Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সাথে সিংহ রাশির পুরুষের সম্পর্কiyËdk ÑgxmÄøoóedí owcwkY GKRd RwxZKw xovp eÖkØËnk ËeÞËi erËl xdËRk AìæšêwY ÌaËKB gÖSËZ ewËk Ìj ipwiwËdøk KwËQ ZwËK AwZôoieêY KkËZ pËg„ ÌiËtxU iÖËL jwB glÖK dw ÌKd - iËd iËd Ìo xVKB GUw RwËd - Ggv ÂhwKwxáL g¬× gw¬xgËbk KwQ ÌaËKI Ìjog ekwimê Ìo ÌeËt awËK, Ìjid “Zwk xgkØ˦ Ggwk ÌmngwËkk iËZw kØËL bwrwI” - Ìo†ËlwI GËqË¢ ÌKwd KwËR AwoËg dw„ iyd pÕbtNxUZ xgnt†Ëlw GËZwB Mhyk šwY kwËL Ìj  hwËlwgwowËK xdkwo£ß KËk ÌZwlwk iËZw ÌKwd e¦xZB Ìo AdÖokY KkËg dw„


KbwxPu GB ÌiËt ÌKwd eÖkØËnk Dek KZÚêZò xKvgw ÌRwr eÞËtwM KkËg„ gkv Ìo ÌKwilhwËg ZwMwbw ÌbËg Ggv owËa oÔqôhwËg ÌZwnwËiwbI KkËg„ jxb ÌoUwËZ KwR dw pt, ZwpËl Ìo xdËRk KÄ ÌgwSwËZ DbwohwËg xdkwgZw ewld KkËg„ xKìç idËLwlw ÈhwËgk xovp iyËdk GB AwPkËY ptËZw ÌqËe DVËZ ewËk„ ÌoËqË¢ ÌiËtxUk gkv DxPZ pËg IB oÔqô jËZw ÌZwnwËiwËbk iwcøËiB ZwMwbw PwxlËt jwItw„ dZ×gw xKQ× ZygÛ ZRêd-MRêd, Ggv AmÞØewËZk oÔPdw pËZ ewËk„ xovp Zwk hwËlwgwowk dwkyËK Ìbgyk AwoËd gxoËt Ìbt, Ggv Zwk xdRÈ hwgiÔxZêËZ Mrw GB ÌbgyoÖlh AwPkYB ÌeÞxiKw xKvgw  þèyk KwQ ÌaËK Ìo  eÞZøwmw KËk awËK„

iyd ËiËtËbk iËcø Ìjid GËKgwËk Lw^xU gÉMwiy kËtËQ ÌZixd kËtQ opR okl, Awþpwmyl, Awk GKRd eÖkØËnB xPkþpwtyhwËg AdÖk£ß Awk xgmðþæ ÌiËt„ Awk xovp eÖkØnËbk iËcøI kËtËQ Lw^xU lóeU ÌaËK ÂkØ KËk ipu xovpoÖlh Èwiy Ìj oiMÞ Rygd ou I xgmðþæ awKËZ oqi„

xovp Ggv iyd bÖRËdkB AwËgMy ÈwcydZw eÞËtwRd (þpwdMZ ÈwcydZw Ìj lwMËgB Zw dt), jËaÄ exkiwËY Ggv gwËk gwËk„ Zwkw bÖRd bÖRdËK xdËRËbk AwËgËMk jËZw Ìgxm ÈwcydZw ÌbËg ZËZw Ìgxm Awed pËt DVËg„ xKìç ÈwcydZwk owËa ogoitB Awþpw Awk xdhêkmylZw awKËZ pËg - dtËZw GKRËdk RËdø GUw pËt DVËg xdiêi AZøwPwk Awk AdøRËdk RËdø pËt DVËg xdZwìæB ewlwgwk Dewt„ hwËlwgwow gÙ£wKwËk PlËZ awËK...ËKddw, hwËlwgwow jxb oxZø pt, ZwpËl hwËlwgwowk ÌKD PËl ÌMËlI, Awexd jLd Zwk xgkËp KwZk pËgd...ËbLËgd Zwk xfËk Awowk eÞxZmÞØxZ AbÔËkB ÌpËo DËVËQ„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment