Pages

Monday, June 20, 2011

বৃশ্চিক রাশি পুরুষের বৈশিষ্ট্য (২৪ অক্টোবর-২২নভেম্বর)GUw xdxúPZ Ìj, Ìo AwedwËK ÌKwd xdkËeq gw hwgËlmpyd Axhgøx£ß Ìbtxd„ pt Ìo Awedwk oiÖËL xdËRk Gid GKUw eÞxZâQxg Z×Ël cËkËQ ÌjUw ÌbËL Awedwk iËd pËtËQ Ìo ÌQËliwdÖxnËZ exkeÔYê Ggv xixÄ AwPkYKwky, dtËZw Ìo bÖÄ× Ggv eÞgl AdÖkwMy„ (AwgwkI ÌoB m²xU gøgpwk KkËZ pËâQ) oioøwUw pËlw, Ìo GB bÖ’ËUwk ÌKwdUwB dt„


>> gÙxúPK-oÖlh ѧZ ÑgxmÄø Aaêwu AdÖkwM Ggv KwkËYk c^wcwt S×xlËt Ìo AwedwËK xg¸wìæ KËk Z×lËg„ Ìo GB bÖ’ËUw ÌqË¢B Iþæwb„ gÖx¦i£w Ggv AwËgM bÖ’ËUwB ZwËK oiwdhwËg xdtìèY KËk„ gÙxúPK ptËZw gÖx¦iwËdk ÌaËKI Ìgxm xKQÖ„<<

xKvgw Awiwk glw DxPZ Ìo bÖ’ËUwB„ ÌiËd xdxâQ GB Kawk ÌKwd AwMw-iwaw Awexd gÖSËZ ewkËQd dw„ AwoÖd Awgwk eÞai ÌaËK ÂkØ Kxk„

GK Kawt GB eÖkØnxUËK bid Kkw Aowcø gøwewk„ Zwk GB myZl Ggv xdtxìèZ gøx£ßËZòk AwrwËl GKUw xgmwl ewË¢ ÂcÖ UMgM m² KËk ewxd f×UËQ  ¢ßiwMZ„ Awexd jxb Ìo#hwMøgZy pd, ZwpËl Ìo ptËZw ew¢UwËK xþÿkhwËg cËk kwLËg„ Awk ÌKwd ZygÛ AwNwZ ÌeËl GB GKB ew¢ Ìf^ËU GKUw xgmwl xgËýfwkËYk DËbÛK pËZ ewËk„ GUw ÌbLwk iËZw GKUw gøwewk„ Agmø Awexd jxb Zwk cµvowZôK Ddôwbdwk xmKwk dw pd ZËgB„ jxb ÌbËLd Ìj xgËýfwkY NUËZ PËlËQ ÌZw ewËm oËk b^wrwd„ Ggv Gid xKQÖ KkËgd dw Ìj xgËýfwkYUw Awedwk NwËrB GËo eËr„

gÙxúPK-oÖlh ѧZ ÑgxmÄø Aaêwu AdÖkwM Ggv KwkËYk c^wcwt S×xlËt Ìo AwedwËK xg¸wìæ KËk Z×lËg„ Ìo GB bÖ’ËUw ÌqË¢B Iþæwb„ gÖx¦i£w Ggv AwËgM bÖ’ËUwB ZwËK oiwdhwËg xdtìèY KËk„ gÙxúPK ptËZw gÖx¦iwËdk ÌaËKI Ìgxm xKQÖ„ jxb Ìo AZøìæ hwËlwhwËg xggxZêZ GKxU gÙxúPK eÖkØn pËt awËK ZËg Zwk iËcø AxþæËZòk kpoø ov¢ßwìæ Mhyk RygdËgwc ÌbLw jwËg„ Ggv eÛmí†Ëlwk D£Ëkk LÖg KwQwKwxQ Zwk Agþÿwd PËl AwoËg„

xKQÖ xKQÖ gÙxúPK AwËQ jwkw ÌKwd GK ÑmxùeK xoíˆZwk RËdø Awogwgpyd dwiiw¢ GKxU NËkI Rygdjwed KkËZ ewËk„ xdËRËbk Awkwi-AwËtm ZøwM KkËZ ewËk„ xKìç ZwËbk eÞKÚZ eÞgÙx£ gw id xgPqY Ggv gwþæggÖx¦oóedí„ owcwkYZ, gÙxúPKkw Awkwi AwËtËmk iËcø awKËZ eQëb KËk„ Ìo LwItw-bwItw, ewdyt, InÖc Ggv p^øw  hwËlwgwow ogxKQÖB AxZxk£ß exkiwËY eÛZøwmw KËk„ xgËmnZ hwËlwgwowt Zwk eÞZøwmw AZøìæ Ìgxm„ AwZôxgmðwËok oËŠB ÌeÞËi erwk RËdø Ìo LÖg ÑZxk„ ÌeÞi KLdB ZwËK hyZ KËk Z×lËg dw„ xKvgw ZwËK xg¸wìæ KkËg dw„ Awk Zwk AšwËZ GËo AšwËZB ewxlËt jwËg GidxUËZw pItwkB dt„ eÞai jLd Ìo owBËKl PwlwËZ xmËLËQ ZLd ÌaËKB ÌeÞËik AwKwáLw Zwk iËd xMR xMR KkËQ„ xKvgw ZwkI AwËM ÌaËK pËlI ÌoUw xgxP¢ dt„ Agmø Awexd ptËZw Gid GKRd gÙxúPK eÖkØËnk eÞxZ bÖgêl pËtËQd jwk ÌPpwkw xdZwìæB xdþewe„ Zwk iËcø GËZwB xdkyp Ggv ZwkØYøit AwPkY Awk Ìj#dKwZkZwk ÌKwd exkûKwk lqYI Zwk iËcø ÌdB„ Ìo AwedwËK GUwI gÖxSËt xbËtËQ Ìj, eöÖËUw-mwxoZ eÖkØnËbk iËcø AwËgËMk ÌKwd KixZ ÌdB„ Zwk MwËl ptËZ GKUw ÌQwU xZlI kËtËQ„ Zwk WÛtwkUw hxZê gt-ÆwDUËbk iøwxkU-gøwR xbËt„ xKìç Zwk þèyËK eÞmí KËk ÌbLÖd„ GkKi xKQÖ glÖd, ‘glÖd, gwaêw xKvgw ÌkwRwxltw xKvgw owtlw gw ÌjB ÌpwK  AwâQw Awedwk þñwiy..., Awedwk þñwiy xK eÞP¡ AdÖkwMy?’ ÌiËtxU G Kaw ÂËd xdËRk AwZôijêwbw gRwt kwLËZ ptËZw glËg Ìj ÌoUw xbËt Awedwk Ky bkKwk„ xKìç owcwkYZ Ìj D£kxU Awexd ewËgd ÌoUw pËlw, iÙMy ÌkwMyËbk iËZw KËk AoÖþÿøhwËg ÌpËo IVw„
Awexd jxb gÙxúPK eÖkØËnk ÌeÞËi eËr awËKd Awk eÞgl AdÖkwM Awedwk iËcø hËtk oéwk KËk ZwpËl Awedwk UÛøwK-oÖ eËk xdËt GidhwËg Ìb^#r xbd Ìjd xKvKv Awedwk xeQÖ xdËtËQ„ eÞgl AdÖkwËMk Ìglwt oxZøB Awedwk gÙxúPK eÖkØnxU GKxU xKvKv„

>> GB ogxKQÖk eÞxZB Zwk AdÖkwM eÞgl„ AxZxk£ß AwËgMeÞgYZwt jxb Awedwk Aþñxþæ Ìgwc pt ZwpËl gÙxúPK eÖkØnxU ptËZw Awedwk eÞYËtk RËdø oÖxgcwRdK dwI pËZ ewËk„ ÌoËqË¢ ÌeQd xfËk ZwKwËgd dw„ ewlwd„ <<

Awxi ÂcÖ Ìj ÌeÞËik ÌqË¢ eÞgl AdÖkwËMk Kaw glxQ ÌZid dt, p^øw, ZËg ÌoUwB ZwxlKwk myËnê kËtËQ„ ZËg ZwxlKwËZ AwkI kËtËQ kwRdyxZ, KwR, g¬×Zò, ciê, LwItw-bwItw, AwZôyt-þñRd, gwâPw, ÌewmwK-AwmwK, Rygd Ggv iÙZ×ø  Ggv GkKi AwkI jËZw ckËdk gøwewk Awexd hwgËZ ewËkd„ GB ogxKQÖk eÞxZB Zwk AdÖkwM eÞgl„ AxZxk£ß AwËgMeÞgYZwt jxb Awedwk Aþñxþæ Ìgwc pt ZwpËl gÙxúPK eÖkØnxU ptËZw Awedwk eÞYËtk RËdø oÖxgcwRdK dwI pËZ ewËk„ ÌoËqË¢ ÌeQd xfËk ZwKwËgd dw„ ewlwd„

Awexd jxb ÌKwd GKRd eöÖËUw-mwxoZ eÖkØËnk oËŠ Aùe xKQÖxbd jwgu exkxPZ pËt awËKd ZwpËl ptËZw hwgËQd Awiwk xPìæw-ËPZdw xdúPt QÖxUËZ AwËQ„ ÌKddw Ìo ÌZw AZøìæ mwìæ Ggv cyk-xþÿk„ GkKi AwZôxdtìèYoóedí ÌKD KyhwËg eÞglhwËg AdÖkwMy pËt DVËg? xgeŒdK pItwk Kaw ÌZw kyxZiËZw M^wRwLÖxk M¯? gþçZ Zw-B„ KyhwËg? xdËRk gxpkwgkYUwËKB Ìo ÌKgl Vw¡weÞKÚxZk gËl Z×Ël cËk„ xKìç ÌhZËk ÌhZËk Zwk AdÖkwËMk eÞwglø ZZUwB Aw†d-lwl ÌjidxU xQl AwedwËbk ÌoB P×ËlwxU„ Awedwk gto jLd Pwk/e^wP ZLd dwMwËlk gwBËk xK Ìjd GKUw ewkËZ xMËt ÌoB P×ËlwËZ pwZ ÌlËM eÖËr xMËtxQl„ Ìo ptËZw dwMwËlk gwBËk„ Zwk eÞgéYwit xdtxìèZ AwPkËYk xdËP ÌoI bwI bwI KËk RòlËQ„ þemê KkËgd dw„ Awexd xVKB RwËdd, gwi xbËt Aw†Ëdk Ròwlw KiwËZ KËZw oit lwËM„ iËd erËQ dw? Awexd ZLdI gwâPwËbk ÌewmwK erËZd„ Awedwk pwZUw P×ËlwËZ lwMwk ek KËtK o®wp ÌKid ÌfwÆw eËr xQl? Awk Zwk oËŠ NxdÄ pËt IVwk ek Awedwk pÕbt iwËok ek iwo  ptËZw gQËkk ek gQk cËk Ròwlw Ìewrw KkËg„ fwýUê GBW xKUo xbËt ÌZid ÌKwd fl ewËgd dw„ bwxbiwk eQËëbk Dx£ß, ‘GK iÖËVw eÞxZËncK GK ÌKxR eÞxZKwËkk ÌaËKI D£i’­ P×ËlwËZ pwZ ÌewrwËdwk ÌqË¢ GxU Ìjid KwjêKk ÌZixd KwjêKk gÙxúPK eÖkØËnk L¯Ëk erwk ÌaËKI„ AZGg owgcwËd GËMwd„ xVKiËZw gÖËS ÌbLÖd, ÌKwawt jwËâQd Ggv Kwk oËŠ jwËâQd„

Awedwk kwxmxU jxb AwedwËK AxMíxdËkwcK gËiêk AxcKwky KËk awËK ZwpËl GxMËt jwd„ Ìgwiw-gwxR xdËt ÌLlw KkØd„ ÌoËqË¢ Awexd Aw†Ëdk ZweËKI xdtìèY KkËZ ewkËgd„ xdËRk pÕbtËK Dnä kwLwk RËdø GKxU xPkìæd AxMíxmLwI ewËgd„ ptËZw Awexd xdËRI ogxKQÖk gøwewËk LÖgB AdÖkwMy„ hwËlw„ Awedwk AdÖkwM jxb þñtvx¢ßthwËg ZwexdtìèK pt ZwpËl jLd gÙxúPKeÖkØnxUk AdÖkwËMk iw¢w Z® pËt DVËg ZLd Awedwk AdÖkwM GKwxKB Vw¡w pËt jwËg„ GkKi pËl Awexd xdkweb„ AìæZ ÌhËg Ìdtw jwK, Awexd ÌZidB GKRd„ Ìjog ÌiËt xgeb gÖSËZ ÌeËkËQ ZwËbk GËZwqËY ekgZêy Agþÿwt awKw DxPZ„ Aaêwu Zwkw GLd Ìb^#Ër ewxlËt ÌMËQ„ Agmø jxb Zwkw ÌRwËk Ìb^#Ër awËK ZËgB„ ÌKwd GKxbd ÌKwd GKRd xdkyp, oÖëbk Z×lw xKvgw KKêU eÖkØnËK xgËt KËk Zwkw xdúPtB KÚZšxPË£ Awiwk Kaw þôkY KkËg„ Awk Awedwkw jwkw xgËmönY KËk ÌbËLËQd Ìj, eöÖËUw-mwxoZ eÖkØnËbk oËŠ Lwe LwBËt Ìdtwk owiaê AwedwËbk kËtËQ ZwËbk RËdø AwoÖd ÌbLw jwK IB AwËgmy, jwbÖit Ggv pÕbtËhby ÌPwËLk AwrwËl Awk Ky Ky lÖxKËt kËtËQ„
xKìç Zwkw jLd eÞw®gtÆ pËt IËV ZLd xVKB Zwkw ZwËbk gwgwk xbKxdËbêmdw Ggv ea eÞbmêËdk Kaw KÚZšxPË£ þôkY KËk„ Adø ÌKwd gwgwk KwQ ÌaËKB xmÂkw RygËdk kØs oZø†ËlwËK GkKi oZø KËk xmLËZ oqi pt dw„ Zwk xmÂkw Agmø ZwËK GKRd hbÛ Ggv iRwk gwgw xpËoËgB RwdËg„ xKìç goz ÌK Ìo gøwewËk ÌKwd oËëbËpk AgKwm awKËg dw ZwËbk iËd„ gwgw ZwËbk oËŠ ÌK#Z×K KkËg, pwow-pwxo KkËg Ggv ZwËbkËK xKQÖUw þñwcydZw DeËhwËMkI oÖËjwM ÌbËg„ ZËg oyiwdwUw pËg LÖg þeÄ„

>> þèy ZwËK xdtìèY KkËg GkKi eÖkØn gÙxúPK dt„ AìæZ AwMwiy bm lwL gQËkI ÌoUw oºg dt„ Ìo pËlw eÖkØn Ggv Awexd pËld dwky„ G gøwewËk Awedwk jxb ÌKwd oËëbp awËK ÌZw Ìo ÌoUw GËZw þeÄhwËg eÞiwY KËk ÌbËg Ìj, G gøwewËk GKgwk xmqw ÌeËlB ÌoUw Awedwk RËdø jËaÄ„ <<

Zwkw Ìgm hwËlwB gÖËS ÌdËg Ìj oyiwdw AxZ¢ßi Kkw PlËg dw„ jxbI gwâPwkw Zwk AwËbmeÞgY AwPkYËK AeQëb KkËg„ xKìç iËd iËd Zwkw xVKB Zwk mx£ß Ggv owiËaêk eÞxZ mÛ¦wmyl pËg„ ptËZw ÌoUw AdÖKkËYkI ÌPÄw KkËg„ Agmø iwËS iËcø Gk DËùUwUwI NUw xgxP¢ dt„ GKxU diÛ-hbÛ xm gwgwk AwËbËmk Ggv eÞhÖËZòk ÌgÄdyËZ xdËRËK gkv Aopwt Ggv bÖgêl gËl iËd KkËZ ewËk„ fËl xdËRËK AwZôËKxëbÛKhwËg †xUËt ÌdËg Ggv xdËRk Awkwi AwËto dÄ pItwk hËt awKËg„

GkKi ÌqË¢ Awedwk gÙxúPK þñwiyxUËK ÌgwSwËZ pËg Ìj, gÙxúPK-oÖlh owcwkY AwPkY, AwËewnpyd Ggv ÑþñkwPwky iËdwhwg eÞËtwËMk ÌaËK ÌKwilZw Ggv Awbk AwkI hwËlw ÌKwd fl xbËZ oqi„ ÂcÖ oZKê awKÖd Ìjd ZwËK Kaw†Ëlw jawja ÌK#ml Ggv mÛ¦wk oËŠ xdËgbd KkËZ ewËkd„ þèy ZwËK xdtìèY KkËg GkKi eÖkØn gÙxúPK dt„ AìæZ AwMwiy bm lwL gQËkI ÌoUw oºg dt„ Ìo pËlw eÖkØn Ggv Awexd pËld dwky„ G gøwewËk Awedwk jxb ÌKwd oËëbp awËK ÌZw Ìo ÌoUw GËZw þeÄhwËg eÞiwY KËk ÌbËg Ìj, G gøwewËk GKgwk xmqw ÌeËlB ÌoUw Awedwk RËdø jËaÄ„ xKìç gÙxúPK þñwiyËK Ìj dwky oxZøKwkhwËgB gÖSËZ oqi pËg„ Ìo dwky Gid GKRd ÌKwil iËdk, opwdÖhÔxZmyl, oigøay Ggv xgmðþæ þñwiyËK AwxgûKwk KkËg„ ÌjUw dwkykw ÂcÖ MËùek gBËt xKvgw KùedwËZ ÌeËtB Ahøþæ„

GKgwk jxb GB eÖkØnxU xo¦wìæ Ìdt Ìj Ìo AwedwËK ARêd KkËgB xKvgw Awedwk eÞxZ Zwk eÞYtwdÖkwM ÌRËM IËV ÌZw ZwËK xdgÙ£ Kkwk ÌPÄw gÙaw„ Awedwk oiþæ BxZgwPK DË¥mø†ËlwI Zwk ÌiwpwxgÄ Pwpxdk KwËQ pwxkËt jwËg„ gÙxúPK eÖkØËnk AwKnêY P×¹ËKk iËZw„ Zwk AwKnêY Ìjd xdËRk iËcø þemê Kkw jwt„ Awedwk iËd pËg bÔk ÌaËKI Zwk þemê AwedwËK QÖ^Ët jwt„ Awk jLd Gid pt ZLd Awedwk xgûôËtk Aìæ awËK dw„ Awedwk id jxb pt AxZ-ovËgbdmyl Ggv bwpø ZËg GB þemê AwedwËK bˆ KËk ÌbËg„ Awk Awedwk id jxb pt Ñcjêmyl Ggv m£ß ZwpËl iËd pËg Ìjd Vw¡w GKUw iwËgêËlk þemê ÌeËtËQd„ gÙxúPK eÖkØËnk oËŠ dwkykw xdËRËbk q×bzÛ Ggv Aopwt gËl iËd KËk„ oºwgø eZd GxrËt CMËlk oËŠ DËr ÌgrwËdwk RËdø GKRd owpoy iËdk dwky eÞËtwRd„ gÙxúPËKk KdËýUËlmËdk (MÞp-dqË¢k xgdøwo) eÞZyKy oÖeÞxZh GøwëUwËkËok ÌaËKI DeËk DËr PËl jwËg„ Awgwk xdËRËbk iËcø RxrËt ÌdËg ewxaêg Axhgøx£ß„ ZwËK m£ß KËk cËk awK×d, Awedwk ÌPwL ÌLwlw kwLÖd„ ZwpËlB Awexd Zwk oËŠ dgxbMìæ ÌbLËZ ewËgd„ xKìç lwRÖK Ggv hyZ iËdk dwkykw KLdB ÌbLËZ ewËg dw„ IB eÞwËìæ ZwKwda  IB D^P× D^P× MwQ†Ëlwk ÌeQËd, Awexd GËZw oÖëbk oÔËjêwbt xK Gk AwËM KLdI ÌbËLËQd? oÔjêwþæUwI xVK GkKiB ixptoy pËt DVËg„
Zwk GB ÌmönwZôK pwxok iwSLwËdB Ìo ptËZw þôkY KkËg KËZw KËZw xbd þñwiyxU Zwk ZygÛ AwËgMit KËŸ xgxhdí gwYy xbËtËQ„ ZwI Awgwk KËZw-mËZw xgnËt„ Ìjid, gwtÖ-bÔnY, Nk-pwkw K×K×k, Ìdmw-bÛgø, gr P×l, Rdô-xdtìèY Ggv AËdK AËdK kwZ...„ p^øw AËdK kwZ...„ ÌiËtxUk þñwiy ÌbLËZ jxb pwKlËgky xfËdk (iwKê ÌUwtwBËdk GKxU DedøwËok dwtK) iËZw pt Ggv bÔk ÌaËK ZwËK xVK xKvKv-Gk iËZw iËd dwI pt ZgÖI GUw oZø„

>> jxb eÞYtNxUZ oóeKê ÌhËO Ìbtwk GKUw bÙs KwkY ÌbLw jwt ÌZw Ìo ÌhZËk ÌhZËk eÖrËZ awKËlI gwBËk Ìo Ìgm mwìæ GKUw AwPkY ÌbLwËg„ Awgwk xdËRk xeÞt dwkyxUËK P×l cËk ÌUËd ÌUËd Zwk AwgwoËd xdËt Awowk AwËMI jËaÄ AZøwPwk Ìo KkËZ RwËd„ <<

GB iwdÖn†Ëlwk GËZw xgËýfwkK-ckËdk ÌiRwR kËtËQ Ìj Gk fËl oiMÞRygËdk iËZw ÌKwd AwNwZ iËd bwM ÌKËU ÌjËZ ewËk„ gÙxúPK jLd Zwk iwkwZôK ÌlRUwËK AwQËr Ìbt ZLd m¢ØËK ÌoUw xgnw£ß KwiËr AwKËr cËk„ jLd Ìo ÌKwdxKQÖËZ ÌpËk jwt, ÌoB ÌKwd xKQÖ jËZw q×bÛB ÌpwK dw ÌKd, Zwk ÌhZËkI xKQÖ GKUw Ìjd pwxkËt jwt„ xKìç xgeËbk Kaw pËlw, eöÖËUw-mwxoZ iwdÖn†Ëlwk iËcø eÖdkØŒyxgZ pËt IVwk AwMÞËpk KixZ ÌdB„ Zwk Adøwdø AwËgËMk iËZwB pZwmwI KLdI Zwk ÌoB xPk-hwgËlmpyd iÖËL Qwe kwLËZ ewËk dw„ iÔlZ Zwk eÞxZx¢ßtw AZøìæ bÙshwËg xdtxìèZ„ G Kaw Zwk eÞYtNxUZ eÞxZx¢ßtwk ÌqË¢I oZø„ jxb eÞYtNxUZ oóeKê ÌhËO Ìbtwk GKUw bÙs KwkY ÌbLw jwt ÌZw Ìo ÌhZËk ÌhZËk eÖrËZ awKËlI gwBËk Ìo Ìgm mwìæ GKUw AwPkY ÌbLwËg„ Awgwk xdËRk xeÞt dwkyxUËK P×l cËk ÌUËd ÌUËd Zwk AwgwoËd xdËt Awowk AwËMI jËaÄ AZøwPwk Ìo KkËZ RwËd„ dËh¹Ëk Rdô Ìdtw xKQÖ xKQÖ eÖkØn Awgwk Ìgm diÛhwËg p^wU× ÌMËr eÞþæwg xbËt awËK„ ÌKwd xgbˆ oŠyk owpwjø QwrwB Ìo jËaweÖjÖ£ßhwËg AwPkY KkËZ ewËk„ xKìç ZwB gËl og hÖËl goËgd dw„ GUw xdZwìæB Zwk gÙxúPK-oÖlh ijêwbw kqwk ZwxMb„ Awedwk dwËik ÌeQËd Ìjd xgëbÖiw¢ Kl‰ dw awËK„ Zwk oiMÞ Kwi-gwodwk ZwxMb oË£òòI Ìo ÌKwd kKËik fwRlwxi gw oþæw AwPkY Awedwk KwQ ÌaËKI eÞZøwmw KkËg dw„

eöÖËUw-mwxoZ eÖkØn†Ëlw pt ioxRb ixëbËkk CiwiËbk iËZw ewËek Kaw ÂdËlB hyZ oìèþæ pËt DVËg Ggv ZwglyËMk ÌdZwËbk iËZw AwZôZøwMy pËt DVËg, dtËZw iwdg oiwËRk jwgZyt A¬KwkwâQdí Ggv kpoøwgÙ£ ÌKwY†ËlwËZ xgPkY KËk ÌgrwËg„ KLdI KLdI ZwËbk iËcø GB bÖ’ËUw ÑgxmËÄøkB oiìñt NUËZ ewËk„ ÌoËqË¢ ZwËbk iËcø h¡wiy Ggv AwZôeÞgédwk Awhwo ÌbLw Ìbtw AþñwhwxgK xKQÖ dt„

eÞxZxU gÙxúPKB xdËRB xdËRk AwBd eÞËYZw„ AËdøkw Zwk oóeËKê Ky hwgËlw dw hwgËlw ZwËZ Zwk xKQÖB jwt AwËo dw„ Ìo GKRd eÔRdyt Ggv hwËlw dwMxkK xpËoËg xdËRËK eÞxZxÅZ KkËZ Pwt„ xKìç Zwk lqø xKvgw cwkYwt ÌKwd pþæËqËek gwcw GËl Ìo P×ePwe iÖL †xUËt gËo awKwk ew¢xU dt„ jwkw eöÖËUw-mwxoZ GB iwdÖn†Ëlwk oiwËlwPdwt iÖLk awËK Zwkw gkv gÖSËZ ewkËg Ìj KËZw cwËd KËZw Pwl„ Zwk ÌKwd †kØZòeÔYê xo¦wìæB Zwk g¬×-gw¬g, AwZôyt, eÞxZËgmy xKvgw m¢ØËbk iZwiËZk xhx£ËZ exkgZêdËjwMø dt„ AwiwËK bÖ:ËLk oËŠ glËZ pËâQ, Awedwk iZwiZxUI ÌoLwËd ÌKwd eÞwcwdø ewËg dw„ Zw-B gËl GLd AwexdI Ìb^#Ër ewlwËZ DbøZ pËgd dw xKìç„ GkKi PiuKwk AwZôZÙ® Ggv xdËRk xo¦wËìæ AUlZwk †YxU GKRd AwKnêYyt Ggv AdøËbk †™ËYk eÞxZ xdxlê® GKxU oÖëbk gøx£ßËZòk Rdô xbËZ ewËk„

oZZw, owpo Ggv owklø xK eQëb pItwk iËZw dt? AwRËKk gwRwËk ptËZw Gog †Y†Ëlwk ÌoB AwËMk iËZw Kbk ÌdB„ xKìç AwRËKk GB Qwxderw oiwËRk ebêw ÌVËl D^xK xbËl ptËZw GLdI ZwËK GKRd eÞKÚZ iwdÖn gËlB eÞmvow KkËgd„
eÞxZKÓlZwk KwËlw ÌiËNk AwâQwbËdk xgkØ˦ jÖ˦ xl® GKRd gÙxúPK eÖkØnËK ejêËgqY KkËZ ewkw GKUw AxhšZwB gËU„ Adøkw jLd GKB exkxþÿxZËZ MrMr-fkfk KËk AoìçxÄ eÞKwm KkËZ awËK ZLd gÙxúPK eÖkØn Zwk oËgêwâP mx£ß Ggv owpËok AwmÛt xdËt lrwBËt AgZyYê pt„ CnêwKwZkZw Ggv AwZôKkØYwa­ Gog Zwk iËcø ÌdB„ RygËdk KwËQ Pwk-Awdwk FY AwËQ gËlI Ìo iËd KËk dw„ AZGg Awexd gÖSËZB ewkËQd GËZ KËk oit KËZw g^wPËg„

>> Adøkw jLd GKB exkxþÿxZËZ MrMr-fkfk KËk AoìçxÄ eÞKwm KkËZ awËK ZLd gÙxúPK eÖkØn Zwk oËgêwâP mx£ß Ggv owpËok AwmÛt xdËt lrwBËt AgZyYê pt„ CnêwKwZkZw Ggv AwZôKkØYwa  Gog Zwk iËcø ÌdB„ RygËdk KwËQ Pwk-Awdwk FY AwËQ gËlI Ìo iËd KËk dw„ AZGg Awexd gÖSËZB ewkËQd GËZ KËk oit KËZw g^wPËg„ <<

AwpZ pItwk AwË¢ßwËm fofo dw KËk jLd Ìo oxZøB oioøwt eËr ZLd okwoxk ÌoUwk ÌiwKwËglw KËk„ Ìo†ËlwËK Rt KËk? p^øw, AgmøB„ GB KwRxU Kkwk RËdøB Ìo Rdô xdËtËQ„

GKUw gøwewËk ptËZw xKQÖUw ht kËtËQ„ ZËg GËqË¢ AwedwËK xKQÖUw owpo oét KkËZ pËg„ gÙxúPK kpoø hwËlwgwËo„ Zwk oiÖL xbËt GKUw kpoøI AiyiwvxoZhwËg pwxkËt ÌjËZ ewkËg dw„ ÌjËpZ× dwkyËbk dwkyoÖlh kpoøitZwUwB ZwËbk ogËP’ gr AwZôkqw Ggv Aw¢ßiËYk Aþè„ xKìç ÌoUwI jLd gÙxúPËKk KwËQ ckw eËr jwËg ZLd ptËZw xdËRËK Zwk oiÖËL GËKgwËkB dMí gËl iËd pËg„ Zwk Ròlìæ ÌPwL Awk pÕbtËhby eÞmí†Ëlwk oiÖËL Awedwk ÌKwd ÌMwedytZwB Awk ÌMwed kBËg dw„

Zwk ýUøw«wWê LÖg D^P× Ggv g¬×-gw¬g eQËëbk ÌqË¢ Ìo didyt dt„ xdËRk iwebË¡ ZwËbkËK Ìo ÌiËe ÌdËg„ GB iwdÖnxU Ìjd ÌoB AZ×ldyt Ggv bÖlêhËbk GKRd jwkw ZwËbk pwoøko Ggv ÌK#Z×ËKk Ìetwlw DRwr KËk ogwk iwËS xgxlËt ÌbËg„ Zwkek Awgwk Zwk ÌoB Mhyk, bÖËgêwcø gøx£ßËZòk AwgkY RxrËt xdËt hbÛ Ggv mwìæ GKRd ÌeÞxiËK exkYZ pËg„ GKRd eÖkØn eÞwxYk KwQ ÌaËK Gk ÌPËtI Ìgxm xKQÖ eÞZøwmw Kkwk AwËQ xK-dw Ìo gøwewËk Awik oËëbp AwËQ„ gmgZêyZw Ggv qiwmylZw? DbwoydZw Ggv oZKêZw? xKìç GLd Gog glw xVK dt„ Awexd eÞai ÌaËKB RwdËZd Ìj Zwk iËcø GB gøwewk†Ëlwk KixZ AwËQ„

iwËS-iËcø Ìo ptËZw ÌKwd bÖËgêwcø KwkËY xdÅ×k pËt DVËg„ ptËZw xdËRk šwËdk AwMÞwoy xbKxUËK f×^xUËt Z×Ël g¬×Ëbk oiÖËLB gËl goËg Awexd ÌiwUw, cÔZê Ggv þÿÔl„ GUw Zwk gøx£ßMZ ÌK#Z×K„ xKìç ÌoUw ÂËd jxb Awedwk Mw xKkxgxkËt IËV ÌZw GKU× iÙbÖ pwoø xbd„ AwedwËK AwËMB glw pËtËQ Ìj, gÙxúPKkw ZwËbk DË¥mø lÖxKËt kwËL„ ZwËbk GB þñhwg hwËlwgwowk ÌqË¢I GKB kKi KwjêKk„ ptËZw AwkI Ìgxm KwjêKk„ oiMÞ RMËZk oiÖËL xdËRk oxZøKwk kÕexU Æ×Ëlk bÖgêl Ggv AwËgMKwZk gwâPw ÌQËlËbk iËZw ÌbxLËt ÌgrwËdwk gøx£ß Ìo dt„ ekgZêyËZ AwedwËK jLd GKw ewËg ZLd ptËZw Ìo oxZøKwk AËaêB Awedwk oóeËKê Ky hwËg ÌoUw gÖxSËt ÌbËg„ xgËt AwedwËK xKQÖ xdxbêÄ xdkwe£w ÌbËg„ xKìç xgËtk g¬Ëd gwcw erwk AwËMB Ìo jxb Zwk eöÖËUw-oÖlh ÌK#ml†Ëlw LwUwt ZwpËl AwedwËK KÄ ÌeËZ pËZ ewËk„ Ìoog ÌK#ml ÌaËK ÌK#Z×ËKk ko ARêd KkËZI Awexd gøaê pËZ ewËkd„ xKìç ZwËK NÖYêwqËkI glËgd dw Ìj Ìo kØq, þñtv-oóeÔYê Ggv AwedwËK Zwk eÞËtwRd ÌdB! jxb ÌeÞËik ÌLlwt Awedwk iËd pt Ìj xgÛR ÌaËK S^wxeËt erw DxPu ZwpËl Ìo xgdw-x§cwt AwedwËK S^wxeËt erËZB glËg„ Zwk gøx£ßËZòk oËŠ Lwe LwBËt xdËZ owiwdø oit lwMËg„ xKìç AgËmËn Awexd xdËRI m£ß pËt DVËgd„ Awedwk id jxb dki pt ZwpËl Awexd opËRB KÄ ewËgd„ ÌKwd GKxU dZ×d ÌewmwËK xKvgw Awedwk P×Ëlk dZ×d xUÛxiv-G AwedwËK ÌKid ÌbLwËâQ ÌoUw ZwËK eÞmí KkËgd dw„
jxb dw Awedwk kØs oZøxU Ìmwdwk AwMÞp dw awËK„ ZwËZ KËk GKUw gøwewk Agmø xdxúPZ Ìj, Zwk BxZgwPK iìægø†Ëlw ou Ggv AwìæxkK„ ÌoLwËd xiËaø ÌZwnwËiwbyk ÌKwd AwmÛt ÌdB„ ‘p^øw xeÞtZi, GUw oxZøB oÖëbk, Awpw ÌZwiwËK bwkØY lwMËQ Rwd’  GB ckËdk Aaêpyd, hwgogêþñ Ggv exkgZêdpyd ÌKwd eÞmvow xMËl Ìdtwk ÌPËt pVwu pVwu AwìæxkK Ggv ou iìægø Ìjid  ‘ÌZwiwËK xghuo ÌbLwËâQ xKvgw Z×xi oxZøB oÖëbky„

>> GB eÖkØn†Ëlw bÖËRêthwËg AwKnêYyt gËlB dwkyËbk iËd bwM KwËU„ xKìç iËd KËk ÌbLÖd ÌiËtkw jËZwB bÖÄÖxi xKvgw eÞYtKwZk BxŠZ xbK dw ÌKd, Ìoog AwPkY ÌbËLI ÌKD jxb xdxlê® awKËZ oqi pt ZËg Ìo ÂcÖ gÙxúPK„ GLd xdúPtB Awedwk hwËlw lwMËQ? hwËlw lwMw DxPZ„ ÌKddw G KawxU oZø„ <<

Awk GUw Z×xi xdËRI RwËdw’  GkKi ÂdËZ ewItw xdúPtB ÌXk hwËlw„ AwedwkI xK ZwB iËd pt dw? xKìç ZwkekI AwedwËKB ÌZw gÙxúPK eÖkØËnk oËŠ awKËZ pËg- ÌoUw gÖSËZ ewkxQ„

CnêwKwZkZwk gøwewk AwoËl AwedwËK AZøìæ owgcwËd ÌoB exkxþÿxZk ÌiwKwËglw KkËZ pËg„ cÔËlw ÌPwËL xMËt jxb ÌKwd Adø eÖkØËnk oiÖËL Awedwk ÌPwL AwKxûôKhwËg xeU xeU KËk IËV ZwpËl ptËZw Ìo xhoÖxhtwo egêËZk iËZwB pVwu KËk cÖiÛ Ggv lwhw QrwËZ ÂkØ KËk ÌbËg„ Awk Awexd jxb ZwËK oËëbpeÞgY pËt DVwk RËdø ÌKwd oxZøKwk KwkY xbËt awËKd ÌZw xdúPtB Awexd LÖgB owpoy dwky„ xKìç Awedwk CnêwKwZkZwËK gkv oÖøUËKËo AwËÄeÙËÄ hËk jiÖdw xgÛËRk Dek ÌaËK QÖ^Ër ÌfËl Ìbtw DxPZ„ Awedwk AdÖKóew Axhiwd Ggv kwMwxìñZ ÌPwËLk RËl ZwËK xhxRËt ÌKwdB lwh pËg dw„ Ìo Kwk oËŠ ÌKid AwPkY KkËQ ÌoUw xdËt LÖ^ZL^ÖZ dw KËk gkv xdËRËK xdËR glÖd Ìj, ‘Ìo AwiwËK hwËlwgwËo, Ìo KLdB mwkyxkK gÉMwiyZwk KwËQ eÞKÚZ hwËlwgwowËK dÄ KkËg dw„ Zwk Mhyk oóeKê†Ëlwk gøwewËk Ìo xgmðþæ„ IB ÌiËt†Ëlwk oËŠ Ìo ÌZw ÂcÖB Zwk ÌiwpwxgÄZwk xmùeËK SwxlËt ÌbLËQ„’ eÞxZgwk kwËZk Ggv oKwËlk LwgwËkk AwËM GB eÞËgwcxU xdËRËK xbd„ xgËmnZ NÖËiwËdwk AwËMI GKgwk„ GB eÖkØn†Ëlw bÖËRêthwËg AwKnêYyt gËlB dwkyËbk iËd bwM KwËU„ xKìç iËd KËk ÌbLÖd ÌiËtkw jËZwB bÖÄÖxi xKvgw eÞYtKwZk BxŠZ xbK dw ÌKd, Ìoog AwPkY ÌbËLI ÌKD jxb xdxlê® awKËZ oqi pt ZËg Ìo ÂcÖ gÙxúPK„ GLd xdúPtB Awedwk hwËlw lwMËQ? hwËlw lwMw DxPZ„ ÌKddw G KawxU oZø„

gwgw xpËoËg Ìo oºgZ GKRd KËVwk iwdÖn„ gwâPwkw AloZw KËk xKvgw ÌQËliwdÖxn KËk GKbiB ewk ewËg dw„ Ìo ZwËbkËK oóeËbk eÞxZ AwìæxkK pËZ ÌmLwËg„ Zwkw jwËZ xdËRkwI xdËRËbkËK mÛ¦w KkËZ ÌmËL ÌoUwI ÌmLwËg„ gÙxúPK gwgwk owiËd gwâPwkw ÌKwd xiËaø KwkY gw xiËaø AwËgËMk Deþÿwedwt ofl pËZ ewkËg dw„ jxbI Adøwdø og xgnt†ËlwËZ Zwk Ìjid ZygÛ AdÖkwM Ggv AwìæxkKZw kËtËQ„ AdÖkwM Ggv AwìæxkKZw xdËtB Ìo Zwk xmÂËbk hwËlwgwoËg„ xKìç ZwËbk KwQ ÌaËK ÌKwd kKi ddËoëo KwRKiê Ìo eÞZøwmw KkËg dw„ ÌiËdI ÌdËg dw„ jLd gwâPwËbk Zwk AwmÛËtk eÞËtwRd erËg ZLd Ìo owpwËjøk pwZ gwxrËt ÌbËg„ xKìç GKB oËŠ GUwI gÖxSËt ÌbËg Ìj Ìo Pwt Zwkw xdËRkwB AwZôxdhêkmyl pËt DVËg„ gwâPwkw jxb Zwk KwQ ÌaËK UwKw cwk Pwt ZwpËl Ìo Awol UwKw oÖb opKwËkB Awbwt KkËg„ xKìç ÌoUw ÂcÖ gwâPwËbk hwËlwk RËdøB„ gwâPwkw Agmø gwgw jZxbd awKËg ZZxbd GB gøwewkUw gÖSËZ ewkËg dw„ xKìç Zwkek jLd Ìo Awk ÌdB ZLd xVKB gÖSËg gwgw ZwËbk xK ÌmLwËZ ÌPËtxQl„ gÙxúPK xeZwËbk AxcKwvm oìæwdkwB ZwËbk oiMÞ Ñmmg RÖËrB gwgwk GËZw KËVwk mwod Ggv xdti-kyxZ NÙYw KkËZ awËK„ xgËmnZ ZwËbk ÌoB xgËbÛwËpk xbd†xlËZ (gt:ox¬Kwl)„


সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment