Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সঙ্গে ধনু রাশির পুরুষের সম্পর্কÌj ÌQËlËK Ìo hwËlwgwËo Zwk KwQ ÌaËK iyd ÌiËtk eÞZøwmw AËdK hbÛZw Awk AËdK AËdK ÌKwilZw„ KwùexdK Ggv oÙxÄmyl AwMÞp gw ÌK#Z×pËlk iwËSB GB ÌiËtk DuKnêËgwc ÌRËM IËV„ ÌQËlxU jLd ÌKwd ¸iËY jwgwk gw ÌKwd exkgZêËdk Kaw ÌZwËl, ÌiËtxUk ÌPwËL iÖËL Awdëb f×^ËU IËV„ xKìç jLd ZwËK ÌK#mlpydZw, xKvgw kØqZwk xmKwk pËZ pt ZLd ÌiËtxU xgnwbit pËt IËV„ gÉgwk xdËRk AdÖhËg gw iËd AwNwZ ÌeËlI ptËZw ÌQËlxU gÖSËZ ewkËg dw, Zwk iyd dwky KÄ ewËâQ, ÌKddw, AìæZ eÞai xKQ× ovLøK AwNwZ GB ÌiËt xdËRk iËdB eÖËn kwËL, ÌoUw gø£ß KËk dw„ Ìo AwNwZ†ËlwËK ÌMwed Kkwk ÌPÄw KËk, Ggv ÌPËe kwLwk ÌPÄw KËk - pt Ìo ÌiËd xdËZ Pwt dtËZw hÖËl ÌjËZ Pwt„ xKìç GKUw oit ek, GUw ÌgxrËt AwoËgB„ Awk ÌoUwB cdÖ ÌQËlk RËdø GKUw oZKê gwdy - Ìj Zwk ÈhwËg diÛZw Ggv ÌKwilZw eÞËtwRd (xgËmnZ Zwk Kaw gwZêwt)„


xdËRËbk bÙxÄhxŠ, AwPkY, DË¥mø†Ëlwk xhdíZwk oioøw†Ëlw ÌaËK DZËk IVwk RËdø GËbk jËaÄ ÌPÄw Kkw DxPZ„ dtËZw, GKUw oit eËk, SMrw gw xgËkwËck eÔdkwgÙx£ ZwËbkËK AwkI bÔËk ÌVËl ÌbËg, Zwkw Awk ÌoB SMrwk iËcø xbËt ÌjËZ PwBËg dw, flZ jw xKQ× Kawk iwcøËi oiwcwd Kkw oºg xQËlw Ìo†Ëlw oÖËjwM gxéZ pËg, Awk gxéZ pËZ pËZ, GB bÖRd GKoit GKB QwËbk xdËP gogwoKwky bÖRd AexkxPZ iwdÖËn exkYZ pËt DVËg„ GkKi exkxþpxZk ËKgl bÖËUwB oiwcwdËjwMø ea kËtËQ„ bÖRËdB GB xo¦wìæ xdËZ ewËk Ìj “AexkxPZ” iwdÖnxU ÌoB iwdÖn dt jwËK Ìo AwkI hwËlw KËk RwdËZ AwMÞpy - ÌoËqË¢ Zwkw oóeKêËK xRBËt ÌkËL KÄ AwkI gwxrËt ÌZwlwk ÌaËK ÂcÖ qxYËKk exkxPZ ÌhËg xdËRËbk Èwìædw xbËt Awlwbw pËt ÌjËZ ewËk„ Aagw Zwkw xdËRËbkËK AwkI MhykhwËg Rwdwk AwMÞpËK oÖËjwM xbËZ ewËk„

ÌjËKwd RÖxUk oóeKêËK gwBËkk qxZKk AwNwZ ÌaËK kqw Kkwk RËdø jZU×K× ÌMwedytZw gw gøx£ßMZ gøwewk awKw DxPZ ZZU×K× ÌMwedytZw GB bÖRËdk oóeËKêk iwËS ÌdB„ AZGg GB bÖRËdk DxPZ GKowËa ÌKwawI ewxr RiwËdw, ÌjLwËd xMËt Zwkw gÖSËZ ewkËg ÌMwedytZw gw ‘gøx£ßMZ’ m²Uw ÌoB bÖËUw ‘AexkxPZ’ pÕbËtk qZ KËZwLwxd owxkËt ZÖlËZ ewËk Ìj bÖËUw pÕbt GKoit GËK AdøËK AwKÓl pËt hwËlwgwoËZw„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ|

সুত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment