Pages

Thursday, June 23, 2011

মেষ রাশির নারীর সাথে মীন রাশির পুরুষের সম্পর্ক


Ìin dwkyk eÞËtwRd ÌiwUw Pwirwk, xþpkËPZw eÖkØn Ìj eÞËtwRd pËl Abidyt KËŸ gËl DVËZ ewkËg, "P×e KËkw, Awiwk Kawt Kwd bwI„' Ggv GB ÌiËtk owËa oóeËKêk ÌqË¢ GkKi exkxþpxZk DËbÛK pËg ÌoUw xdxúPZ„


GB ÌiËtxU iËd iËd Pwt Ìj Zwk xeÞtZi ZwËK bÙshwËg mwod KkËg iwËS iËcø, jwËZ KËk xdËRk dwkyZòUw Ìo AdÖhg KkËZ ewËk „ GB ÌiËtk eÞËtwRd GKRd m£ß iwdÖn Ìj ZwËK ËjËKwd xgeb ÌaËK kqw KkËZ ewkËg| Ìj gÖx¦i£wk xbK ÌaËK ÌiËtxUk oiKq pËg| Ìj ÌiËtxUËK mwkyxkKhwËg Rt KËk ÌdËg| Ìj Gid gøx£ßËZòk AxcKwky pËg Ìj, KLdB ÌiËtxUk D¥y® gøx£ßZòËK bxiËt ÌbËg dw| xKvgw ÌiËtxUk Dek eÞhÖZò gw KZÚêZò Kkwk ÌPÄw KkËg dw„ AwkI hwËlw pt jxb eÖkØnxU GKRd Kxg pt„ Ggv Agmø, AgmøB, ÌjËKwd DewËt ZwËK exkeÔYêhwËg ou awKËZ pËg| mwkyxkK oóeËKêk ÌqË¢ Z×nwËkk iËZw xdûewe Ggv xgmðþæ pËg„

Ìin ÌiËtkw pt iRwk Awk oRyg„ Ìo ÌbLËZI oÖëbky Ggv bÙs ovKËùek AxcKwky| eÞwY D¥yedwt exkeÔYê Ggv DbwkZwk DnäZwt SliËl„ iyd eÖkØnxU xgdty ÌMwËQk, xKQ×Uw xidxiËd„ Ìin dwkykw Ìj ckËdk eÖlËKk iËcø xbËt xdËRËbk Rygd jwed KËk, xKvgw eÞYËtk ÌqË¢ Ìj xmpkY Awk eÖlËKk eÞZøwmw KËk awËK ÌoUw GB iyd eÖkØËnk iËZw KËk Awk ÌKwd eÖkØnB GËZw MhykhwËg Delx³ KkËZ ewkËg dw„ Ìin ÌiËtxU G KwkËY iyd eÖkØnxUËK LÖgB hwËlwgwoËg„ ÌiËtxU iyËdk Èeí†ËlwËZ xgmðwo kwLËg, iyËdk xPìæwhwgdwk eÞxZ Awþpwmyl pËg - Ggv iyd ÌQËlxUk ovËgbdmylZw Ggv Zwk hbÛZwt ÌiËtxU xmpxkZ pËg, eÖlK AdÖhg KkËg„ Ìj iwdÖn†Ëlw iyd eÖkØnËK oÖëbk hxgnøZpyd GK ÈwxeíK gËl Aegwb Ìbt ZwËbk xgkØ˦ Abidyt AwË¢ßwËm ÌfËU erËg Ggv Zwk eq ÌdËg GB Ìin gwxlKw„

ZwËbk bÖRdwk iËcø mwkyxkK oóeKêUw pËg PiuKwk GKUw Ìj#a AwKnêËYk gxp:eÞKwËmk xgËýfwkY Ggv Zwkek mwxìæ„ Awk jxb ZwËbk eÞxZ MÞp-dqË¢k eÞhwg AdÖKÓl pt, ZwpËl Ìin dwky Awk iyd eÖkØn bÖlêh ckËdk oÖLy GKxU mwkyxkK exkZÚx®k o¬wd ewËg| ÌjUw ÌQwULwU owixtK SMrw Ggv AwpZ AdÖhËgk cw~w KwxUËt DËV þpwtyhwËg Qëb LÖ^ËR ewËg„

Ìin Ggv iyËdk RÖxUËZ Ìj GKxU xgeb kËtËQ| ÌoUw pËlw iyd ÌQËlxUk ÌNwkiMíZw ÌjUw iyd eÖkØnxUk KwËQ AwoËl gwþæg| Ggv Ìin ÌiËtxUk gwþægZw, ÌjUw eÞKÚZeËq ÌNwk„ Gk owËa AwkI ÌjwM Kkw jwt iyËdk AowrZw, gw Ax¢ßtZwk Kaw| Awk ÌiËtxUk ÐcjêpydZw - Ggv ZwËbk bÖRËdkB AxZovËgbdmyl, Pwxkx¢K hŠÖkZw„ gwBËkk ÌKD ZwËbk bÖRdwk oóeËKêk iwËS lÖxKËt awKw ÌQwU ÌQwU ÑbZø†ËlwËK iwkËZ ewkËg dw„ ZwËbk xdËRËbkËKB xdËRËbk ÌhZk ÌaËK GB ÑbZø†ËlwËK okwËZ pËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi, Ìj#doŠ I g¬×Zñ|

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment