Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সঙ্গে কুম্ভ রাশির পুরুষের সম্পক্যiyËdk ÑgxmÄøoóedí owcwkY GKRd iyd RwxZKwk iËcø CnêwKwZkZwk ÌZid ÌKwd ZygÛZw ÌdB„ Ìo Zwk ÌeÞxiK, gw Èwiyk eÞxZ xgmðwoNwZKZwk Axgmðwo, gw oËëbp ÌewnY KkËg dw„ Awk ÌiËtxUk GB GKxU xgËmn ÑgxmÄøB GB bÖRËdk oóeKê ÌaËK AËdK AjwxPZ oioøw iÖËQ ÌbËg„ Awk ZwQwrw, GKRd owcwkY K׺ RwZKËK xdËt G ckËdk xPìæwkI xKQ× ÌdB, ÌKddw RygdoxŠ xpËoËg GKRd dwkyk eÞxZB Zwk jËaÄ iËdwËjwM, AËpZ×K ÌhRwl gwxrËt oioøw ÑZxk Kkwk eÞxZ Zwk ÌZid AwMÞp ÌdB„ gþçZ, GB ÌQËlËK xdËt Gid xgeËbk Awm‰w GKbiB ÌdB Ìj Ìo Zwk eÞxZËgmy ÌiËtUwk owËa ÌeÞi ÌeÞi ÌLlw ÂkØ KkËg, GidxK jxb ÌoB ÌiËt ÌKgl xgxKdy eËr Zwk KwËQ AwMwQwk xdkwxdUw PwBËZ AwËo„ Ìo ptËZw ÌiËtUw PËl ÌMËl bÙmøUwËZ iRw ewËg, Ggv Zwk iyd dwkyxUËKI GUw xdËt xKQ×Uw RòwlwZd KkËg, xKìç ekqËYB Ìo Awgwk xdËRk cøwËd iMí pËt erËg„


ËiËtUwI pwoËg, Ggv Awgwk xdËRk KwËR gøþæ pËt erËg„ jLd ÌQËlxUk eÞËtwRd erËg, Ìo opËjwMyZw KkËg, Adøawt ÌQËlxUËK xdËRk KwR xdËtB gøþæ awKËZ ÌbËg„ eÞxZhwcËkk owËa eÞYËtk oóeËKê xl® pgwk iRwB Awlwbw„ ptËZw GËZ KËk Rygd xKQ×Uw pËlI ewMlwiyËZ hËk DVËg, xKìç ZwB gËl KLdB GKËNËtiy AwoËg dw„ ÌiËtUwk AwËM hwËM Rwdwk ÌKwd DewtB ÌdB Ìj GKU× eËkB Ky NUËZ jwËâQ„ Ìjid, GB iw¢ ÌQËlUw ZwËK glËlw ÌUxgËlk xdËPk WÛtwkUw LÖlËZ„ xgxþôZ pËt ÌiËtUwI LÖlËlw Awk LÖ^ËR ÌeËlw GKUw owbw bwiy GKUw U×xe„ ÌQËlxU gËl DVËlw “owkeÞwBR”, bÖPwkgwk ÌiËtUwk DË¥Ëmø ÌPwLI xUeËlw„ ÌiËtUw glËlw, “AËdK oÖëbk, xKìç GB DepwËkk DelqøUw Ky pøw?”

K׺: ÌKwd Delqø ÌdB„ AwRËK ÌKwd xgËmn xbdI dt, Awk xgËmn ÌKwd xKQ× Awiwk iwawËZI ÌdB„ MZKwl Awiwk ÌoB KawUw iËd erxQl„ ÌoB Ìj, Awxi ÌZwiwk GkKiB GKUw bwiy U×xek Dek Kwbw iwLw RÖËZw xbËt hÖl KËk ewrw xbËtxQlwi, ÌoB owZ-AwU gQk AwËM? xKìç Z×xi Ìo gøwewËk AwiwËK KLdB xKQ× gËlwxd„

iyd: xKìç ÌoUwËZw AËdK xbd AwËMk NUdw„ Z×xi GLdI ÌoKaw iËd ÌkËLËQw, ÌKwd xgËmn KwkY QwrwB! Z×xi oxZøB GKUw LkËMwm! ÌZwiwËK hwËlwgwxo„ ÌZwiwk DepwkUw oxZøB oÖëbk„ gÖcgwk oKwËl GËZw PiuKwk GKUw xgþôt AËeqw KËkxQl Awiwk RËdø hwxgB xd„

gþçZ, AwRËK GB bÖRËdk xggwp-gwxnêxK, xKìç ÌQËlUwk þôÙxZËZ AþeÄhwËgI Ìo KawUw iËd AwËQ xK dw oËëbp (Agmø AËcwËPZd iËd Ìo Kaw iËd awKËZI ewËk)„ xKìç ÌiËtUw G gøwewËk xKQ×B glËg dw, Ìo ÌKgl iÙbÖ pwoËg, ÌQËlUwËK ÌKwilhwËg P×¹d KkËg...Awk eÞxZxbËdk iËZwB Rwdwlwt kwLw UgUwËZ ewxd XwlËg„ ÌoB UËgk MwQUwËZ KËtKUw Ìg†dy kËOk f×l f×ËUËQ„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment