Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সাথে মিথুন রাশির পুরুষের সম্পর্ক


hwËlwgwow xKvgw ÐggwxpK oóeKêËK oioøwpyd Ggv mwxìæit KËk ÌZwlwk RËdø jw xKQ× KkxYt ogB KkËg iyd ÌiËtxU„ Ìo Zwk xdËRËK, xdËRk Ñbdxëbd KwRKiê Ggv xdËRk AwPwk AwPkYI Zwk hwËlwgwowk xiaÖd ÌQËlxUk RËdø oÖxgcwRdK KËk Z×lËZ ÌPÄw KkËg„ jxbI Zwk dwkygwby gw¬gykw GB xdËt ZwËK AËdK xgbÛØe Depwk ÌbËg, Ggv Zwkw kyxZiËZw eÞKwËmø ZwËK KkØdw eÞbmêd KkËg„ xKìç iyd ÌiËtxUk eq ÌaËK ZwËbk RËdø awKËg GKUw qyY pwxo Ggv DËeqw„


ZwB gËl, iyd ÌiËtxU xiaÖËdk eÖkØnwly ÌLtwËlk bwo dt„ xKìç Zwk ÂhwKwáLykw ZwËK ÌoUwB ÌhËg gËo„ ÂcÖ Ìj ZwkwB Gid hwËg ZwI dt„ Ètv Zwk xiaÖd ÌeÞxiKxUI GKB cwkYw ÌewnY KËk„ Awk GB xixÄ, oÖxgËgPK, diÛhwny ÌiËtxU xVK GB cwkYwUwB iyd eÖkØnxUk iËd ÌMËa xbËZ Pwt (Ggv Zwk Adøwdø ÌK#Z×ply g¬×-gw¬g, eÞxZËgmy Ggv AwxZôtËbk iËdI)„ Ìo RwËd Ìo Ky KkËQ„ Ìo RygdËK xdËRk RËdø AwkI opR KËk ÌZwlwk ÌPÄw KkËQ„ GKgwk xiaÖd eÖkØËnk ËeÞËi erwk ek GBU×K× AdÖcwgd Kkwk iËZw jËaÄ owcwkY šwY iyd ÌiËtxUk kËtËQ Ìj, GB PøwËlx™v oóeKêUwËK (jw MÞp-dq¢Ëbk AwmygwêbeÖÄ dt) xUxKËt kwLwk ÌKgl bÖxU eÞwËtwxMK eaB Zwk oiÖËL ÌLwlw AwËQ„ GK pËZ ewËk Ìj, xdËRk ÌKwil pÕbËtk hwËlwgwowUw xiaÖdxUk GKiw¢ eÞËtwRd dt - flZ Ìo xiaÖdxUËK ZøwM KkËg„ ÌKwd GK oKwËl jLd Ìo gwxrËZ ÌdB ZLd oUËK erËg„ xKvgw Ìo ÌiËd xdËZ ewËk Ìj xiaÖdxUËK hwËlwgwowk oÖL Ggv Awdëb, ZÚx® Ggv mwxìæ Awk AekxbËK xiaÖdxUk AìæZ ÌjËKwd GKxU È£wk (xiaÖdËbk iËcø GKwxcK gøx£ßZò awËK cËk xdËt) eq ÌaËK hwËlwgwow Ggv ZøwËMk LwxZËk xdËRËbk oóeËKêk iËcø bÖ GK RwtMwt oiËSwZw gw gxdgdw KËk xdËl Gid ÌKwd ipwhwkZ A¦ pËg dw„ jxb ekgZêyxU Zwk eQëb pt, ZwpËl Ìo ÌoUwËK gwþæËg exkYZ KkËg„ GUw KkËZ ptËZw Ìgm RxUl exkKùedwk eÞËtwRd erËg, xKìç iyd ÌiËtxU xVK xVK ÌoUw KkËZ oqi pËg„

GB ÌiËtk ÌMwed kpoø pËlw Zwk Ax¢ßt eÞxZËkwc„ Ìo xVK xVK RwËd KLd xeQ× pVËZ pËg, KZbÔk ejêìæ Ìo xeQ dw pËVB AMÞok pËZ oqi - xVK KLd oflZw ewgwk oit, Ggv KZbÔk Ìo Zwk xiaÖd oxŠxUËK xdËt ÌjËZ ewkËg„ gþçZ Ìo GUw RwËd dw, xKìç Delx³ KkËZ ewËk„

ÌiËtxUk byNêoÔx¢Zw, Ggv ÌKwd xgnt GxrËt jwgwk eÞgYZw xiaÖdxUËK kwMwxìñZ Ggv pZwmwxìñZ KËk Z×lËZ ewËk„ AdøxbËK, oiËt oiËt xiaÖËdk oiwËlwPdw, xKvgw Zwk xgxâQdí AwMÞp ÌiËtxUËK bÖ:xúPìæwMÞþæ Ggv pZwm KkËZ ewËk„ xKìç GB bÖRd bÖRËdk RËdø GKUw PiuKwk DepwkI xbËZ ewËk - Awk ÌoUw pËlw ÈwcydZw„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg----  g¬×Zñ |

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment