Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সঙ্গে মীন রাশির পুরুষের সম্পর্ক


iyd dwkyk iËcø ZZU×K× †Ywgly kËtËQ jZU×K× GKxU iyd ÌQËlËK Zwk hwËlwgwowk RwËl AwUËK xPkKwl ÌoLwËdB ZÚ®hwËg cËk kwLËZ oqi„ GB ÌiËt Zwk AdÖiwd xbËtB gÖËS xdËZ ewkËg Ìj iyd ÌQËlxU Zwk gøx£ßMZ xPìæwt pþæËqe Kkw eQëb KËk dw„ ÌKwd KZÚêZòekwtY ÌiËt GB ÌQËlËK xPkþpwty hwËlwgwowk g¬Ëd RrwËZ oqi dt„ xKìç iyd
ÌiËt, jxb Ìo iyd kwxmk owcwkY ÑgxmÄoóedí pËt awËK, ZwpËl iyd ÌQËlk xdeyrËd (gw KZêÙZòekwtYZwt) Awdëblwh dw KËkI oÖëbkhwËg AwZôoieêY KkËZ ewkËg„ GB ÌQËlk iËcø Ìe#kØnoÖlh xdkwe£w eÞbwËdk gwodw kËtËQ„ GB AwKwáLw†Ëlwk jËaÄ ojZí lwlËdk eÞËtwRd - eÞËtwRd AwËgbËdk„ iyd ÌiËt jËaÄ gÖx¦ixZ, šwYy, Ggv Ìo RwËd xK KËk ZZU×K× diÛ pËt DVËZ pt jwËZ KËk eÖkØËnk ËoB AwKwáLwU×K× eÔYêZw ÌeËZ ewËk„ AdøxbËK, GB ÌiËtk AxZ ovgËbdmyl, þemêKwZk AdÖhÔxZ†xlËK jZí opKwËk gÖSËZ pËl Gid GKRd eÖkØËnk eÞËtwRd Ìj xdËRI AZøìæ ÌKwil iËdk AxcKwky - ÌoËqË¢ GB ÌiËtk AdÖhÔxZ†Ëlwk oxVK ijêwbw Ggv oxVK xgËgPdwk xgnËt iyd eÖkØËnk Z×ldw ÌKgl Ìo xdËRB„

GB bÖRËdk jLd eÞai exkPt pËg, Zwkw GËK AËdøk xbËK ZwKwËg„ GËK AeËkk bÙxÄk iwËS ÌbLËZ ewËg - xgþôt Awk xgþôt„ iyd ÌiËtxU ÌbLËZ ewËg Zwk oiMÞ Èeí†Ëlw iyd ÌQËlk ÌPwËL eÞxZfxlZ pËâQ, Ìjd ewBËdk oÖgwËo iÖLxkZ ÌKwd ogÖR gËdk iwËS GKUw xþpk ÈâQ eÖK×k - Awk ËoB eÖK×Ëkk RËl Zwk Èeí†Ëlw exkxPxZk AwdËëb ÌpËo DVËQ ZwkB xbËK ÌPËt„ xVK ÌjixdhwËg ÌQËlxUI ÌiËtxUk ÌPwËL GKB eÞxZfld LÖ^ËR ewËg„

gþçZ, eÞxZxU iyd ÌiËtk iwËSB xKQ× oËìæwnRdK †Y, AwPkY Ggv eÞxZhw kËtËQ - Awk ZwB GUw ÌiwËUI xgþôtKk dt Ìj, Ìj iyd ÌQËlxU Zwk ÌeÞËi eËrËQ ÌoB ÌQËlxUk iËd pËg Ìj ÌqewËU Awk KZÚêZòekwtY ÌiËt†Ëlwk Ìiwpdyt Awk Ìlwhdyt ÌUwe†Ëlw ÌaËK Ìo gr g^wPw Ìg^ËP ÌMËQ„ ÌiËtxUk iËcøI GKB kKi Ìgwc RdôwËg„ GB bÖRd AËdKUwB GK kKi„ xKìç owbÙmø Ìjid AwdËëbk KwkY pËZ ewËk, ÌZixd pËt DVËZ ewËk bÖ:ËLk„

eÞxZxU GKB kwxmk RÖxUk ÌqË¢ iËd kwLw eÞËtwRd, Ìj bÖRdwk og hwËlw ÑgxmÄø†Ëlwk Ìjid ZygÛZw gÙx¦ ewËg, ÌZixd ZwËbk Lwkwe ÑgxmÄø†ËlwkI ZygÛZw ÌgËr jwËg„ Awk G KwkËY ogoitB hwËlw†Ëlwk eÞxZ ÌeÞkYw ÌjwMwËdw DxPZ Ggv GKBhwËg Lwkwe ÑgxmÄø†Ëlwk eÞxZ AwkI opdmyl pItw DxPZ Ggv Ìo†ËlwËK ZøwM Kkwk ÌPÄw Kkw DxPZ„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,Ìj#doŠ I g¬×Zñ|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment