Pages

Tuesday, June 14, 2011

মকর রাশির নারীর সাথে বৃষ রাশির পুরুষের সম্পর্কiKk dwkyk ÑgnxtK xbKxU ÌbËL gÙn eÖkØËnk ÑgnxtK ÌPZdw bwkØd xmpxkZ pËg (jZLwxd xmpkY gÙn eÖkØËnk iËcø ÌRËM IVw oºg ZZLwxd)„ ÌiËtxUk AwZô-xdhêkmylZw, Zwk DdíZ AwPkY, ijêwbweÔYê Mwºyjê gÙËnk iËd AwMÞËpk oÔPdw KkËg, Awk ÌiËtxUk mwìæ Ìo#ëbËjêk Kaw glwB gwÉlø„ gÙn ÌKwd xKQ×B opËR ARêËd xgmðwoy dt, Ggv GB ÌKwd xKQ×k iËcø hwËlwgwowI GKxU„ AdøxbËK ÌiËtxUk iËcøI hwËlwgwow LÖg opËR ÑZxk pt dw„ Awk ÌjËpZ× ËKwd xKQ× ARêËd jxb jËaÄ ÌhwMwxìæ Awk KÄ KkËZ dw pt ZwpËl gÙn eÖkØËnk KwËQ ÌoB ARêd AZøìæ pwlKw pËt IËV, flZ iKk dwky gÙn eÖkØnËK iÔÉËZêB AwKxnêZ KËk ÌflËg„ GB ÌiËtk hwËlwgwow ARêd bÖkÕp gøwewk, ÌKddw Ìo Zwk xdËRk ÌhZËkk iwdÖnUwËK GËZw opËR Ggv bÛØZ oieêd Kkwk ewx¢ dt„ flZ, GUw exkÆwk Ëj iKk dwkyk iËZw eÖkÆwËkk AwKnêËY gÙn eÖkØn jËaÄ oit cËk ÌPÄw KkËZ ewkËg„


xKìç iKk dwkyk gwpøZ AwËgMKwZkZwk AhwËgk eÞxZ ptËZw GKB D¥yedw gÙn eÖkØËnk iËcø KwR KkËg dw„ ‘hwËlwgwxo’ KawxU glwk eÞxZ gÙËnk KÚx£i AdwMÞpUw Qwrw GB eÖkØn Ìj Adøwdø og kwxmk eÖkØnËbk ÌaËKI Ìgxm AwËgMKwZk„ gÙn eÖkØn ptËZw xdËRk pÕbtxU eËKËU hËk xdËt NÖËk Ìgrwt dw, xKìç ÌoUw ÈþpwËd gpwl kËtËQ, Zw ÌoUw jËZwUwB bÙËmøk AwrwËl lÖxKËt awK×K dw ÌKd„ jLd Ìo bÖRdwk xeÞt MwdxU ÌmwËd, xKvgw AeÞZøwxmZhwËg ÌKwawI ÌiËtxUk gøgpwk Kkw ewkxfDËik M¬ ewt, xKvgw ÌKwd pwxok m² ÂËd ÌjUw ZwËK ÌiËtxUk Kaw iËd KxkËt Ìbt, xVK ZLdB Zwk pÕbtUw AwkI ÌRwËk KxóeZ pËZ ÂkØ KËk„

iKk ÌiËtkw Agmø AxZZ ÌeÞËik þôÙxZPwkËY ZËZwUw AwËgMy pËt IËV dw, xKvgw Ìj hwËlwgwow gZêiwd, ÌoUwk KawI Ñbdxëbd LÖ^xUdwxU xgnt ÌaËK Zwk iËd gÙn eÖkØnxUk iËZw KËk ÌRËM IËV dw„ xKìç G Kawk iwËd GB dt Ìj Ìo Mhyk ZøwËM oqi dt„ jLd Ìo GKgwk ÌKwd Gid eÖkØËnk o¬wd ewt jwËK hwËlwgwow Zwk KwËQ xgPqY xo¦wìæ gËl iËd pt ÌZid eÖkØËnk eÞxZ GB ÌiËtk xgmðþæZw, gþçZ Adøwdø ÌjËKwd kwxmk dwkyk ÌaËKB AËdK Ìgxm bÙs Ggv AZ×ldyt„ GB ÌiËt pËt DVËZ ewËk ÌKwil, ÌK#Z×KidÆ, hbÛ, Awk ÈwìædwbwtK, Awk AZøìæ ÌiËtly„ ZwB gËl Ìo xKìç Zwk Dek ÌKwd eÖkØËnk KZÚêZò opø KkËZ ewkËg dw„ CnêwKwZkZw, Agmø, GB bÖBRËdk RÖxUËZ ÌZid gr ÌKwd oioøwk oÔPYw KkËg dw„ GB bÖRËdk iËcø Ìj AdÖhÔxZUw KwR KËk ÌoUw pËlw, ÌKD Ìjd ZwËbk ÌKwd iÔløgwd oóeb ÌaËK gxéZ KËkËQ, Aaêwu bÖRdwB AxcKwkekwtY„

Ëj#d-oóeËKêk ÌqË¢ GB bÖRdwk RÖxU AZøìæ bÙs Ggv ÈxþæKk ÌKddw, GB bÖB kwxmk RÖxUËZ owcwkYZ - Agmø ogËqË¢B oZø dt - xKìç owcwkYhwËg, mwkyxkK oóeKêUw oÖëbk I owglyl pËt IËV jLd eÖkØnxU pt gÙn Awk ÌiËtxU pt iKk„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,gøgow I g¬×Zñ|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment