Pages

Thursday, June 23, 2011

মেষ রাশির নারীর সাথে বৃশ্চিক রাশির পুরুষের সম্পর্ক


gÙxúPK eÖkØn RygËdk Mhyk ÌaËK MhyËk xgPkY KËk„ xdËRk oóeËKê Ggv AdøËbk gøwewËk ÌKwd oËZøk iÖËLwiÖxL pgwk ÌqË¢ Zwk qiZw eÞwt AxZiwdg ejêwËtk„ GkKi GKRd eÖkØËnk owxdíËcø ÌKwd dwky GËl Ìo Ky KkËg? jxb ÌoB dwkyxU ÌKwd Ìin RwxZKw pt ZwpËl, owcwkYZ Ìo GK Axgmðwoø ZygÛZwt Zwk hwËlwgwowt ckw ÌbËg„


gÙxúPK eÖkØnxU ptËZw xdËRk oÔ® gøwewk†Ëlw, Ìj†Ëlw Ìo ÌKwdxbd KwËkw KwËQB eÞKwm KËk xd, Ìo†Ëlw GB ÌiËtxUk KwËQ eÞKwm KkËg„ Gk KwkY Ìin dwkyk iËcø dwkyoÖlh QldwpydZwk eÞmvow KËk GB ÌQËlxU„ GB ÌiËtk oRyg xdûewe iwdxoKZw Ggv Zwk eÞxZ AMwc Awþpwk eÞxZ GUw Zwk oóiwd eÞbmêd„ ÌiËtxUk xgmðþæZw ZwËK AweöÖZ KËk ÌZwËl„ GB bÖRËdk ÌKDB GËK AËdøk AdÖkwËMk Ìetwlwk ÌmnxgëbÖU×K×I ewd dw Kkw ejêìæ exkZÚ® pËZ ewËk dw| ZwB AwËgËMk xbK ÌaËK GB bÖRËdk RÖxUUw PiuKwk Ggv iwdwdoB„ iwdxoKhwËg, GB bÖRd xKìç ZËZwUwB eÙaK jËZwUw ÌKwd bÖRd iwdÖËnk eËq pItw oºg„

gÙxúPK ÌQËlxU xgPqY, LÖ^ZLÖ^ËZ, oZKê, Ggv ovmty„ Ìin ÌiËtxU ÌgeËkwtw, ÌLwlwËilw iËdk, AexkYwibmêy Ggv RxUlZwpyd„ ZwËbk iËdk GB eÖËkweÖxk xgekyZ ÌikØ ZwËbk owiËd bÖxU ea ÌLwlw kwËL„ eÞaiZ GB eÙaKZò ZwËbk oóeËKêk iËcø AwkI AwKnêY, ÌK#ZÔpl Ggv lwgYø QxrËt xbËZ ewËk - xgekyZ ÌikØËZ AwKnêY oÔË¢k xhx£ËZ| dZ×gw GUw GB oÔ¢UwËK ÌhËŠ xbËt Gid GKUw Agþpwt exZZ pËZ ewËk, ÌjLwd ÌaËK xdËRËbk iËcø ÌKwd ckËdk AwËgM, AdÖhÔxZ gw cwkYwk Awbwd eÞbwd ZwËbk iËcø Aoºg pËt IËV - GidxK Ìjog gøwewËk ZwËbk bÖRdwk owbÙmø kËtËQ Ìoog gøwewËkI GKB oioøw ÌbLw Ìbt„ ZwËbk oóeKêUw xVK ÌKwd eËa jwËg ÌoUw eÞwt eÖËkweÖxk xdhêk KËk ZwËbk kwxmËZ MÞp-dqË¢k eÞhwËgk Dek„

GËbk mwkyxkK AwKnêY Agmø ÌoB gÙ¦gto ejêìæI gRwt awKËZ ewËk - Ggv G ÌqË¢ Ìo gtËo Ìe#ËQI KwËkwk iwS ÌaËKB ÌoB eÞwaxiK ZygÛ AdÖkwM GKU×K×I xglyd pËg dw„ Ìj GKiw¢ gøwewkUw ZwËbk mwkyxkK xilËdk eËa gwcw pËt bw^rwËZ ewËk ÌoUw pËlw dwkyËbk eÞxZ gÙxúPK eÖkØËnk ÈhwgMZ ZygÛ AwKnêY| GB AwKnêY Ìin dwkyk AxZk™Ëdk eÞgYZwgmZ pËt DVËZ ewËk kyxZiËZw AxgmðþæZw| xKvgw Adøwdø eÖkØËnk owËa Ìin dwkyk ÌLwlwËilw Ggv g¬×hwgweÒ ÌilwËimwUw oËëbpeÞgY gÙxúPËKk KwËQ fxÄdxÄ gËl MYø pËZ ewËk„ gÙxúPK eÖkØËnk ÌmÛÅZò šweK dykg AwPkY, mwokئ Kkw dykgZw, ÌMwedytZw eÖËn kwLwk eÞgYZw - Zwk KweêYø (Ìin dwkyk owËa Z×ldw owËeËq), Ggv xVK-ËgxVK xgPwËk Zwk A¬ iìægø BZøwxb jxb Ìin dwkyxU ÌiËd xdËZ ewËk ZwpËl xdúPtB GB eÖkØËnk owËa Ìin ÌiËtxU GKxU þpwtyhwËg oÖLy bwóeZø Rygd KwUwËZ oqi pËg„ GKBhwËg, Ìin dwkyk CnêwKwZkZw, Zwk AxZ LkØËP Èhwg, xdËRk eÞxZ iËdwËjwMy pgwk eÖd:eÖd: eÞZøwmw, Ggv ÌjËKwd oioøw oiwcwËd Zwk AexkeKñ, AwËgMy e¦xZ BZøwxb jxb gÙxúPK eÖkØnxU ÌiËd xdËZ ewËk, ZwpËl Ìo GKRd exkeÔYê dwkyËK ARêd KkËZ oqi pËg„ Ggv ÌoËqË¢, Zwkw jxb MÞp dqË¢k ÌKwd BxZgwPK eÞhwg dwI ewt, ZgÖI oÖLy bwóeZø Rygd jwed KkËZ ewkËg„

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment