Pages

Monday, June 20, 2011

মীন রাশির নারীর সাথে কর্কট রাশির পুরুষের সম্পর্ক


eÞxZxU KKêU eÖkØnB eÞP×k Awbk-Awpõwb ÌeËZ hwËlwgwËo (KLdI KLdI Ìo GUw bwgy KËk)„ Zwk iw ZwËK ÌjhwËg ojËZí lwld KkËZw Ìo Pwt xVK ÌZixdhwËg lwxlZ pËZ„ jxb Ìo AwËgMMZhwËg Ggv AdøwdøhwËg AwZôxdhêkmyl pËt ÌgËr DËV awËK - ÌoËqË¢ Ìj ÌiËtxU ZwËK hwËlwgwËo xKvgw Zwk owËa xgËtk g¬Ëd Awg¦ pËtËQ, ZwËK Ìo xgmðþæ Ggv eÞYtKwZk xpËoËg eÞZøwmw KkËg, xgxdiËt NËkk Ñbdxëbd KwRKËiêk GKUw Avm Ìo xdËR KkËg, Ggv ZwËbk iËcø NËU jwItw xgxhdí AwËgMMZ Amwxìæk (ÌjËKwd oóeKêËZB G ckËdk ovNwZ oiËt oiËt NUËgB) GKwvËmk bwxtZò xdËRk NwËs ÌdËg„ Ggv owxgêKhwËg, GB bÖRd xPkKwl oÖËL mwxìæËZ gogwo KkËg„


xKìç, jxb ÌQwUËglw ÌaËKB Zwk iw ZwËK Awbk xbËt iwawt Z×Ël awËK, Ìo ÌqË¢ GB ÌQËl Zwk ÌeÞxiKw gw þèyk KwQ ÌaËK exkeÔYêhwËg eÞZøwmw KkËg, GKRd gtÆ ÌQËlËK Awbk xbËt iwawt ÌZwlw ÌpwK„ ZwËK xgmðþæhwËg, Ggv eÞYtKwZkhwËg hwËlwgwoËZ pËg, pøw - Ggv GKB owËa RÖËZw erwk oit ZwËK iÖËRw ÌRwrw pwËZ Z×Ël xbËZ pËg, NËkk ÌKwd KwRKËiê ZwËK WwKw jwËg dw, Zwk RËdø kwdíw KkËZ pËg, Zwk bwoZò KkËZ pËg, ZwËK Awbk KkËZ pËg, Ggv ewkËl eÔËRwI KkËZ pËg - Ëo hÖl KkËlI glËZ pËg Ìo xVK KËkËQ, Ggv ZwËbk iËcø jËZw ovNwZ pËg ÌoB ovNwËZk ÌKwdxUk ÌeQËdB Zwk bwtbwxtZò ËdB G gøwewËk ÌiËtxUËK oóiZ pËZ pËg„

Ëo#hwMøgmZ, iyd ÌiËtxU AxZ-iwdxgKhwËg GBkKi GKxU þemêKwZk, AxZ jZí-Awx£k oKl DeKkY xdËt Rdô xdËtËQ, Ggv ogËP gr Kaw, Ìo GB xgmwl ekyqwt ewmI KkËg, jxbI GËZ KËk Zwk xdRÈ gøx£ßZò Ggv Zwk RygdcwkwËK jËZwU×K× oiyxPd Zwk ÌaËKI AËdK Ìgxm bÔËk ÌVËl xbËZ pËg„ Zwk xdËRk Èeí†Ëlw ptËZw KKêU ÌQËlxUk ÈËeík eËk þpwd ewËg, Ggv ÌjËKwd SMrwk ek ZwËKB ÌjËP eËr iyiwvow KkËZ pËg, ÌjËKwd hÖl ÌgwSwgÖxSk ÌqË¢ ZwËKB eÞaËi AMÞok pËZ pËg„ Ìo xdËR jLd oioøwt Aw¢ßwìæ xKvgw xdkwe£wpydZwt hÖMËQ ZLdI  ÌQËlxUk gxlÄ NwËr iwaw †ËR Zwk Kwdíwk oÖËjwM pËg dw, gkv ÌQËlxUB GB ÌiËtk NwËs iwaw ÌkËL eÞwtB KwdíwKwxU KkËg„

GB bÖRËdk oóeKê xgËmnhwËg AwmygêwbeÖÄ„ Gkw bÖRd bÖRËdk iËcø eÞgl ËUxleøwxaK AwKnêY AdÖhg KkËg„ flZ: iyd ÌiËtxU jxb cyËk cyËk, hbÛhwËg KKêU ÌQËlxUËK ÌgwSwËdwk ÌPÄw KËk Ìj Ìo xdËRI GKUw iwdÖn, ZwkI AdÖhÔxZ AwËQ, Ggv iwËS iËcø ZwkI opwdÖhÔxZk eÞËtwRd, ZwpËl ÌQËlxU Ìo AwËgbd oÖëbkhwËgB gÖSËZ ewkËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt, Ìj#doŠ I g¬×Zñ|


সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment