Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে বৃশ্চিক রাশির পুরুষের সম্পর্ক


ÌeÞxiK ÌeÞxiKw Ggv Rygd oxŠËbk iwËS owbÙmø Ggv §ë§†Ëlw xPxpßZ Kkwk DË¥Ëmø ÌlLw KËtK lwBd gYêdwk iwËS pVwu KËk iÙZÖøk eÞoŠ ÌUËd Awdw pËl ÌoUw A¨ÖZ ÌmwdwËdwUwB ÈwhwxgK„ xKìç jLd ÌeÞxiK-ËeÞxiKw gw Rygd-oxŠËbk bÖRdB gÙxúPK ZLd ÌoUw ÌiwËUI A¨ÖZ dt„ ÌKwd dw ÌKwdhwËg, ÌKwd dw ÌKwd oiËt, iÙZ×ø GB bÖRdwk oóeËKêk iwËS BxZgwPK gw ÌdxZgwPK eÞhwg ÌflËgB„ ptËZw GËbk bÖRËdB ÑmmËg xKvgw ZwkØËYø LÖg xdbwkØY KËÄk AxhšZw ÌeËtËQ (ptËZw GKwxcKgwk)„ gw exkPËtk oitUwËZ bÖRdwk GKRËdk ptËZw AwËM xgËt pËtËQ Ggv GLd xgcgw (gw xgeZíyK)„ ptËZw GKRd eÞwt ikËZ ikËZ Ìg^ËP ÌMËQ,  Ggv xfËk GËoËQ Ìjd ÌKwd Aoiw® kpoøËK DËdôwËPwËdk ZwxMËb„


GKB kwxmk RwZK-RwxZKwk og RÖxUB, Ggv xgËmnZ GB RÖxUxUËZ, hwËlwgwowk GKUw AxZxk£ß iw¢w ÌbLw jwt...xVK xdËRk iËZwB Aek GKRd iwdÖËnk owxdíËcøk Awk AìækŠZwk AgYêdyt Awdëb ÌRËM IËV bÖRdwk iwËS, ÌKddw Adøwdø iwdÖËnk KwËQ GËbk GKRËdk gw bÖRËdkB Ìjog AdÖhÔxZ†Ëlw LÖgB AÈwhwxgK Ggv A¨ÖZ, ZwËbk xdËRËbk KwËQ Ìo†Ëlw LÖgB ÈwhwxgK, Ggv gøwLøw KËk gÖxSËt ÌbtwkI ÌZid eÞËtwRd eËr dw„ ÌKD ÌgwËS„ ÌKD ÌbLËZ ewt - Ggv RwËd! GB AdÖhËgk eÖlKit AwdËëb iÖLxkZ iÖpÔZê†Ëlw AiÔlø Ggv bÖlêh„ GB ÌQËl Ggv ÌiËtxU xdËRËbk xdxgÄ Pwpdyk iËcø xbËt GËK AËdøk È£wËK ÌbLËZ ewt, Ìjd þemêI KkËZ ewËk„ GkKi PiuKwk AxhšZw oxZøB GK Depwk, Ìj Depwk ojËZí AwMËl kwLw DxPZ„ AËdK gÙxúPK dwky Ggv eÖkØnB ZwËbk hwËlwgwowk iËcø xbËt eÔYRêËdôk A¨ÖZ AxhšZw gw Delx³ ÌeËt awËK xKvgw ciêyt šwËYk ÌQ^wtw ARêd KËk„ GB bÖRËdk AwËgMMZ xilËdk iwËS xKQ× dw xKQ× AËl#xKK, AwcôwxZôK xKvgw HëbÛRwxlK xgnt Ìjd ekËZ ekËZ Ìgwdw AwËQ„

GB bÖRËdk oóeËKêk eÞxZ ogËP gr ÉiKy pËlw AwNwZeÞw® pËl bÖRËdk iËcøB Ìo AwNwZ eÔYêiw¢wt xfxkËt Ìbtwk eÞgYZw - xKvgw AwkI Lwkwe ÌjUw pËZ ewËk ÌoUw pËlw - xiËaø AwZôwxhiwd gxRËt kwLwk RËdø gw xdËRk bÔgêlZw eÞKwm pËt jwËg GB ÌhËg xdËRËbk eÞKÚZ AdÖhÔxZ lÖxKËt kwLwk Ìj#a eÞgYZw„ GUw LÖgB bÖ:LRdK, ÌKddw ZwËbk GB eÞgYZw ZwËbkËK ÌKglB cwkwgwxpK hÖlËgwSwgÖxSk xbËK ÌVËl ÌbËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ I gøgow|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment