Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে বৃষ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


Ìj gÙn ÌQËlxU gÙxúPK ÌiËtk ÌP#¹ÖxKt AwKnêËYk kpoøwgÙ£ ÌoÛwËZ WÖËg jwËâQ gËl hwgËQ, Ìo pj Zwk RygËdk ogËP oíwtxgK PwËek oóiÖLyd pËZ PËlËQ, xKvgw ÌmÛÅ DuKËnêk eËa GxMËt PËlËQ„ exkYxZ GB bÖBËtk GKUw pËg - xKìç ÌKwdhwËgB xdxÇtZw pËg dw„


jxb ZwËbk kwxmk iËcø ÌKwd K×eÞhwg awËK ÌoËqË¢ eÞai exkYxZ NUËZ ewËk„ xKìç jxb ZwËbk Dek MÞp dqË¢k BxZgwPK eÞhwg ÌaËK awËK Ìo ÌqË¢ ZwËbk oóeKêUwk exkYxZ LÖg oºg ÌmËnw£ßxUB pËg„

gwpøZ eÞmwìæ AwPkY Ggv Zwk xiÄZw ÈË£I gÙxúPK dwkyk owËa ovowk Kkw opR Kaw dt„ GB ÌiËt bwkØd AwKnêYyt, ÌiËtly, gÖx¦ixZ, xgmðþæ Ggv eÞYtKwZk„ xKìç Ìo ÌoB xdþewe, gr gr AwtZwKwk ÌPwËLk xdkyp ÌiËtxU dt jwk GKiw¢ lqø hwËlwgwowk gþçËZ exkYZ pItw„ gÙxúPK AwËgËMk iËcøB gogwo KËk, xKìç iwËS iËcø ÌoUw ZwËbk iËcø ÌPËe awËK - ptËZw gQËkk ek gQk„ G KwkËYB ZwËK ÌbLËl iËd pt LÖgB gmø, Awk Zwkek pVwu KËk, ÌKwd oZKêZw ovËKZ QwrwB Ìo AwËMítxMxkk AMíÖuewËZk iËZw Zwk kwM I Ì¢ßwc DbMykY KkËZ ÂkØ KËk - dZ×gw myZl dykwgZwk AwmÛt Ìdt - Ìj Agþpwk owËa Lwe LwBËt Ìdtw AZøìæ bÖkÕp Awk gÖSËZ ewkwI jËaÄ KxVd„

xKQ×xbËdk RËdø, Ìo Agmø Zwk eÖkØn oxŠxUk ixRê iwxfK PlËg, Agmø jxb dw oxŠxU AZøìæ Pwxpbwmyl dw pËt IËV„ Zwkek ÌiËtxU Zwk xdËRk oÔ® mx£ßk gxp:eÞKwm KkËg„ ÌK#ml Awk AwËewËnk Ìq¢bÖËUwËZ Ìo ÌZid ewkbmêy dt„ Awk GKB gøwewËk gÙn eÖkØnI ÌZid ewkbmêy dt„ gÙn Ggv gÙxúPK, GËbk bÖRdwk ÌKDB AËdøk bÙxÄhxŠ ÌKid Ìo xgnt xdËt ÌZid iwaw MlwËZ BâQ×K dt„ Adø bÙxÄhxŠUwËK gÖSËZ gÙËnk oioøw pt„ xKìç gÙxúPK Adø bÙxÄhxŠUwËK xdËRk eÞwt Aewxaêg Delx³k qiZw xbËt exkÆwk gÖSËZ ewËk„ xKìç Zw ÈË£I Ìo xdËRk BâQwk xgkØ˦ xMËt AËdøk iZwiZËK eÞwcwdø xbËZ Pwt dw„ GB Ìq¢UwËZ AgmøB ZwËbkËK GKUw xiiwvowk AwmÛt xdËZ pËg, dZ×gw gwKy RygdUw GKRd AËdøk xbËK xeV xfxkËt, xdËRËbk pwZ†Ëlw oxkËt xdËt, GK†^ËthwËg xdgêwK pËtB KwUwËZ pËg„ GËbk bÖRdB Rdô xdËtËQ xþpk kwxmk RwZK I RwxZKw xpËoËg„ xKìç BËâQ KkËlB GB bÖRd hbÛ, AiwxtK Ggv opwdÖhÔxZmyl pËt DVËZ oqi„

gÙn Ggv gÙxúPËKk oóeKêUw xVK GkKi„ ÌKwd bÖÄÖiy hkw ÌeÞi ÌeÞi ÌLlw dt, gw LweQwrw hwËlwgwow dt„ pt ZwËbk iËcø MËr DVËg bÙs AdwMÞp, Ggv Pki xgejêt - xKvgw Gid GKUw ZøwMy oóeKê ÌjUw oiMÞ RygËdk RËdø þpwty, Ggv ËoB oyiwI QwxrËt xPk KwËlk RËdø þpwty„ pt eÖËkwUw - dtËZw GKU×I dt„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment