Pages

Sunday, June 19, 2011

মিথুন রাশির নারীর সাথে সিংহ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


 xiaÖd ÌiËt Zwk xovp eÖkØnxUk kqwKgP„ Adøkw jLd xdËRËbk ARwËìæB GB jÖgKxUk xgmwl AwZôMxkiwt AwNwZ KkËZ DbøZ pt ZLd Ìo Pwt ÌoB oºwgø AwNwZ ÌaËK ÌQËlxUËK kqw KkËZ„ GB ÌiËtk ZygÛ Delx³qi pÕbËtk ÌhZËk xKQ× GKUw ZwËK ogoitB DejÖ£ß oiËt DejÖ£ß Kaw gw KwR KkËZ owpwjø KËk, ÌjUw eÞKwkwìæËk Zwk GB xovp eÖkØnxUk oiþæ ÌKwilZw Awk DbwkZwËK RwxMËt ÌZwËl„ xgmðit jËZw ovmtgwby iwdÖn
jwkw ZwËK ÌiwËUI gÖSËZ ewËk dw, Ìoog iwdÖËnk xhËr xovp eÖkØnxUk KwËQ Ìo xdkwe£w LÖ^ËR ewt„ ÈwhwxgKhwËgB, GUw GB gr ÌgrwËlk Ìe#kØËnk ApvKwËk (Zwk GB ApvKwk owcwkY eÖkØnËbk Z×ldwt jËaÄ Ìgxm) †kØZòeÔYê ewËatk ÌjwMwd Ìbt„ flZ: ÌoI xiaÖd dwkyËK AwkI ojËZí xdR pÕbËt lwld KkËZ ÂkØ KËk„ GB ÐgxmÄø†Ëlw ZwËbk oóeKêËK cyËk cyËk GKUw Ìj#a-mÛ¦wk AUl þæ˺ exkYZ KËk„

ËjËpZ× xovp xiaÖËdk ÌaËK Ìgxm ÑgnxtK, ÌoËpZ× ÌiËtxUk jËZw Aowgcwdy KwR-Kiê gw Kaw-gwZêw xovpxUk iËcø kwËMk D¨g NUwËg„ GKUw dZ×d gB erwk AwdËëb ÌiËtxU ptËZw xovËpk kwËZk Lwgwk ÑZxk KkËZ hÖËl jwËg, xKvgw ÌfwËd Kaw glËZ awKËg jLd, xovpxUk GKRd xgiÖˆ ÌmÛwZwk eÞËtwRd, xKvgw xovpxU dwUËKk bÖËUw xUxKU xKËd Ìflwk ek pVwu KËkB GB ÌiËt dwUK ÌbLËZ ÌjËZ AxdâQw eÞKwm KËk goËg, ptËZw hÖËl jwËg ÌKwawt Ìo xovpxUk ÌgöRwkUw ÌkËLËQ, xKvgw NËkk Pwxg pwxkËt ÌflËg„ AdøxbËK, xovpxU KLdB GB ckËdk Aowgcwdy KwËRk ÌbwËn Ìbwny dt„ (oZøB dt)„ GB ckËdk KwR-Kiê†Ëlw oZøB ÌmwPdyt, xKìç eÞKÚZeËq, xovp eÖkØnËbk iËcø AwkI Ìe#kØn, Ìj ÌKwd RkØky Agþpw AdwËtËo owiwl Ìbtwk ÌqË¢ hynYhwËg bq - GKiw¢ eÞxZx¢ßtw ÌKgl Zwk kwRKythwËg Kwc SwKwËdw„

jxbI xiaÖd ÌiËtxU xovËpk BâQw mx£ß, xgmðþæZw, gÖx¦i£w, Ggv Pwxkx¢K oklZwt AwdxëbZ awKËg, xKìç iwËS iËcø Ìo ptËZw xovËpk Dek Axhiwd KkËg, Axþpk pËt DËV iËdwËjwM AwKnêËYk ÌPÄw KkËg, jLd xovpxU Zwk KwR, erwÂdw xKvgw xgmÛwËik xbËK iËdwxdËgËmk ÌPÄw KkËg„ xovp eÖkØnxU owixtKhwËg AwxaêK Uwd-ËewËrËdk iËcø awKËlI, ÌKwd Q×xUk Ìo ptËZw xovpxUËK ÌgrwËZ jwgwk Awgbwk KËk iwdxoKhwËg q×bÛ KËk Z×lËZ ewËk„ ÌKddw AwxaêK UwdËewËrËdk KwkËY ÌgrwËZ ÌjËZ dw ewkwk Kaw ÈyKwk Kkwk ÌqË¢ xovËpk AwZôMxkiw GKU× Ìgxm„

xovp eÖkØn PiuKwk GKRd ÌeÞxiK„ ÌiËtxUk xiaÖdoÖlh Kùedwk eÞxZhw ZwËbk mwkyxkK oóeKêËK AwkI DË£Rdwit Ggv AwdëbbwtK KËk Z×lËg„ jxb ÌiËtxU Zwk xovp oxŠxUËK Ìj#dZwk xbK ÌaËK Rty gËl ÈyKwk KËk Ìdt, ZwpËl ÌQËlxU oiMÞ Rygd GKRd ZÚ® Ggv xgmðþæ ÌeÞxiK xpËoËgB ÌaËK jwËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,Ìj#doŠ,gøgowI g¬×Zñ |


সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment