Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সাথে মেষ রাশির পুরুষের সম্পর্কËjËpZ× ÌKwd eÖkØnB Ìin eÖkØËnk ÌaËK Ìgxm eÖkØnwly dt, Ggv ÌKwd dwkyB iyd dwkyk ÌaËK Ìgxm ÌiËtly dt, AZGg GB bÖRËdk RÖxUk iËcø Ìe#kØn gw ÌiËtlyZò xdËt ÌKwd SwËilw pgwk Awm‰w ÌdB„ GËbk bÖRËdk RÖxU pËlw oxZøKwk GKUw RÖxU - m˲k jËZw kKi Aaê Kùedw KËk Awexd hwgËZ ewËkd hwgÖd, xKìç Zwkw oZøB GKUw PiuKwk RÖxU„ jLd Ìin eÖkØn Awk iyd dwky GËK AËdøk ÌeÞËi eËr ZLd eÞKÚxZ iw oóixZoÔPKhwËg ÌpËo IËV„


ogËP hwËlw xbKxU pËlw, GB bÖRËdk xild Ìin eÖkØËnk iËcø Zwk og kKi ÌZËRwby®Zwk oiwËgm NUwt, Ggv iyd ÌiËtxUk iËcø Zwk jwgZyt ZøwËMk eÔYê xgKwm NUwt„ GB bÖRd DedøwËok ewZwk gwBËk, gwþæg ÌkwxiI-RÖxlËtU„ gþçZ GB bÖRd bÖRËdk ÌaËK og xbK xbËtB Awlwbw eÞKÚxZk, xKìç ÌoB Aik gwKøUw ZwËbk ÌqË¢ xdL^ÖZ oZø pËt IËV - “xgekyZ ËikØËZ AwKnêY!” Ggv ZwËbk iËcø xgekyËZ AwKnêËYk gøwewkUw GZB ZygÛ Ìj eÞai ÌaËKB ZwËbk iËcø GUw ox¢ßt pËt IËV„

xgËtk AwËM iyd ÌiËtxUk ÌfwdUw ¢ßiwMZ gwRËZB awËK„ GËKk ek GK ËQËl†Ëlw ZwËK ÌWBËU jwgwk AdÖËkwc RwdwËZ awËK„ GB oitUw GB ÌiËtk RËdø LÖgB KÄKk, ÌKddw gÖËdw, kxgd xKvgw iwxpËdk iËcø Ìo KwDËKB ÌgËQ xdËZ ewkËQ dw, KwkY Ìo Zwpowd, ÌRio xKvgw iwdoËK KÄ xbËZ Pwt dw„ jwBËpwK, fwxpiËK hÖlËZ ewkw oºg pËl Ìo ptËZw owxgµkËKB hwËlwgwoËZw„ xgËtk AwËM iyd dwkyËbk AgþpwUw AËdKUw GkKi„ xgËtk eËk iyd dwkyk ÌUxlËfwdUw eÞxZ bm xixdU ek ek gwRËZ awKËg„ ZLd ÌfwËdk Aek eÞwËìæ awKËg Zwk eÞxZËgxm, AwxZôt, g¬×-gw¬g jwkw Zwk KwËQ xdËRËbk iËdk Kaw†Ëlw LÖËl glËZ Pwt, Ggv Zwk KwËQ id LÖËl Kw^bËZ ewËk„ xKìç gwxrUwËK Ìakwxe xKõxdK gwxdËt Ìbgwk eÞxZ iyd dwkyk GB eÞgYZw ÌbËL Zwk Ìin ÈwiyxU ptËZw ÌkËM mÔËdø hwoËZ ÂkØ KkËg„ GB ÌiËtxUk xdúPtB Zwk oioøwk KawB Ìmwdw DxPZ„ ÌoUw ewUê UwBi pËl PlËg ÌKd? ÂdËZ pËg f×l UwBi„ Agmø Q×xUk xbd†Ëlwk Kaw gwb Ìbtw jwt, ÌKddw ZLd ptËZw Ìo xgmÛwi ÌdËg gw NÖxiËt awKËg - xKvgw xdËRk g¬×Ëbk owËa oit KwUwËZ gøþæ awKËg„

hwËlwgwowk ÌqË¢ ËinËbk iËZw GËZw AwËgMeÞgY, btwlÖ, ÌgwKwk iËZw Dbwk Awk ZygÛ hwËg ou eÖkØn Awk ÌKDB pËZ ewkËg xK dw oËëbp„ xKìç iyd ÌiËtk AowrZw ÌKgl Ìj ÌiËnk iËcø ÈwaêekZw Ggv Zwk Ìe#kØnoÖlh eÞhÖZòekwtYZwËK RwxMËt Z×lËg ZwB dt, gkv GUw ptËZw ZwËK Zwk ¢ßצ gøgpwk jw iyd ÌiËtËK LÖgB AwNwZ KkËZ ewËk, Ìo oóeËKêI A¬ KËk ÌbËg„ ZËg jxb ÌinxU gÖSËZ ewËk Ìj Zwk AšwËZB Ìo iydxUËK iËd AwNwZ xbËtËQ ZwpËl oºgZ LÖgB AdÖKóewk owËa Ìo qiw PwBËg Ggv oxZøKwk AËaêB ÌfËkþæwËbk iËZw AwPkY ÂkØ KkËg (jZqY dw Ìo Awgwk Zwk hÖËlk Kaw hÖËl jwËâQ, ÌjËqË¢ ZwËK Awgwk ÌoUw iËd KxkËt Ìbgwk eÞËtwRd erËg)„ AZGg GB ÌiËtxUËK xdËRk AowrZwk gøwewËk oRwM pËZ pËg„

Awk ZwËbk Ìj#d-oóeËKêk ÌqË¢ ÌRøwxZxgêšwËdk hwnwt Zwkw pËlw xdL^ÖZhwËg UwkRwd-ËRd xKvgw ÌkwxiI-RÖxlËtËUk iËZw RÖxU„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi, Ìj#doŠ I g¬×Zñ|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment