Pages

Thursday, June 23, 2011

সিংহ রাশি নারীর সাথে কন্যা রাশি পুরুষের সম্পর্ক


ËKwd dw ÌKwdhwËg KdøweÖkØn xovp dwkyk iËd ÑgnxtK Ggv iwdxoK xdkwe£wk xdhêkmyl Duo gËl eÞZytiwd pt, Awk xovpyxUI iËd KËk Ìj oÖxL oiÙ¦ RygËdk RËdø eÞËtwRdyt AËdK xKQ×B GB gÖx¦by®, xgËgKgwd eÖkØnxUk KwQ ÌaËK ÌmLwk AwËQ„ xovp dwky jËZwUw dwUKyt, DâQwoeÞgY Ggv Rw^KRiK, xUK ZËZwLwxdB Ìo bq Ggv Vw¡w-iwawk ovMVK„ Agmø jLd Zwk xovpoÖlh bº Ggv ApvKwk ÉiKyk oóiÖLyY pt ZLdKwk Kaw Awlwbw„ xovp RwZxKËbk iËcø owcwkY šwËdk Ahwg ÌdB„ GKRd ÑgnxtK Kdøw eÖkØn xovpyk GB †YxUk eÞxZ mÛ¦wmylZw eÞbmêd KkËg„


Kdøw eÖkØËnk RygËd Ggv Zwk PwkewËm ogxKQ×B pËZ pËg exkewxU Ggv xdtiZwxìèK, dtËZw Zwk oíwtÖZËìè MË¡wËMwl ÌgËc jwt„ RdôMZhwËgB ÑgnxtK Ggv kqYmyl ÌiRwËRk GB eÖkØn ÌjËKwd ckËdk AePt Ggv AxZ LkØËPeYw xkZyiËZw NÙYw KËk„ Ìo xdËRk ÈwËþpøk gøwewËk eÞwtB bÖ:xúPìæw KËk, xgnb xggkY xdËt LÖZLÖËZ, Ggv Zwk xdRÈ Rygd jwed eÞYwlyËZ xgNí NUËl, xKvgw iÖpÔËZêk RËdø RUlw lwMËl, Zwk iwaw NÖkËZ ÂkØ KËk, Ggv xdËRk gÖËK Ìo GKUw Pwe Pwe AÈxþæ AdÖhg KËk„ jLd Zwk xdËRk gøx£ßMZ xRxdoe¢ pwxkËt jwt, xKvgw dÄ pt ZLd Ìo kyxZiËZw hyZ pËt IËV„ ÌRwËr Kaw glw Ggv dwUKyt AwËgMy bÙmø Zwk eÞmwxìæËK dÄ KËk„ Ìo hbÛ, Ggv xKQ×Uw AZôiÖêLy, Ggv ovËgbdmyl, flZ: ÌKwdxKQ× ZwËK pyd KËk Z×Ël ckËl, Zwk iËd pt Ìjd Gk ÌaËK Zwk iËk jwItwB hwËlw„

jËaÄ Awbk Ggv Awpõwb xbËt iwawt ÌZwlw ÌMËl xovp dwkyk ÈhwgoÖlh AwZôËKxëbÛKZw, bº Ggv ApvKwk gbËl xMËt gkv opwdÖhÔxZ Awk eÞYtKwZk DbwkZwt kÕewìæxkZ pt - ZËg mZê pËlw Zwk AdÖhÔxZk gøwewËk mÛ¦wmylZw eÞbmêd KkËZ pËg, Ggv oºg pËl kyxZiËZw eÔËRw KkËZ pËg„ GKB hwËg, Kdøw eÖkØnËK eÞYtKwZk hwËg hwËlwgwow xbËl, AwìæxkKhwËg eÞmvow KkËl Zwk LÖ^ZLÖ^ËZ Èhwg, Ìbwn LÖ^ËR ÌgrwËdwk eÞgYZw, Awk myZl DbwoydZw × G†Ëlw gkv ÌKwil gøwK×l, AwkI eÞmwìæ Ggv GKB owËa g¬×hwgwedí gxpiÖêLy AwPkËY kÕewìæxkZ pt„

GB og xgxhdíZw ÈË£I, xovp Ggv Kdøwk hwËlwgwow GKUw by® xmLwk iËZw cyËk cyËk RòlËZ awKËg, Ggv eÞxZgQk Ìo xmLwk AwËlw ZygÛZk pËZ awKËg, jxb Zwkw ZwËbk hwËlwgwowËK ÈwaêekZwk myZl gwZwo ÌaËK ÌoB xmLwËK ÌXËK kwËL, Awswl KËk kwËL„

 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment