Pages

Sunday, June 19, 2011

মিথুন রাশির নারীর সাথে ধনু রাশির পুরুষের সম্পর্ক


AËdK xbK ÌaËKB GKRd cdÖ eÖkØn ÌPwËL lwMwk iËZwB GK gøx£ßZò„ Zwk gøx£ßËZò kËtËQ DnäZw, Ìo AowcwkY Kùedwmx£ßk AxcKwky, Ìo xPìæwmyl Ggv GKB owËa eÞMlh„ AdøxbËK, xiaÖd dwkyk ÌeÞËi erwk eÞai mZêB pËlw ÌZid GKRd eÖkØn gøx£ßZò jwk gÖx¦i£wk eÞLkZw ZwËK AwKnêY KkËZ oiaê pËg„ flZ: cdÖ jLd Zwk Awbmê, Rygdbmêd Ggv Èeí†ËlwËK eÞwËYw¥y® Ggv Awmwgwby DâQlZwt eÞKwm KËk, Ìo†Ëlw ÂËd xiaÖd ÌiËtxU AxhhÔZ pËt DVËg gB xK„ jxb GB eÖkØnxU GKRd ÌeÞxiK, xKvgw Èwiy xpËoËg xiaÖd ÌiËtk KwËQ DejÖ£ß gËl MYø dw pt, ZwpËl GU×K× glwB jËaÄ Ìj, xgËmðk Adø ÌKwd eÖkØnB ÌoB MÞpYËjwMøZw ÌeËZ oiaê dt„


xiaÖd Ggv cdÖk iËcø xKQ× xgnËt xil kËtËQ„ Zwkw bÖRdB erËZ Ggv AwËlwPdw KkËZ hwËlwgwËo„ GËqË¢ GUw gËl kwLw hwËlw Ìj, Ìjog bÖlêh cdÖ Ggv xiaÖd RwZK RwxZKw Adøwdø cdÖ xKvgw xiaÖdËbk Z×ldwt KawgwZêw GKU× Ki gËl, Aaêwu AËeqwKÚZ xdkg eÞKÚxZk (gwpøZ) ZwkwI jLd GKowËa pt ZLd LÖg KiB xdkwgZw ewld KËk„ xiaÖd ÌiËtxU jw xKQ× eËr ogxKQ×B xdËRk Kùedwk xgxP¢Zwk owËa xixlËt kxŠd KËk ÌZwËl, Awk cdÖ ÌQËlxU ogxKQ×ËZB þeÄ oËZøk eÞKwm NUwt, ptËZw, GËZwB AKeU ÌoB oZø, jw xiaÖd dwkyk RËdø mÛgY Kkw KÄbwtK, xKvgw Ìo ÌoB oZø†Ëlwk iÖËLwiÖLy pËZ ht ewt„ ZwB gËl Gid dt Ìj xiaÖd ÌiËtxU xdkwgZw ewld KkËg, ÌKddw, xiaÖdoÖlh ÌmönwZôK Dx£ßk Aþè†Ëlwk KawËZw ogwkB Rwdw„ flZ: jLd G bÖRËdk iËcø hwËgk Awbwd-eÞbwdUw §ë§iÔlK pËt DVËg ZLd, cdÖ eÖkØnxU ptËZw cyËk cyËk LgËkk KwMR erwk, xKvgw GKwxK bÛØZ NÖËiwËZ jwgwk iËcø xbËt xdËRËK †xUËt ÌdËg„ GB ckËdk oiwcwd xdúPtB GB Ìq¢†ËlwËZ DuKÚÄ ÌKwd fl gËt xdËt AwËo dw, xKìç GUw AìæZeËq GBU×K× xdxúPZ KkËg Ìj, Ìjog cdÖ Awk xiaÖd RÖxU owkwkwZ ÌRËM ÌRËM xdËRËbk AxhËjwM†Ëlw exkÆwkhwËg Ggv xPuKwk KËk Rwdwd xbËZ awËK ZwËbk Z×ldwt GB bÖBRd ZwËbk eÞxZËgxmËbk KwËQ owiwYø pËlI Ìgxm xeÞt pËt DVËZ oqi pËg„

ZwËbk oóeËKêk ÌqË¢ MÞp-dqË¢k ÌdxZgwPK eÞhwg kËtËQ, Aaêwu, GB bÖRdwk iËcø ogoitB xKQ× xgkÕe ÑgxmÄø awKËg Ìj†ËlwËK xdËRËbk iËcø AwËlwPdw owËeËq ÌiËd Ìdgwk DejÖ£ß gøgþpw ZwËbkËKB MÞpY KkËZ pËg„ GB ÌQËl-ËiËtbÖxU jxb xgËtk ewmwewxm ÌKwd Èwiy-xþè xpËoËg Ìj#a DËbøwËM oóewbdw, eÞKwmdw, xmùe, xgšwd xKvgw Jnc-xmËùek owËa RxrZ awËK ZwpËl jËaÄ oÖL I oiÙx¦ Zwkw LÖ^ËR ÌeËZ ewËk„ ZwËbk Èeí gwþægwtËdk Ìj#a D¥yedwB Hog ÌQwU ÌQwU iËdwiwxlYø†ËlwËK Z×âQZk KËk ÌbËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ I g¬×Zñ |

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment