Pages

Sunday, June 19, 2011

মিথুন রাশির নারীর সাথে কর্কট রাশির পুরুষের সম্পর্কGKgwk GB bÖRd xdËRËbk eÞxZ hwËlwgwow m²xU DâPwkY Kkwk ek, xiaÖd ÌiËtxU KKêU eÖkØnxUËK DepwËkk kÕewly ÌoÛwËZ oíwZ KËk ÌflËg„ flZ: eÞwaxiKhwËg oZKê ÈhwËgk KKêU ÌQËlxU ÌiËtxUk GB ÌLtwly AePt ÌbËL xgþôtwxhhÔZ pËt erËg„ xKìç, ÌiËtxU jLd Zwk xbËK ZwxKËt ÌdB, ZLdI ÌQËlxUk ÌPwL mwmðZ AwdËëbk AmÞØËZ eÔYê pËt DVËg, GËZw hwËlwgwow Awk GËZw eÞmvowk gxp:eÞKwËm„ ÌQËlxU Zwk g¬×ËbkËK lwRÖKhwËg, Ggv GKBowËa MgêhËk ÌiËtxUk Ìbtw Depwk†Ëlw ÌbLwËg„ GUw pËlw eÞiwY, gÖSËZB ewkËQd, Ìj ÌiËtxU ZwËK hwËlwgwËo„ Ggv xiaÖdoÖlh PelZw Ggv xqeÞ AdÖiwd qiZwk †ËY ÌiËtxU xVKB KKêU ÌQËlxUk GB gøwewkUw xVK xVK AdÖiwd KËk xdËZ ewËk„


GB ÌiËtxUËK ogoitB GKRd hbÛ ixplw xpËoËg ÌbLËg KKêU ÌQËlxU„ Ggv ÌZid AwPkYB KkËg„ ÌiËtxUI xdËRËK hbÛixplw ÌhËg xmpxkZ pËg, Ggv hbÛixplw oÖlh AwPkYB xfxkËt ÌbËg„ ÌiËtxUk KwËQ KKêU eÖkØnxU pËlw GKRd hbÛ Ggv bÖ:owpoy eÖkØn, Ìj ZwËK AwlËZwhwËg þemê KËk„ GËZwB AwlËZw Ìjd iËd pt ÌQËlxUk iËcø GKUw ÌQwU xm lÖxKËt AwËQ„ Awk ZLd ÌiËtxU ÌK^Ëb IËV, ÌKddw ÌQËlxUk m£ß xdxgêKwk gxpkwgkËYk xdËP lÖxKËt AwËQ LÖg ÌKwil, hŠÖk GKUw id, Ìj id owiwYø AwNwËZI Zkl pËt IËV„

ËjËpZ× ZwËbk bÖRËdkB gogwo Kùedw Awk ÈËeík RMËZ, ZwB ZwËbk mwkyxkK oóeKêUwI pËt DVËZ ewËk ÌiËtxUk RËdø D¥y® Awk ÌQËlxUk RËdø ZÚx®bwtK„ ÌQËlxU ÌbËg þemêKwZk Axhgøx£ß Ggv hwËlwgwow - Awk ÌiËtxU ÌjwMwËg Kùedw Awk ÑgxP¢„

KKêU eÖkØn xiaÖd ÌiËtxUËK GËZwB hwËlwgwËo Ìj Zwk iËd pt hwËlwgwoËZ gwoËZ xdËRËK DRwk KËk xbËZ ewkËQ dw, ewËQ ÌiËtxU AwNwZ ewt, ÌKddw ÌiËtxUËK Ìo LÖgB dki iËdk Ggv hŠÖk gËl iËd KËk„ xKìç xiaÖd ÌiËt ZZLwxd dki iËdk dt jZLwxd KKêU eÖkØnxUk KwËQ iËd pt, Zw GB ÌiËtk iËcø jËZwB ÌKwil, hbÛ AwPkY, KùedweÞgYZw Ggv AwlËZw þeËmêk gxp:eÞKwm awK dw ÌKd„ ÌiËtxU Pwt GKRd exkeÔYê dwky xpËoËg Ìjd Zwk owËa AwPkY Kkw pt, Ìjd ÌKglB GKUw AwbÖËk xKËmwxkk iËZw ZwËK ÌbLw dw pt„ jLd GB ÌiËt Zwk xdKUgZêy pËg, A¬KwËk, ZLd Ìo ÌQËlxUËK AwKËs ckËg, Awk Zwk oiþæ ht A¬KwËkB xixlËt jwËg„ AËdK xiaÖd ÌiËtB eÖËkweÖxk A¬KwËk NÖËiwËZ AeQëb KËk - xKìç KKêU eÖkØËnk owxdíËcø Ìo ptËZw GB BâQwI ÌewnY KkËg„ AËdK KKêU eÖkØnI xqY AwËlw Qwrw, exkeÔYê A¬KwËk NÖËiwËZ AeQëb KËk„ xKìç GB ÌiËtk owxdíËcø ÌeËl ÌoI A¬KwkËK Zwk g¬× xpËoËgB ÌiËd ÌdËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- g¬×Zñ |

সূত্র: রাশি১২.কম


No comments:

Post a Comment