Pages

Sunday, June 19, 2011

মিথুন রাশির নারীর সাথে মেষ রাশির পুরুষের সম্পর্কGB bÖRËdk exkPt jxb pwBÆ×Ël erwk oitB NËU dw awËK, Ggv exkPËtk xKQ×xbËdk iËcøB jxb ZwËbk xgËt dw pËt xMËt awËK (ÌjUw NËUËQ cËk ÌdtwB ÈwhwxgK ÌKddw, xiaÖd Awk Ìin bÖRËdB ogoit LÖg ZwrwÉËrwk iËcø awËK), ZwpËl Ìin eÖkØnxU Zwk xiaÖd dwky AxZZ hwËlwgwowk gøewËk AZøìæ ZygÛhwËg AoËìæwn eÞKwm KkËg, ÌKddw jxb owcwkY iwdbË¡ xgËgPdw Kkw pt ZwpËl xiaÖd dwkyk AxZZ hwËlwgwowk BxZpwo Ìgm GKU× xgþæÚZ gËlB iËd pËg„ eÞwt xdxúPZ hwËgB glw jwt Ìj Ìo BxZpwËo AìæZ eËq, Awc WRd ovLøK
GdËMBRËiëU ÌhËŠ jwItw op, eÖËkwËdw Aìæ-kŠ ÌeÞxiK ÌZw awKËgB, jxb dw GKwìæB bÖ GKRd owËgK ÈwiyI Zwk ÌaËK awËK„ xKìç Gk iwËd GB dt Ìj Ìo LweQwrw, xKvgw gÉMwiy„ ZwËbk oóeËKêk AdÈyKwjê oÖLeÞgwËpk iËcø GB xgntxU QwrwI AwkI xKQ× gøewk kËtËQ - Ìjid, xiaÖd dwkyk iËcø jËaÄ exkiwËY BâQwmx£ß Ggv xþpkZwk oºwgø Ahwg, ÌjUw Ìin eÖkØËnk iËcø ZygÛ hwËg gZêiwd„ BâQwmx£ß Awk xdhêkËjwMøZw xiaÖd dwkyk DËlöLËjwMø †Y†Ëlwk iËcø eËr dw„

jwBËpwK, Ìin eÖkØn pËlw ÌoB eÖkØn Ìj oºgZ xiaÖd dwkyËK ÂcÖB GKRd MÙpKxZê xpËoËg ÌbLËZ PwBËg dw„ oºgZ Zwk KwËQ iËd pËg Ìj, GB ÌiËtxUk xgxP¢ xPìæwcwkw Ggv Ìi#xlK hwgdw†ËlwËK Ìo xdËRk gøgow xKvgw PwK×xk RygËd KwËR lwMwËZ ewkËg„ GB RÖxUxUËK eÞwtB GKowËa KwR KkËZ ÌbLw jwt, ÌoUw xgËtk AwËMB ÌpwK, xKvgw eËk„ Zwkw bÖRd owcwkYZ Ìgm GKUw iRwk Ggv hwËlw xUi pËZ oqi„ Ìin LÖg hwËlw KËk RwËd Ìo xK Pwt - Awk xiaÖd ÌiËtxUk KwËQ AwËQ AovLø exkKùedw Ìj†Ëlw ÌinxU Zwk Pwxpbw gwþægwtËdk RËdø KwËR lwMwËZ ewkËg„ Awk ZwQwrw, Zwkw bÖRd jxb GKowËa KwR KËk ZwpËl ÌinxUk xiaÖd xeÞtZiwxU owkwxbd ÌPwËL ÌPwËLB awKËg„ GËZ KËk ZwËK Awk LgËkk KwMR xgxl KkËZ Awow ÌQËlxU, xKvgw iÖxbk ÌbwKwdbwk, xKvgw ZwËbk GewUêËiëU xgxÀvËtk xlfU Pwlwt Ìj oÖbmêd ÌQËlxU, xKvgw ÌKgzl lwBd xVK KkËZ Awow jÖgKxU ÌjB ÌpwK dw ÌKd - ZwËbkËK ÌKëbÛ KËk Ajaw oËëbËpk KÄUw ÌhwM KkËZ pËg dw„ GB pËlw ÌiËnk CnêwKwZkZw!

xiaÖd Ggv Ìin RÖxUk iËcø ogoit xKQ× dw xKQ× glwk awKËgB - KLdI KLdI Gk exkiwY AZøìæ ÌgxmI pËt jwt„ AwËlwPdwt, ÌKwd ÌqË¢B ZwËbk iËcø ÌKwd NwUxZ ÑZxk pËg dw„ Awk Ìj#d oóeËKêk ÌqË¢ glËZ pt, GB bÖRd eÞaixbËK Awbmê RÖxUËZ exkYZ pËg„ xKìç, Ìj#d oóeËKêk gøewËk ZwËbk bÖRdwk bÙxÄhxŠ bÖkKËik„ Ìin eÖkØËnk Ìj#dZwk gxp:eÞKwm ÌLwlwËilw Ggv ZygÛ„ xiaÖd dwkyk GB eÞKwm xKQ×Uw RxUl Ggv AËgwcMiø„

Ìin eÖkØn AZøìæ SliËl, owpoy, g¬×gwuol, ÌLwlwËilw Ggv D¥y® ÈhwËgk eÖkØn„ Awk xiaÖd dwky ÌiËtlyZò, AwKnêYytZw, ÑgxP¢ Awk ÈZ:ýfÔZêZwk AekÕe oiìñt„ ÂcÖ jxb Zwkw xdËRËbkËK gbËl xdËt hwËlwgwowk iËZw KwRxU dw KËk ZwpËlB bÖRËd xPkKwl ÌoB xKËmwk Awk xKËmwxk pËt KwxUËt xbËZ ewkËg„ Awk xm Awk xKËmwkkwB xgËmðk ogËP hwMøgwd iwdÖn„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg----  g¬× I Ìj#doŠ|


সুত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment