Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সাথে তুলা রাশির পুরুষের সম্পর্ক


GB bÖRËdk RÖxU MÞp-dq¢Ëbk AwmygêwbeÖÄ„ xKìç ZwËbk ÈhwgMZ ÌeÞnYw†Ëlwk iwËS GËZwB þeÄ Zfwu Ìj ÌeÞËi erwUw ZwËbk RËdø KLdB ÌZid opR dt„ xKìç GKgwk ÌeÞËi erËl GB bÖRËdk xgxhdí eÙaKZò†Ëlw GËZw oÖëbkhwËg xiËl xiËm GKwKwk pËt jwt Ìj ÌoUw ZwËbk bÖRdwk RËdøB oiwdhwËg lwhRdK pËt IËV„ ZwËbk bÖRËdk iwËSB kËtËQ ovËgbdmylZw Awk AwËgMeÞgYZw, Ggv jw xKQ× oÖëbk - Zwk eÞxZ AwìæxkK hwËlwgwow„
iZwìæk, xgËkwc Ggv AwMÞwoy AwPkËYk ÌaËK ZwËbk KwËQ mwxìæ Ggv Ìo#pwbêøUwB ÌmÛt„ Z×lw xKvgw iyd (Aaêwu iwQ) GKRdI SMrw-SwxUk bÖ:xúPìæwt bÛgyhÔZ gwþægZwk ZyqîZw byNêoit cËk gpd KkËZ AewkM, xKìç ZwËbk ÌKwd GKRËdk RdôK×xÅËZ GB oóeËKêk xgekyZ ÌKwd eÞhwg awKËl, AMZøwB jxb GB ÌgwSw gpd KkËZ pt, ÌoËqË¢ GKRd (Z×lw) ÌhËo bÔËk PËl jwËg, Awk AdøRd (iyd) owZËr AdøËKwawI PËl jwËg, Ggv KLdB ptËZw Awk xfËk AwoËg dw„ xKìç ZwËbk GB owZËk jwItw xKvgw ÌhËo PËl jwItwk iRwk xbKxU pËlw - jLd gwBËk ÌaËK ZwËbk Dek Pwe AwoËg ZLdI Zwkw GKBhwËg ÌhËo xKvgw owZËk xdËRËbk AwxlŠËdk Dnä ÈËMê PËl jwËg Ggv ZwËbk owxdíËcøk mwxìæ, xdkwgZw Awk hwkowiø xVKB LÖ^ËR ÌdËg„

bÖRdwk gøx£ßZò, Rygdcwkwk eÙaKZò ÌaËK jËZw oioøwB ËpwK dw ÌKd og oioøw ZwËbk mwkyxkK AìækŠZwk ZygÛ g¬Ëdk ÌRwtwËk ÌhËo xixlËt ÌjËZ gwcø„ xKìç ZwËbk bÖRdËKB ptËZw GKU× owgcwd pËZ pËg Ìjd Zwkw GËK AdøËK xdËRËbk byNêoÔx¢Zwk xbËK ÌVËl dw Ìbt, xKvgw eÞYt-oÖL LÖ^RËZ DdôÖL dw KËk ÌZwËl, ÌKddw GËbk bÖRËdk ÌqË¢B eÞwt og ckËdk AwKnêYytZwËZB eÞlÖ³ pËt jwgwk Awm‰w kËtËQ, ÌpwK ÌoUw AloZwk eÞxZ Awox£ß, xKvgw InÖc, ib...xKvgw bygwÈeí Ìj Èeí KLdB ZwËbkËK ÌQËr jwt dw„ Adøawt, jLd bÖRËdk pÕbt GKB QËëb ÌdËP DVËZ ÌmËL ZLd iyd Ggv Z×lw LÖgB oÖxL GKxU RÖxU pËZ ewËk„ ÌQËlxUk eÞxZ ÌiËtxUk Adidyt AËl#xKK hkow, Ggv ÌiËtxUk pVwu pVwu Aejêw®Zwk AdÖhÔxZ†Ëlwk eÞxZ ÌQËlxUk Awmwgwby, DufÖlö oiaêY GB bÖRËdk RÖxUËK GKUw PiuKwkhwËg þpwty I oÖëbk GKxU oóeKê MËr xbËZ ewËk„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg----  g¬×Zñ |

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment