Pages

Thursday, June 23, 2011

মেষ রাশির নারীর সাথে কুম্ভ রাশির পুরুষের সম্পর্কÌin dwkyxU jxb GKUw xgnt ogoit iËd kwLËZ ewËk, ZwpËl GB bÖBRËdk RÖxU LÖg oÖëbk Rygd DeËhwM KkËZ ewkËg„ K׺ eÖkØnxU ZLdB ÌpËo IËV jLd Zwk iËcø AËdK KÄ lÖxKËt awËK„ Awk ZLdB Ìo ÌK^Ëb IËV jLd Zwk ÌhZËk oÖËLk Sr gËt jwt„ K׺ eÖkØn Pwt dw Ìj Zwk oxŠdy gÖËS ÌflÖK KËZw MhykhwËg Ìo ZwËK hwËlwgwËo„ GKgwk jxb Ìin dwkyxU K׺ eÖkØËnk GB ÌK#mËl AdÖhg lÖxKËt kwLwk ÌLlwUw gÖËS ÌflËZ ewËk, ZwpËl GB eÖkØËnk Adøwdø ÌK#ml†Ëlw gÖSËZI Zwk ÌKwd oioøw pËg dw„ xKìç AwËM ÌpwK Awk eËk, GB ÌiËtxU K׺ eÖkØËnk gøwewËk GKUw AxhËjwM KkËgB Ìj - Ìo xgnYí Ggv Dbwoyd - xKvgw okwoxk xdÅ×k| mwkyxkK oóeËKêk ÌqË¢ xdjêwZËdk iwcøËi oÖL DeËhwM KËk„ Gk iÔËl kËtËQ K×˺k eÞmvodyt Ggv GKB owËa xgkx£ßKk Dbwk bÙxÄhxŠ| ÌjUw ZwËK xdRÈ Ggv gøx£ßMZ þpÔl AdÖhÔxZ ÌaËK eÙaK KËk kwËL, Ggv hwZÚZòËgwËck RtMwËdB Ìgxm oóeÙ£ß KËk kwËL„ g¬×-gw¬g... Ggv Zwk Ìin oxŠdyk... oioøwt K׺ eÖkØn opwdÖhÔxZmyl Ggv Awmwgwby pËt DVËZ ÌPÄw KËk„ xKìç K×˺k opwdÖhÔxZ eÞwtB Aaêpyd ejêwËt PËl jwt„ Ìin dwky Awk K׺ eÖkØËnk GB ÈhwgMZ Awlwbw ÑgxmÄøMÖËlw ptËZw iwËS iËcø iyiwvowk iwcøËi oiwcwd Kkw oºg, xKìç G ov¢ßwìæ D˧M†Ëlwk eÖËkweÖxk EËcµê IVw ptËZw oºg dt„


K׺ eÖkØnxU LwiËLtwly, ewMlwËU ÌMwËQk Ggv AMZwdÖMxZK„ Ìo KLd Ky KËk gËo ÌoUwI glw iÖmxKl„ xKìç Ìin dwky K׺ eÖkØËnk GB Èhwg hwËlwgwËo Ggv eÖlxKZ pt„ GUw Ìin dwkyk iËcø ÌjËKwd PøwËlË™k eÞxZ ÈhwgoÖlh AwMÞËpk gw DË£Rdwk xmpkY ÌZwËl„ GB RÖxUk oóeËKêk iËcø GB xgnt†Ëlw AgmøB BxZgwPK„ xKìç, K׺ Awk ÌiËnk iËcø AwKnêËYk iÔl xhx£UwB pËlw AwËgËMk Uwd Ggv gÖx¦by® ÌK#ZÔpl| ZwËbk Ìj#d oóeKêUw AxdxbêÄ, xdxúPZ KËk glwk Dewt ÌdB Ëj ÌoUw oÖLKk pËg dwxK KÄKk pËg„ xKìç ZwkekI oºwgdw kËtB jwt Ìj bÖRdwk AdÖhg, AwËgM I gwodwËK xdËRk iËZw KËk ÌgwSwk ÌPÄw Ggv PPwê GB bÖRËdk mwkyxkK xildËKI PiuKwk KËk Z×lËZ ewËk„

ÌRøwxZnmwËþè, Ìin Ggv K×˺k RÖxUËK Ìo…UwBl gËl AwLøwxtZ Kkw pt„ Awk Ìo…UwBl-Gk eÞxZšw pËlw G RÖxUk bÖBRd jxb xdËRËbk oóeËKêk Mhyk ÌaËK MhyËkk xgnt†Ëlw cøwËdk iwcøËi Delx³k ÌPÄw KËk, ZwpËl xdúPtB ht Ggv eÞZøwLøwËdk Qwtw oËk xMËt Awdëb Awk pwxok oÖicÖk Ìo#pwbêøeÔYê oóeËKêk oÔPdw pËZ gwcø„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- gøgow|

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment