Pages

Tuesday, June 14, 2011

মকর রাশির নারীর সাথে সিংহ রাশির পুরুষের সম্পর্কGB ÌiËt xovp iÙuxmxùek AËeqwkZ GKblw KwbwiwxU dt Ìj xovp eÖkØnxU ZwËK Ìj AwKwk ÌbËg Ìo ÌoB AwKwkB xdËt ÌdËg„ GB ÌiËt xdËhêRwl ewaËkk ÑZxk, ptËZw ZwËZ xKQ× iwxUk blwI AwËQ„ GB ÌiËt ÌKwd eÖkØËnk RËdøB Zwk xdRÈ PÖËlk ckd, xKvgw iZwiZ exkgZêd KkËg dw, GidxK GB bwxºK xovp eÖkØnxUk RËdøI dt„ jxbI ÌQËlxUk pwUwk ckd LÖgB opR owglyl, Ggv Zwk iËcø kËtËQ GKUw gdø AwKnêY, ÌQËlxUk iÖËL jLd iÙbÖ
pwxo f^ÖËU IËV ZLd GB ÌiËtk pwU×bÖËUw bÔgêl pËt eËr, Awk jLd ÌQËlxU jLd xgnYí awËK ZLd ÌiËtxUI xgnYíZwt hÖMËZ ÂkØ KËk, Zw ÌiËtxU Zwk GB ZygÛ AdÖkwËMk Kaw iÖËL ÈyKwk KkØK Awk dwB KkØK„ ptËZw xovp eÖkØnxU GB ÌiËtËK exkgZêd KkËZ oqi pËg - ZËg cyËk cyËk - GK GK oiËt GK GK cwe KËk„ xKìç ZwuqxYK exkgZêËdk Kaw xovpxUk gkv id ÌaËK iÖËQ ÌflwB ÌmÛt„ iKk ÌiËt ÌKwdxKQ×B ZwuqxYKhwËg KËk dw, Awk kwRKyt AwËbm, GidxK hwËlwgwow iwLw kwRKyt xdËbêmI GB ÌiËtk iËcø Zwk oiMÞ GK†Ëtiy Ggv RyËbk oiwËgm NxUËt Zwk Ìl#p-KxVY BâQwmx£ßËK AwkI eÞgl KËk ÌZwËl„

ZËg xovp ÌQËlxUk eÞwYPél ÌiRwR, Ggv Zwk AwZôxgmðwËok ÌQwtwt ÌiËtxU AxcKwvm oitB xdËR ÌaËKB MËl jwt, Ggv GKB owËa Zwk xgnYíZwI DËg jwt, jxbI Ìo Kaw Ìo ÌZid GKUw ÈyKwk KkËg dw„ xovpxU jLd xdËRk xgmwl lqø Ggv hxgnøËZk DâPwKwáLwk xgnËt Kaw glËg, ZLd Ìo iËdwËjwM xbËt ÂdËg„ ÌiËtxU ogoitB hwËlw Ggv oxVËKk bËl - AZGg xovËpk Awbmêgwby iËdwhwg ZwËK Awdëb ÌbËg - Ggv xd:oËëbËpB ÌiËtxU DâPwKwáLwk eÞxZI ÌSw^Kw, ÌoB DâPwKwáLwk AwKwk AwKÚxZ jwB ÌpwK dw ÌKd„ xovËpk lqø jËZw gr pËg, ËiËtxU xovpËK ZËZwB opËjwMyZw KkËg, jxbI GidËKwd hÖl ÌjUw Zwk lqøËK AgøwgpwxkK KËk Z×lËZ ewËk, ÌoUw Ìo ZwuqxYKhwËgB oÔxPZ KkËZ x§cw KkËg dw„ xovp iKk ÌiËtxUk xgPwkgÖx¦oóedí ekwimê†Ëlwk eÞmvow KkËg, ÌiËtxUk AìæMêZ šwËYk eÞxZ Zwk AwKnêY awKËg, Ggv Ìo gøwewËk Ìo ÌKwd xZ£ßZw Ìgwc KkËg dw„ ZwQwrw, iKkËbk iËcø ÈeíËK oxZø KËk ÌZwlwk xgnËt LÖg bqZw kËtËQ„

oÖËLk kwRËZò oºwgø xgeb-AweËbk hËt ÌKwd BëoÖËkëo (gw Rygd-xgiw/xdúPtZw) Kkw awËK dw - xovp Rdô ÌaËKB G Kaw RwËd„ Ìo GKRd kwRwcykwR„ AZGg, Ìo iKk ÌiËtxUËK ipËZòk oÔqôZw oóeËKê ÌmLwËZ ofl pËg„ xKìç GB ÌiËtËK AwmwpydZwk A¬Kwk oÖkŠea ÌaËK Ìgk KËk iÖ£ß AwËlwt Ìe#Qwgwk kwþæwUw ÌbLwËZ pËl ZwËK ÌKwilhwËg AMÞok pËZ pËg, ÌRwrwËRwxr KkËl pËg dw„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment