Pages

Tuesday, June 14, 2011

মকর রাশির নারীর সাথে বৃশ্চিক রাশির পুরুষের সম্পর্কGB bÖRËdk RÖxUk iwËS ÌKwd dw ÌKwdhwËg ‘iÙZ×ø’-k GKUw †kØZòeÔYê xKvgw pwlKw hÔxiKw awKËg, xKvgw Gid GKUw  ÌMwed xgnt awKËg ÌjUw ÌKgl Zwkw bÖRdB RwËd„ ZwËbk bÖRdwk Rygd AxZËZk ÌKwd þôÙxZ xdËt ZwxrZ pËgB, Zw ÌoB þôÙxZ jËZwB xqY ÌpwK dw ÌKd„ GUw Ìj ZwËbk exkPt gw oóeËKêk eÞai KËtK gQËkk iËcøB NUËg Zw dt, xKìç GB Qwtw GKoit NdwËgB...Awk ÌbLw jwt ÌoUw gkv ZwËbk hwËlwgwowËK gwËk gwËk NÖËk xfËk GËo AwkI diÛ Awk ÌKwil KËk Z×lËg„ eÞwt eÞxZxU iKk dwky Ggv Zwk gÙxúPK eÖkØn xdËRËbk iËcø xKQ× Agø£ß Kaw Ggv AxZËZk ZygÛ bÖ:L ÌPËe kwËL, Ggv Ìj#ahwËg ÌoB KÄKk AxhšZwk xmKwk pËt awËK - Awk GB Ìj#ahwËg gËt Plw þôÙxZk hwk GB bÖRdËKB ÌKwd GK hwËg AwkI KwËQ UwËd, AwkI Awed KËk ÌZwËl„


gwxpøKhwËg AwZôxdhêkmyl, xdËRk Ggv xdËRk exkgwËkk eÞxZ myZlhwËg DâPwKwxáL GB ÌiËtxUËK ÌbLËl Ìjd iËd pt Ìj Zwk iËcø jËaÄ AwËgËMk Ahwg kËtËQ, gþçZ, iKk ÌiËtk pÕbt xdhÙËZ hwËlwgwowk RËdø gøxaZ pËt DËV„ ÌKwd bÖ:L KËÄ Zwk AwËgM jËZwLwxd D˧xlZ pËt IËV, ZZLwxd Ìo eÞKwm KkËZ ewËk dw, GKBhwËg oxŠZ Awk xmËùek AwËgbd Zwk eÞwËY Ìj ZygÛ AwdËëbk AdÖhÔxZ RwMwËZ ewËk ÌoUwI Ìo oiwd ZygÛZwt eÞbmêd KkËZ ewËk dw„ xKìç xdËRk ZygÛ xP£Ëhby AìæšwêY xbËt gÙxúPK ÌQËlxU xULB gÖËS xdËZ ewËk ÌiËtxUk GB AwËgËMk ZygÛZwËK„ Awk ÌiËtxUk GB oÔ® ÌKwilZw Zwk iËcø RwxMËt ÌZwËl GB iRwk ÌK#Z×KËgwcoóedí, DŒòl ÌPwËLk, xgmðþæ Awk xdhêkËjwMø ÌiËtxUËK hwËlwgwowk Ggv ZwËK kqw Kkwk ZygÛ AwKwáLw„ GB bÖRd GËK AËdøk ÌeÞxiK-ËeÞxiKw pgwk ewmwewxm GËK AËdøk g¬×I pËg„ jLd ZwËbk iËcø AoËìæwn GKËNËtiy Rdô ÌdËg Ggv AËdK oit cËk Zwkw ZwËbk AwËgËMk xgxdit KkËZ ÌKwd ebËqe MÞpËY AÈyKÚxZ RwdwËg ZLd GB g¬×ZòËgwc ZwËbk iËcø AwgwkI ÌoB owglylZw Awk Ìo#pwbêø xfxkËt ÌbËg„

exkgZêd pËlw ÌoB xmpkY D¥yeK Vw«w RËlk oíwd Ìj oíwd GB bÖRËdk hwËlwgwowËK AwgwkI oRyg I oËZR KËk Z×lËZ ewkËg„ GB bÖRËdk oóeËKêk owglylZw xfxkËt Ìbgwk ÌqË¢ ¸iY KkwUw GKUw mx£ßmwly UxdËKk hÔxiKw kwLËg„ ZËg owiwdø exkgZêdI ZwËbkËK AËdK GKËNËtiy ÌaËK iÖ£ß KkËZ ewËk„ GB bÖRËdk DxPZ kØxUd†Ëlw pVwu KËkB exkgZêd KËk GKU× IËlwU ewËlwU Kkw„ Ìjid Zwkw owkw kwZ lwBU RòwxlËt kwLËZ ewËk, ZwËZ BËlxƒÛK xgËl Ìj owiwYø gÙx¦ ÌbLw ÌbËg, ÌoUw lwËhk Z×ldwt AxZ Z×âQB pËg„ GK o®wËp bÖ GKUw kwZ Zwkw RwewxdR ÌkýU×ËkËëU xWdwk KkËZ ewËk„ xKvgw ÌfõwËk gËo GKowËa BxkËWwlxR (GLdB ÌL^wR xdËt ÌbLÖd xgntUw xK, AloZw KkËgd dw) xdËt erwËmwdw KkËZ ewËk„ Ggv xdËRËbkËK xhdí ÈwËbk Depwk xbËZ ewËk„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- gøgow I g¬×Zñ|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment