Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সঙ্গে মকর রাশির পুরুষের সম্পর্ক


GB bÖRËdk iËcø Amwxìæk iÔl DuoxU pËlw ÌiËtxUk þemêKwZk pËt IVw - Awk ÌQËlxUk ovËgbdpyd pËt IVw„ ÌiËtxUk KwËQ ptËZw iËd pËg Ìj iKk ÌQËlxU LÖgB myZl Ggv opwdÖhÔxZpyd, AdøxbËK ÌQËlxUk iËd pËg GB ÌiËtUwËK xVK ÌgwSw jwt dw, ckw ÌQwtw jwt dw, ËiËtUw ÌMwed eÖËn kwËL Ggv AwËgMMZhwËg ÌiËtxU LÖg Ìgxm hŠÖk - ÌjUw iKkxUËK dwhêwo Awk ovmteÞgY KËk ÌZwËl, xdËRk ARwËìæ ewËQ Ìo ÌiËtxUËK AwNwZ xbËt gËo xK dw, Ìo hËt hyZ pËt IËV„ ZwËbk exkPËtk ÂkØËZB GB oioøw†ËlwËK xdËRËbk iËcø iyiwvow KËk Ìdtw DxPZ, Adøawt GB oioøw†Ëlw RiËZ RiËZ Gid GKUw exkxþÿxZ pËg Ìj Zwkw cyËk cyËk Awlwe-AwËlwPdw KËk xKQ× Kkw ÌaËK xgiÖL pËt DVËg„


Ëj iKk Zwk iyd dwkyxUËK hwËlwgwËo Ìo ptËZw ÌiËtxUk Kidyt ÌiËtlyZò ÌbËL hwgËZ ewËk Ìj ÌiËtUw LÖgB dki„ xKìç GB ÌiËtk gøwewËk AwkI AËdK Gid ARwdw xgnt kËtËQ Ìj†Ëlw Zwk ptËZw Rwdw DxPZ„ GKUw Gid xgnt pËlw, GB ÌiËtxU Zkl oÔPK kwxmk RwxZKw, Aaêwu iKËkk xþÿkËPZw iËdwhwg MxlËt Ìbgwk jËaÄ qiZw Zwk kËtËQ, ZwB gËl ÌoUw ZygÛ AwËgMy bwgy xbËt dt, gkv owgêqxYKhwËg oxdgê¦ Ggv dwËQwrgwëbwk iËZw AbÙmøhwËg eÞËkwPYw PwxlËt, oÔqô ekwimê xbËt Ìo Zwk bwgy ARêd KËk Ìdt„ ÌiËtxU iwËS iËcø ptËZw gbËiRwRy Ggv opËRB xgk£ß pËt DVËg, ZËg KLdB ÌZid AwMÞwoy pËt DVËg dw„ ÌiËtxU jLd ÌKwdxKQÖ GK iËd xPìæw KkËQ gw AdÖhg KkËQ ZLd ÌQËlxU ÌKwd eÞmí KËk Zwk KwQ ÌaËK okwoxk D£k dwI ÌeËZ ewËk„ Awgwk KLdI KLdI ÌQËlxUk GUwI iËd pËZ ewËk Ìj ÌiËtxU ÌKwd GKUw xgntËK GxrËt ÌjËZ PwËâQ gw þñtv ZwËKB GxrËt ÌjËZ PwËâQ„ xVK ÌjixdhwËg ÌiËtxUk iËd pËg ÌQËlxUI AxZiw¢wt AxcKwkekwtY pËt DVËQ gw ZwËK GKbiB þñwcydZw xbËZ Pwt dw, Ggv Zwk iZwiËZk þñwcydZwI ÌQËlxU Ìbt dw„

xKìç GB†Ëlw ÌKglB ÌhËo jwItw ÌiN, KLdB GB ÌiN†Ëlw þÿwty xhx£ËZ ÌKwd A¬KwËk ÌQËt ÌbËg dw ZwËbk oóeKêËK„ pVwu gÙxÄk iËZw GB ÌQËl Awk ÌiËtxUk iwËS qxYK SMrw-SwxU gkv ZwËbk oóeËKêk Adwxgl AwKwËm kOcdÖk kO QxrËt ÌbËg - ÂcÖ jxb Zwkw xdËRËbk qiwoÖëbk bÙxÄ gRwt kwËL Awk xd:ýflZwk xbËK GxMËt dw jwt„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ|


সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment