Pages

Sunday, June 19, 2011

মিথুন রাশির নারীর সাথে কন্যা রাশির পুরুষের সম্পর্কGB ÌQËl Ggv ÌiËt xdËRËbk iËcø eÞai Ìj ewaêKøxU ÌbLËZ ewt ÌoUw pËlw ÌiËtxUk g¬×gwuolø Awk ÌQËlxUk xd:oŠ awKwk eÞgYZw„ jxb ÌQËlxU GKRd owcwkd Kdøw RwZK pËt awËK ZwpËl Ìo Zwk MhykZi ÌPZdwt oÔ®hwËg GKw GKw awKËZ eQëb KËk, GKRd oxŠdyk owgêqxYK oŠ Zwk eÞËtwRd ÌdB - Zw ÌoB oxŠdyxU ÌpwK DŒòl, oÖëbk, ÌKwil Ggv AwbÖËk„


flZ: jLd Kdøw eÖkØËnk xiaÖd oxŠdyxU Zwk L¡ L¡ ÈwcydZwk Èwb DeËhwM KkËZ Pwt, ZLd gwBËk ÌaËK GKU× id ikw hwg ÌbLwËlI ÌhZËk ÌhZËk Kdøw eÖkØnxU gkv Èxþæ-k xd:mðwo ÌfËl„ Ìo Zwk xiaÖd oxŠdyxUËK ptËZw oxZøB hwËlwgwËo, xKìç ÌiËtxUk GxbK ÌoxbK jwItw xdËt Ìo ÌZid eÞmí KkËg dw, gkv xdËRk RËdø xKQ×Uw GKwìæ oit ÌeËt Ìo AwkI AwdxëbZ pËg„

ZwB gËl Gid dt Ìj, iwËS iËcø BZþæZ CnêwKwZkZwk xdbmêd GKRd Kdøw eÖkØËnk iËcøI ÌdB - AwËQ„ ZËg GËbk ovLøw Ki„ jwBËpwK, xKìç xiaÖd dwkyk ÑgxP¢xeÞtZwk eÞxZ ÌqËe IVwUw pËg gr hÖl„ xgxhdí ckËdk iwdÖËnk owËa ÌilwËimw Kkwk eÞxZ GB ÌiËtk Ìj PwxpbwUw kËtËQ ÌoUwËK xgmðþæZwpyd xKvgw gÉMwiy glwk ÌKwd iwËd ÌdB - jxb dw NUdwUw AwoËl ÌZidB xKQ× pt„ KLdI KLdI GUw gÉMwiyZwkB lqY pt„ xKìç xgþôtKkhwËg eÞwtB, GB gøwewkUw ÌZid xKQ×B dt, ÌmÛf ÌiËtxUk ÑgxP¢xeÞt iwdxoKZwk gxp:eÞKwm„ ZËg ÈyKwk KkËZB pËg, Kdøw RwZKxU jxb Zwk P×lËPkw xgËmönY, AxhËjwM Ggv oiwËlwPdw xbËt ÌiËtxUk GB DËr Ìgrwgwk AwËgbdUwËK Lgê KkËZ Pwt, ZwpËl ÌiËtxU gÉMwiy pËt DVËZI ewËk„ xiaÖd ewxL†ËlwËK DrËZB pËg„ Lw^Pwt gxëb ewxLkw cyËk cyËk eÞKÚxZk xgkئZwk eÞxZ ÌqËe IËV„ Awk G Kaw KdøwkwI RwËd„

GB bÖRËdk iËcø xdËRËbk ÌQwU ÌQwU gøgcwd†Ëlw awKËgB„ xKìç xgþôtKkhwËg ZwËbk Ñbdxëbd, þpÔl, ÌQwULwU kwM, xgkx£ßËgwc BZøwxb ÌZid ÌKwd gr SMrwk xbËK MrwËg dw„

xKìç xiaÖd ÌiËt pËlw RiR, KLdI KLdI gw x¢iR, Aaêwu  xZdxU xhdí AwKwáLw GKowËa Zwk iËcø ÌRËM DVËZ ewËk„ xKìç Kdøw RwZËKk ÌKgl GKRd dwkyËK owilwËZB xpixoi ÌlËM ÌjËZ ewËk„ GKUw pwËki xdtìèËYk iËZw qiZw xdËt Zwk Rdô pt xd - xKvgw GKwxcK gøx£ßZò oóedí GKRd þèyËK xdtìèY Kkw Zwk eËq bÖkÕp gøwewk„ ÌjËpZ× GB bÖBRËdk RÖxUxUËK AgmøB MÞp-dqË¢k xgkÕe eÞhwËgk ekyqwt Dx£Yê pËZ pËg, AZGg ZwËbkËK eÞiwY KkËZ pËg Ìj, bÖRd dwky I eÖkØËnk xdËRËbk eÞxZ oxZøKwk hwËlwgwow awKËl Zwkw ÌjËKwd oioøwËKB Rt KkËZ ewËk, oiÖËL jËZw gwcwB AwoÖK dw ÌKd„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- gøgow|

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment