Pages

Thursday, June 23, 2011

সিংহ রাশি নারীর সাথে তুলা রাশি পুরুষের সম্পর্ক


GB RÖxUk bÖRd jxb kwZ†ËlwËZ gwBËk gwBËk dw NÖËk, GKowËa xdËRËbk NËk oit KwUwt (eÞxZ kwËZ dt, xKìç jËZw kwËZ Zwkw gwBËk NÖkËZ jwt, AìæZ Zwk ÌaËK Ìgxm kwËZ NËk awKËZ ewËk) ZwpËl þpwty GKxU oóeËKêk RËdø ZwËbk oflZw ÌKD ÌVKwËZ ewkËg dw„ ZwËbk Èhwg Ggv gøx£ßZò jËZwB owbÙmøeÔYê ÌpwK dw ÌKd, LÖg Ìgxm ewxUê gw AdÖÅwËY ÌjwMbwd Kkwk xgntxU eÞwtB NwZ-eÞxZNwËZk oÙxÄ KËk awËK„ AxcKwvm Z×lw eÖkØnB ÌjËKwd ewxUêËZ AvmMÞpY KkËZ eQëb KËk„ Awk xovpyxUI KbwxPu ÌKwd owiwxRK xdiìèY xfxkËt Ìbt„ xKìç AËdK Ìgxm ewxUêËZ ÌjwMbwd Ìj S^ÖxK gËt xdËt AwoËg ÌoUw pËlw: xovpyxUk iËcø CnêwKwZkZw - Ggv Adøwdø ÌiËtËbk eÞxZ Z×lw ÌQËlxUk gÙx¦eÞw® AwKnêYytZw„


xKìç DeËkk oioøwxUk Kaw gwb xbËl, Z×lw ÌQËlxU Zwk xovpyk RËdø iwËSiËcøB Depwk owiMÞy xdËt AwoËg, ÌjUw ÌiËtxUËK ÈxþæKkhwËg ojËZí lwxlZ pItw Ggv exkZÚ®hwËg hwËlwgwow ewItwk AdÖhg jÖxMËt jwËg„ Ggv GBU×K× xovpyk RËdø LÖgB †kØZòeÔYê„ Ìo Depwk ÌeËZ hwËlwgwËo„ ZwQwrw, xdËRk xeÞt oxŠdyxUËK eÞYtKZwkhwËg GBU×K× ÌgwSwËdw Ìj ZwËK Ìo KËZwUw hwËlwgwËo - Ìo xgnËt GËKgwËk RdôMZ eÞZyhw xdËt RËdôËQ Z×lw eÖkØn„ xdËRk AwMÞppyd, xdkØ£we iËdwhwg ÌjËKwd eÖkØËnk oËŠk ÌaËK Z×lw eÖkØËnk owxdíËcø Ìgxm bÛØZ KwxUËt DVËZ ewkËg xovpyxU„ flZ: ZwËbk bÖRdwk mwkyxkK oóeKêI pËt DVËg PiuKwk GKxU Dnä NxdÄZwk iwcÔjêø„ GidxK oiËt oiËt SMrw-SwxU†ËlwI ZwËbk iËcø AwkI AdÖkwM I BxZgwPK AxhiwËdk oÔ¢ewZ KkËg„ ZwËbk oóeKêËK AwkI Ìiwpdyt KËk Z×lËg„ mwxìæ xfxkËt Awdwk ÌqË¢ Z×lw eÖkØËnk GK AZ×ldyt eÞZyhw kËtËQ„ ÌKwd dw ÌKwdhwËg, Z×lw ÌQËlxU Gid AwËgMit Ggv KkØYhwËg xKQÖ Kaw glËg xKvgw ÌeÞiit, AwdëbwtKhwËg ÌqewËU Ggv PiuKwk xKQ× KwR KËk goËg ÌjUw xovpyxUk jZ kwM, Axhiwd Awk qZ iÖËQ ÌfËl ZwËK MËl ÌjËZ gwcø KkËg...ËiËtxU AwgwkI Z×lw ÌQËlxUk gwÉËZ GËo ckw ÌbËg„

GB bÖRËdk xgxhdí †Y Ggv Pwxkx¢K ÑgxmÄø LÖg oÖëbkhwËg owi™oøeÔYê„ Gkw bÖRdB ÑmxùeK kØxPk AxcKwky, Ggv bÖRdB AwËgMeÞgY„ Zwkw bÖRdB eÞmvow Ggv DË£Rdw gw ÑpÉËlöwk eQëb KËk„ GËbk oóeKê MÞp dqË¢k Âh eÞhwËg eÞhwxgZ, Aaêwu ZwËbk iËcø AxdgwjêhwËgB SMrw-SwxU awKËg, xKìç GKB owËa iyiwvowk RËdø AËdK AËdK Ìgxm oÖËjwM awKËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ|

 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment