Pages

Thursday, June 23, 2011

মেষ রাশির নারীর সাথে সিংহ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


xovp eÖkØn Awk Ìin dwkyk iËcø hwËlwgwowk oóeKêxU pËZ ewËk Dnä Ggv PiuKwk GKxU AxhšZw| GËK AËdøk ZygÛ ApvKwkËgwcËK gkËfk þZÓËek iËZw RiwU KËk Ìbtwk Ìj#a eÞgYZwk KwkËY ZwËbk iËcø eÞwtB AwËgMy Sr-SweUw gËt jwËg„ ZËg iRwk gøwewk pËlw, GB bÖRËdk iËcø gkËfk þZÓe†Ëlw LÖg bÛØZ MËl jwt, Awk Sr-SweUw†ËlwI Gid Ìj NËU jwgwk ek ogxKQ× Awgwk ogÖR oRyg-oËZR pËt IËV„ ZwQwrw, eÖdkwt xil pËt jwgwk iËcø ogxKQ× Awgwk hwËlwgwowk ÌoB ÂkØk xmpkYUwI oËZR pËt xfËk AwËo„ ZwËbk g¬×kw ptËZw ogwB AgwK pËg, Ky KËk GËZw SMrw-SwxU oË£òI GB bÖRd GKowËa awËK„ KwkYUw GB bÖRdB LÖg hwËlw KËk RwËd„


GB bÖRËdk oŠ GK GK oit pËt DVËg xgoôtKkhwËg oÖëbk, ewMlwËU, Duf×löZwt exkeÔYê Ggv AËl#xKK Awk xgxP¢ AwdËëbk Adgbø KxgZw„ Ìin ÌiËtxUk AKeU Qldwpyd AwPkY xovp eÖkØnxUk Awbmêgwby pÕbËt GK A¨ÖZ xmpkY pËt Q×Ët jwt„ ÌiËtxUk ÌRøwxZiêt D¥yedw Zwk xdËRk eÞwYPélZwk owËa iwxdËt jwt| Awk xovp ÌQËlxUk iwËSI oéwxkZ KËk„

Ìin ÌiËtxU RwËd Ìj xovp ÌQËlxU Zwk ÌaËK mx£ßmwly| G xgntUw ÌiËtxUËK RwxMËt ÌZwËl„ GKBhwËg, xovp ÌQËlxUk owpo, AwZôxgmðwo Ggv šwËdk Ìj ÌLwlwËilw I okl eÞmvow Ìin ÌiËtxU KËk, ÌoUw ÌQËlxUk Ìe#kØnËK AwkI ZygÛ KËk ÌZwËl„ GKgwk xovp ÌQËlxUk ZøwM-ZyxZqwk Dnä xdkwe£wk Èwb ÌeËl GB ÌiËt Zwk Pwxpbw gw eÞËtwRËdk KawI hÖËl jwËg| ÌKwd gøaêZwt xd:oŠZwk htI ÌKËU jwËg„ fËl ÌiËtxU xdxúPìæ pËt IËV, Zwk AxþpkZw KËi jwt, AwkI eÞmwìæ pËt IËV... xovËpk ÌeÞËik oŠyËZk kwRKyt iÔQêdwt Zwk iËcø xþpkZw GËo hk KËk„Ìin dwky iwdxoK Ggv mwkyxkK mx£ß bÖËUwkB eÔRwky| xovp eÖkØËnk iËcø G bÖËUwB kËtËQ„ Adø ÌKwd ckËdk eÖkØËnk KwËQB Ìo AwZôoieêY KkËZ ewkËg dw, Zw Ìo jËZwB ÌPÄw KkØK dw ÌKd„

Ìin Awk xovËpk iËcø Ìgm iRgÖZ GKUw mwkyxkK AwKnêY KwR KËk, ZwËbk bÖRdwk owgêqxYK AwËgMy D¥yedw Ìo AwKnêYËK AwkI ZygÛ KËk RwxMËt ÌZwËl„

Ìin Awk xovËpk RÖxUUw PiuKwk„ Ìj iÖpÔËZê Zwkw GËK AdøËK þemê KËk, ZLdB AËeqwkZ GK Møwlwx… dq¢ AgwK xgoôËtk AwdËëb ZwËbk xbËK bÙxÄewZ KËk„ GB bÖRËdk hwËlwgwow xgmð mwxìæk ÌoB eÞwPyd gwZêwxUËK dq¢Ëbk KwËQ Aaêgp KËk ÌZwËl... “jLd xovp Awk Ìin GËK AËdøk gwÉËZ mtd KkËg...„” GB RÖxUk kËtËQ MÞp-dq¢Ëbk eq ÌaËK ÂhwKwáqw„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgËt,gøgow I g¬×Zñ|

No comments:

Post a Comment