Pages

Tuesday, June 14, 2011

মকর রাশির নারীর সাথে মেষ রাশির পুরুষের সম্পর্কÌineÖkØn Awk iKk dwkyk iËcø oóeËKêk AwgpwItwUw ÌKid pËg ÌoUw ÌgxmkhwM ÌqË¢ xdhêk KËk ZwËbk eÞai exkPËtk oit iKk ÌiËtxUk gto KËZw xQl Zwk Iek„ jxb ÌiËtxU xUdGRwk pt, xKvgw Zwk gto jxb x¢Ëmk Ki pt, ZwpËl Ìo ptËZw Ìin ÌQËlËK hxgnøZpyd þpÔl I GK†^Ët hwgËg| AwkI hwgËg, Ìo ÌiËtËbk Iek AwxceZøgwby ckËdk ggêk eÖkØn„ Awk Ìin ÌQËlxU ÌiËtxUk oóeËKê hwgËg Ìj Ìo GKUw DMÞ ÌiRwËRk ÌiËt, xKvgw dÔødZi, GKUw gwxZKMÞþæ bwbyiw ckËdk xd:oŠZwKwiy ÌiËt„


jxb ÌiËtxUk x¢Ëmwcê gtËo ÌQËlxUk owËa ÌbLw pt, ZLd ÌiËtxU pËt DVËg AwdëbxeÞt, oRyg dZ×d Kùedw Awk cwkYw, ÌoUw ÌpwK idþæ£ò xgnËt xKvgw BËKwËlwxR xgnËt| ZLd GB bÖRËdk iËcø AwPkY Ggv xPìæw hwgdwt AËdK owbÙmø lqø Kkw jwËg„ Gk fËl Ìin ptËZw ÌhËg goËg Ìj GB ÌiËtxU xVK ZwkiËZwB ÌgeËkwtw Awk AwËgMeÞgY| xKìç GUw Zwk ÌinoÖlh xgPwk xgËmönËYk AwËkKxU ¢ØxU Qwrw xKQ× dt„ oflZwk eÞxZ iKËkk GKxdÅ AwKwáqw Ggv GKUw gr AvËKk gøwvK xWËewxRËUk eÞZøwmw ÌKwd xKQ×ËZB iKk dwkyk ÌaËK bÔk pËg dw„ Ìin ÌQËlxU jLd ÌiËtxUËK DâPwKwváqy gËl iìægø KkËg ZLd iKk ÌiËtxU AwpZ pËg„ iKËkkw hwËg Ìj Zwkw Qwrw Adø ÌKDB ZwËbk GB DâPwKwáqw oóeËKê xKQ× RwËd dw„ ÌK, Zwkw? DâPwKwáqy? p^øw, ZwkwB - DâPwKwáqy„ iKk dwkyËbk iËcø GUw QwrwI AwkI gøewk AwËQ, Ìjid ZwËbk ÌoBog xgnwbit ÌdxZgwPKZw Ggv eÞxZÅyZ ÌKwd xgnËtk xgkئZw KkËZ AoóixZ| eÞwtmB Zwk xdËRk exkgwk, HxZpø, AwBd-KwdÖd, xKvgw ÌjËKwd ckËdk KZÚêZòekwtY eÞxZÅwËdk eÞxZ Zwk A¬ hx£ß„

Ìin eÖkØnI DâPwKwáqy| xKìç Ìo G gøwewËk ÌLwlwËilw„ ÌdxZgwPKZwk exkgËZê Zwk iËcø eÞwt ÌgwKwk iËZw AxZ Awmwgwby iËdwhwg lqø Kkw jwt„ MZwdÖMxZKZwËK Aiwdø Kkwt Ìo Awdëb ewt| ÌiËnk iËcø ÌKwd KZêÙeq iwdø Kkwk ÌKwd gwcøgwcKZw Ìgwc pt dw| Zw ÌoUw ÌjB ckËdk KZêÙeqB ÌpwK dw ÌKd| Ìin jxb ÌKwd xKQ× gw KwËkwk eÞxZ Zwk A¬ Axhgwbd gw AwdÖMZø eÞKwm KËk, ÌZw ÌoUw ÂcÖ Zwk xdËRk exkKùedw Ggv BâQwk eÞxZ„

mwkyxkK hwËlwgwowk ÌqË¢, Ìin pËlw ÌLwlwËilw iËdk, AdÖk£ß Ggv eÞwËYw¥y®| xKìç iKk dwky pËlw xdtxìèZ, AwZô-ovgkËY eU× Ggv cyk xþpk„ ZwËbk GB ewaêKøUw iwËS owËS ptËZw xgex£ gw hÖlËgwSwgÖxS ÑZxk KkËZ ewËk| xKìç xdËRkw GKxdÅhwËg PwBËl GB oioøwk oiwcwËd Zwkw oqi pËg„

G†Ëlw pËlw Ìin eÖkØn Awk iKk dwkyk iwËS Ìi#xlK gøgcwd„ bÖB kwxmk bÖRdB AZøìæ bÙs iËdk„ xKìç iKk dwkyk Ìmn Mìægø pËlw egêËZk xmLk, ÌjB GKxU þpwËd Ìo xdËRËK exkeÔYêhwËg xdkweb gËl hwgËZ oqi„ Ìj bÖlêh Ìin eÖkØn GËZwUw bÔkZò AxZ¢ßËi oqi, Zwk KwËQ egêËZk xmLk gkv GKUw xd:oŠ RwtMw, ÌjLwËd Ìe#Qwgwk ek oiÖËL Awk ÌKwd PøwËl™ awËK dw - Awk ZwQwrw RygËd jxb oioøw Awk eÞxZKÔlZwk DË£RdwUw dw awËK ZwpËl RygdUw ewdËo pËt jwt„ xKìç ZwkekI egêZ xmLk iKk dwkyk KwËQ - mwxìæeÔYê„ Awk ÌiËnk KwËQ - xgkx£ßKk„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg----  gøgow|

সূত্র:রাশি১২.কম

2 comments: