Pages

Thursday, June 23, 2011

সিংহ রাশি নারীর সাথে মিথুন রাশি পুরুষের সম্পর্ক


eÞxZxU xovp dwkyk iËcø, ÈwhwxgK KwkËYB, xdËRk xeÞtZixUËK gm Kkwk Ggv xdËRk GKwìæ oóeËb exkYZ Kkwk GKUw ÈhwgMZ AwKwáLw kËtËQ„ Zwk Gid GKRd eÖkØn eÞËtwRd jwk Dek Ìo exkeÔYê Awþpw kwLËZ ewkËg, Ggv Ìj eÖkØnxU þeÄZB Zwk ÌaËK mx£ßmwly, xKìç GKBowËa RrZwpydhwËg ZwËK ojËZí xdËRk pÕbËt lwld KkËZ ewkËg„ GUw xdúPtB Ìgm l¹w GKUw eÞËtwRËdk ZwxlKw„ xgËmnZ: jLd GB ÌiËt ÌKwd xiaÖd eÖkØnËK gm Kkwk KwËR ÌdËiËQ„ ÌjËpZ× xiaÖd eÖkØn AxcKwvm dwkyk oËŠB xgk£ß pËt IËV, ÌKddw eÞxZxU dwkyB Zwk KwËQ GKB kKi gËl iËd pt, AZGg xiaÖdËK xovp dwkyxUk gÖxSËt xbËZ pËg Ìj Ìo Awk bmUw ÌiËtk iËZw dt„


gþçZ, xovp dwky ÈZìè GKRd„ Rdô ÌaËKB Ìo GKRd “hbÛ ixplw,” Ggv AwRKwl G ckËdk dwky ÌZid GKUw ÌbLwI jwt dw„ Ìj xiaÖd eÖkØnxU GB ÌiËtËK Kawt gw Zwk AwPwk-AwPkY xbËt “ÌgBg” (oÖëbky) xKvgw “xPK” (ÌiËt gw iwBtw) ckËdk iìægø eÞKwm Kkwk ÌPÄw KkËg, Ìo myNÞB pwËk pwËk gÖSËZ ewkËg “hbÛ-ixplw” m²Uwk iwËd Ky„

GB RÖxUk bÖBRËdk mwkyxkK oóeËKêk owglyl MxZk RËdø G ov¢ßwìæ xhdí xhdí iËdwhwËgk ÌgwSwerw Ggv gxdgdwk eÞËtwRd ÌbLw xbËZ ewËk„

GËbk bÖRdB ZwËbk Kaw Ggv UwKw-etowk gøwewËk AZøìæ AxiZgøxt„ ZwËbk bÖRËdkB kËtËQ oÔqô kØPyËgwc, Zwkw bÖRdB ÌewmwK-AwmwËKk eÞxZ xglwoy, Zwkw ¸iYxeewoÖ, Ggv owxpZø I xmùeI ZwËbkËK oiwdhwËg AwKxnêZ KËk„ xdËRËbk eQëbdyt ea ÌgËQ Ìdgwk ÌqË¢I Zwkw oiwdhwËg K×mly - ÌiËtxU GUw KËk ÌjËKwd xKQ× Zwk AxcKwk GB Awbkdyt iËdwhwËgk gËl - Awk ÌQËlxU ÌoUw KËk Zwk Abidyt ÌZwnwiÖËb AwPkY xbËt„

xovp ÌiËt xiaÖd eÖkØnËK opËR gm KkËZ oqi pËg, jxb Ìo ÌjËKwd AxþpkixZ, ox¢ßt, xKìç ÌK#Z×ply ewxLËK gm Kkwk ÌK#mlUw iËd kwËL„ G RËdø eÞËtwRd eÞP×k Ñcjêø„ eÞaËiB Zwk ÌPwËL xgxâQdíhwËg ÌPwL kwLËZ pËg...iËd kwLËZ pËg Ìjd LÖg ZwrwÉËrw dw pËt jwt, ÌKddw GUw ptËZw ZwËK hyZ KËk Z×lËg„ ÂkØk xbËK, gkv xdgêwK ÌjwMwËjwMUwB ÌmÛt, ÌKddw GB bÖB kwxmk RwZK-RwxZKwËbk iËcø gwKø†Ëlw eÞwtB hÖl-ËgwSwgÖxSk KwkY pËt b^wrwt„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,Ìj#doŠ,gøgowI g¬×Zñ |

 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment