Pages

Thursday, June 23, 2011

সিংহ রাশি নারীর সাথে কর্কট রাশি পুরুষের সম্পর্ক


jLd GB bÖRd xgËtk g¬Ëd Awg¦ pËg, Awk ÌoUw pItwB ÈwhwxgK, ÌKddw KKêU ogxKQ×B þpwty xhx£ËZ KkËZ AwMÞpy, Ggv xovpy ÌKgl GKxU hÔxiKwËZB xdËRËK ÌbLËZ AwMÞpy - ÌoUw pËlw oiÛwšy-þèy„ GKRd oóeKêPÖøZ eÖËkwËdw ÌeÞxiKw xKvgw owixtK AwdËëbk eÞËiwb oxŠ pgwk ewx¢ Ìo dt„ GËqË¢ KKêU eÖkØnxUËK Zwk GB AwiÖËb Ggv PiuKwk oxŠdyk gøwewËk jw RwdËZ pËg ÌoUw pËlw: GB ÌiËtËK xKQ× dw xKQ×k Dek KZêÙZò eÞËtwËMk oÖËjwM xbËZB pËg„ dtËZw Ìo ÌKwd gøx£ßk Dek xdËRk KZÚêZò eÞËtwM KkËg„ Zwk xmKwkxU KKêU
xdËRI pËZ ewËk„ (Ggv oìæwËdkwI KZêÙËZòk xmKwk pËZ ewËk)„ KKêU Ìj eÖkØnxU Zwk xovpyxUËK AwìæxkKhwËg hwËlwgwoËg (oÛÄw RwËdd, KKêËUkw ÌKgl AwìæxkKhwËgB hwËlwgwoËZ RwËd, ÌKddw, Zwkw og xKQ×B AwìæxkKZwk owËa KËk), Ìo xovpyxUËK Gid GKUw xKQ× Kkwk xgnËt opwtZw KkËg, ÌjUw xovpyxUk eÞxZhw xgKwËm opwtK pËg (Gid GKRd xovp dwkyËKI LÖ^ËR ewItw jwËg dw Ìj AìæZ GKxU xgnËt xgËmn eÞZyhw xdËt Rdô Ìdtxd) xKvgw xovpyxUËK Zwk Nk-gwxr ovowËkk GKâQ¢ AxcKZêw xpËoËg ÌiËd ÌdËg„ ÌjËKwd GKUw KKêU eÖkØnxUËK KkËZB pËg„ Adøawt GB ÌiËtxU Pki AoÖxL pËt DVËg, Ggv KKêU ÌgPwkwI ÌoËqË¢ GB ÌiËtk ÌZRÈy AxhËjwM-AdÖËjwËMk jìèYwt Pki ÌmwPYyt gøx£ßËZò exkYZ pËg„ exkYxZ ÌjUw pËg ÌoUw pËlw, Ìo xdËRËK ÌKwd Ìdmw bÛËgøk xbËK ÌVËl ÌbËg, xKvgw Zkl iÖx£ßk xbËK xdËRËK ÌVËl ÌbËg, jZqY dw xovpyxU Zwk KwËQ qiw Pwt„ qiw PwBgwk ÌqË¢ xovp RwxZKwk ÈhwgoÖlh AxdâQwk GlwxRêk Kaw xgËgPdw KkËl, GB Agþpwk iyiwvow jËaÄ oit owËeq pËt DVËg - ÌoUw glw jwt„

AxZËZ, gZêiwËd Ggv hxgnøËZI KKêU eÖkØËnk iw Zwk KwËQ GKRd ipwiwdgy„ xovpyËK G xgntxU iËd kwLwk RËdø ekwimê Ìbtw jwËâQ„ jxbI xovp dwky owcwkYZ eÖËkwËdw AwNwËZk Kaw iËd kwËL dw, xKìç KKêU eÖkØn Ìo AwNwZ iËd eÖËn kwËL, Ìgm m£ß KËk, ÌoUw GK NëUw AwËMB NU×K xKvgw KËtK gQk AwËMB NËU awK×K, jwt AwËo dw„ KKêU jxb xovp dwkyk ipwdÖhgZwËK xdËRk iËcø AdÖKkËYk ÌPÄw KËk, ZwpËl ÌoI GKRd oÖxL eÖkØn pËt DVËZ oqi pËg„ Rwdw DxPZ, ÌRøwxZxgêšwd jLd GKwìæB xovËpk KwQ ÌaËK KKêUËK xKQ× xmLËZ gËl, ZLd Ìo xmqwk xgxdiËt oÖËLk bÙs eÞZyšwUwI KKêUËK Depwk Ìbt„

xovpyxU jxb Zwk Mlwk KwËQ AwUËK awKw xiËaø ApvKwËkk blwUwËK xMËl xdËZ ewËk, Awk KKêU jxb xdËRk AwZô-kqwk xgnYí ÌLwlo ÌaËK ÌgxrËt AwoËZ ewËk, ZËg GB bÖRdwk oóeËKêk AËdK oioøw Ggv DË£RdwKk exkxþpxZ GxrËt jwItw oºg pËg„

 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment