgwby, ÌLwlw iËdk AxcKwky, Dnä Ggv g¬× guol„ jxb G bÖRd xdËRËbk iËcø Ìj#ahwËg Awþpw AwdËZ ewËk, GKbi ÂkØ ÌaËKB, ZwpËl Ìin dwkyxUk jËaÄ oÖËjwM kËtËQ cdÖ eÖkØËnk owËa Ìo#pwbêøeÔYê GKxU AwËgMy oóeKê MËr ÌZwlwk„ AËdK cdÖ kËtËQ jwkw mwkyxkK oóeËKêk ÌqË¢ xgmðþæ Ggv xdhêkËjwMø| jxb ZwËbk GKRËdk owËa GB ÌiËtk oóeKê ÑZxk pt, ZwpËl GB bÖRËdk hwËlwgwow pËt DVËZ ewËk xPkþpwtyhwËg oÖLKk DË£Rdwt exkeÔYê„

ZËg, Ìin dwkyËK xdkËeqhwËg oZKê Kkw pËâQ Ìj ÂcÖ Kdøw Ggv K׺ gwËb Adø ÌjËKwd eÖkØËnk Z×ldwt cdÖ eÖkØnËbk iËcø AxggwxpZ Rygd jweËdk ÌS^wK Ìgxm ÌbLw jwt„ ÌjËpZ× AxcKwvm cdÖB xgËtk ÌgxbËZ DVËZ dwkwR ZwB GB kwxmk RwZKËbk ÌqË¢ GdËMBRËiëU ÌhËŠ jwItw xKvgw xgËtk AwoËk gk DcwI pItwk NUdwt xgoôtKk ÌZid xKQ× ÌdB„ xKìç ZwB gËl cdÖkw xdÅ×k dt - Zwkw ÌKgl xdËRËbk eÞxZ ou„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,g¬×Zñ I gøgow|

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment