Pages

Sunday, June 19, 2011

মিথুন রাশির নারীর সাথে মকর রাশির পুরুষের সম্পর্কjZ oit cËkB GB bÖRd GK oËŠ awK×K dw ÌKd, iKk eÖkØnxU KLdB gÖËS DVËZ ewkËg dw Ìj Zwk KwËQ Ìj xgntUw xbËdk AwËlwk iËZw exkÆwk ËoUw xiaÖd ÌiËtxUk KwËQ ÌKd GËZw ÌNwlwËU iËd pt„ iwËS iwËSB xiaÖd ÌiËtxUk Ddô£ KwjêKlwe iKkxUk KwËQ kyxZiËZw ÌQglwiy Kkw gËlI iËd pËZ ewËk„ xiaÖd ÌiËtxUk iËcø xbd bÖxdtwk gøwewËk GKUw eÞZøq DbwoydZw lqø Kkw jwt„ xKìç iKkxU ZwkekI xiaÖd ÌiËtxUk eÞxZ AwKnêY AdÖhg Kkwk gøwewËk jËaÄ jÖx£ß LÖ^ËR ewËg - xgËmnZ ÌiËtxUk KwR Kkwk PiuKwxkZò MËgnYw KËk„
Ìjid GB ÌiËt AdwËtËm ÌjËKwd xKQ×k xMU LÖlËZ Iþæwb, ÌKwd KÄ QwrwB ÌjËKwd oioøwk oiwcwd KkËZI bq BZøwxb„ Awk ÌiËtxU, AìæZ eÞai xbËK, iKËkk šwËYk eÞxZ mÛ¦wmyl pËt DVËg - jxbI šwY xgntxU Zwk xqeÞ gÖx¦i£w Ggv PZ×kZwk ÌaËK xhdí GKUw gøwewk„ bÖRdwk GB AwKnêY Ggv mÛ¦wËgwËck gøwewkxU GKUw Ìj#a AwKwáLwËZI exkYZ pËZ ewËk, ÌjUw exkYxZËZ ZwËbk oóeKêËK AwkI xg¦ Ggv mx£ßmwly KËk Z×lËZ oqi„ ZËg xKQ× xbd ek, ZwËbk bÖRdwk gøx£ßËZòk eÙaKZò†Ëlw þeÄ pËZ ÂkØ KkËg„ iKk eÖkØËnk iËcø GKUw Mwºyjêhwg kËtËQ ÌjUw xiaÖd dwkyËK xgnYí KËk ÌZwËl - ÌiËtxUk xdËRk iËcøI GKUw ÌK#Z×ply ÌiRwR exkgZêËdk eÞgYZw kËtËQ ÌjUw iKkxUk RËdø xggÛZKk pËt DVËZ ewËk„ AxcKwvmËqË¢B, GB bÖRËdk ÌiRwR, gøx£ßZò, Pxk¢ Ggv DË¥mø Ìjd AËdK bÔkgZêy, Aaêwu Awlwbw„

ZwËbk bÖRdwk exkgwËkk KawB ckw jwK„ jxb ÌQËlxU GKRd owcwkY iKk pËt awËK, ZwpËl xdúPtB iw Zwk LÖg Awed GKRd, gwgw ÌZw AwËQdB, Awk exkgwËkk AdøwdøkwI kËtËQ Zwk AxZ NxdÄËbk ZwxlKwt„ xiaÖd ÌiËtxU xKìç Awgwk xdËRk exkgwËkk oboøËbk eÞxZ Gid xoËiËëUk iËZw Aw^Vw pËt ÌlËM ÌdB„ ZwQwrw kËtËQ, UwKw-etow oóexKêZ ZwËbk xhdí xhdí AdÖhÔxZ„ bÖRËdB UwKw-etow hwËlwgwËo„ xKìç ÌiËtxU ÌoUwËK PwxkxbËK QxrËt xQxUËt, LkP KkËZ Ggv DeËhwM KkËZ eQëb KËk„ Awk iKËkk KwËQ GUw pËlw iwdxoK xdkwe£w eÞbwdKwky„

ËjËpZ× GB bÖRËdk oóeKê ZygÛhwËg xdhêk KËk MÞp-dqË¢k eÞhwËgk Dek (ÌoB eÞhwg hwËlw Ky iëb pËg ÌoUw xdhêk KËk ZwËbk bÖRËdk Dek), mwkyxkK oóeKêUwB ZwËbk AwKnêËYk iÔl xhx£ pËt DVËZ ewËk, Ggv pËZ ewËk iKk ÌQËlxU ÌKwdhwËg GB ÌiËtËK ZwËbk exkPËtk ÂkØk xbËK mwkyxkKhwËg ZygÛ AwKnêËY AxhhÔZ KËk Z×ËlxQl, Ìj AwKnêYxU ixld pgwk Kaw dt, jZqY GB bÖRd GKowËa AwËQ AìæZ ZZqY„

GB eÖkØËnk owËa oóeËKêk ÌqË¢ iÔl xgntxU pËâQ Ñcjêø„ ÌiËtxUËK AgmøB Ñcjêømyl pËZ pËg„ AwgwkI ÌoB m², RiRËbk (Aaêwu xiaÖd) RËdø - ÑcjêømylZw„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- gøgow|

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment