Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে মেষ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


Ìin pËlw BxZgwPK kwxm, jwk oÔPK Aw†d„ gÙxúPK pËlw ÌdxZgwPK kwxm, jwk oÔPK ewxd„ ARwdwËK Rwdwk RËdø ÌjËKwd xKQ× láNd KkËZI gÙxúPK ÑZxk„ Awk Rwdw pËt ÌMËl Ìo ÌjUw KËk ÌoUw pËlw ÌMwed Kkw„ Ìin oZø Ggv oÖËLk o¬wËd ÌjËKwd xKQ×ËZ ÌgeËrwtwhwËg SwxeËt eËr, Zwkek Zwk AxhšZw ogwk owËa eÞwËYw¥y®Zwk owËa ÌLwlwËilwhwËg eÞKwm KËk„ ZwËbk ÌK#ml†Ëlw LÖgB Awlwbw„ Ìin owiËdk owxkËZ b^wxrËt ZygÛhwËg Aw¢ßiY eÞxZpZ KËk, Awk gÙxúPK ÌeQd ÌaËK pVwu KËk AeÞZøwxmZhwËg Aw¢ßiY KËk„ jÖ˦ GB bÖB kwxmk bÖRd pËt IËV eÞKÚxZMZhwËgB m¢Ø„ xKìç mwxìæB ÌmÛt - Awk mwxìæk ÂkØ pt hwËlwgwowk Duex£ ÌaËK„


ÌKwd gÙxúPK ÌiËt jLd ÌeÞËi eËr ZLd Zwk KwËQ Zwk g¬×-gw¬g, exkgwk, xdËRk Køwxktwk, oÖdwi, bÖËhwêM ogxKQ× Zwk KwËQ iÔløpyd pËt jwt„ Zwk hwËlwgwow GKxbËK Awk Zwgu bÖxdtw AdøxbËK„ Ìj Zwk hwËlwgwowk eËa gwcw pËt b^wrwËZ ewËk, xKvgw ZwËbk hwËlwgwowt AÂh Qwtw gËt AwdËZ ewËk xKvgw Zwk xeÞtZixUk ÌKwd qxZ KkËZ ewËk - Zwk eÞxZ xgëbÖiw¢ x§cw QwrwB GB ÌiËtxU xdËRk Ì¢ßwcwdl eÞKwËmø gnêY KkËg„ GB iwËek ZøwËMk KwËQ ÌQwU LwU SMrwt ÌiËtxU Zwk xeÞtZik ÌiËnk owËa ÌKid gøgpwk KkËQ ÌoUw xdúPtB LÖg gr ÌKwd gøwewk pËt b^wrwËdw DxPZ dt„ Ìin eÖkØËnk eÞËtwRd DRwr hwËlwgwow - AwcwËLPrw hwËlwgwowt Ìo xgmðwoy dt„ Awk gÙxúPK hwËlwgwowk ÌqË¢ xdËRËK DRwr KËk ÌiËl cËk - GUw glwB gwÉlø„ GKbi DRwr - dZ×gw hwËlwgwowB dt - gÙxúPËKk bÙxÄhxŠ„

oºwgdwUw Ìgm D^P× Ìj GB bÖRd iwdxoK Ggv mwkyxkK bÖxU xbK ÌaËKB GKxU oÖxL RÖxU pËZ ewkËg„ xKìç Zwk AwËM eÞaËi ZwËbkËK xmLËZ pËg GËK AeËkk KwËQ eÖËkweÖxk oieêd Kkwk xgËbøUw„ ÌKddw, hwËlwgwowt ÌKwd Aw¢ßid Ggv eÞxZAw¢ßiËdk iËZw xgnt†Ëlw awKw DxPZ dt„ Agmø ÌQwULwU SMrw-SwxU ÌKwd RÖxUk oóeËKêB GxrËt jwItw oºg dt„ xKìç ÌZid ÌqË¢, ÌinxU jxb gÙxúPK oxŠdyËK Rty pgwk oÖËjwM Ìbt, xKvgw AìæZ ÌiËtxUËK GBU×K× xgmðwo ÌjwMwËZ ewËk Ìj Ìo ÌpËkËQ Ggv ÌiËtxUB xRËZËQ, ZwpËl AdaêK AwËgMy iwilw†ËlwËZ xdËRk AwZôijêwbwpwdy pItw ÌaËK Ìo AxcKwvm ÌqË¢B iÖ£ß awKËZ ewkËg„ Awk GB RÖxUk SMrw-xgËbøo MÞp-dqË¢k eÞhwËg ÌKwd DeovpwËkB Ìe#QwËZ oqi pt dw„ Awk xdËRk pwk ÌiËd ÌdtwB gÙxúPK dwkyk owËa ovNËnê DZËk jwgwk GKiw¢ Dewt„ ZËg xdËRk GËpd exke~Zw I AwËgM xdtìèËYk eÖkÆwk xpËoËg ÌinxUk RËdø awKËg gÙxúPK dwkyk eq ÌaËK xdxúPZ mÛ¦w„

Ìin Ggv gÙxúPK dwkyk iËcø mwkyxkK AwKnêYUw pËg ZwuqxYK Ggv ÌP#¹ÖxKt, Ggv pËg þpwtyhwËg exkeÔYêZwk xdúPwtK„ ZwËbk mwkyxkK oóeKêUw KLdB xdxlê® xKvgw LweQwrw pËt DVËg dw„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment