Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে ধনু রাশির পুরুষের সম্পর্ক


ÌiËtxU Delx³ KkËZ ewkËg Ìj GB ÌQËlk KwQ ÌaËK AËdKxKQ×B Zwk ÌmLwk AwËQ, Ggv eÞZøwmwk ÌaËK ÌgxmB  ÌQËlxU GB ÌiËtxUk eÙaK gøx£ßZòËK gÖSËZ ÌPÄw KkËg„ GB bÖRd Ìj#a ÌPÄwt ZwËbk oóeKêËK owglyl Ggv Ìo#pwbêøeÔYê KËk Z×lËZ ewkËg„ ZËg GB kKi oÖoóeKê MËr ÌZwlwk xgntxU ZwËbk ewkþexkK RdôKÖxÅËZ MÞp-dqË¢k eÞhwgUw AdÖKÓl dw eÞxZKÓl Zwk DekB Ìgxm xdhêk KkËg„


icøjÖMyI xgejêt GrwËZ pËl exkPËtk eÞaixbËKB UwKw-etow xdËt ewkþexkK GKUw oóixZ gw P×x£ßËZ Ìe#QwËZ pËg GËbk bÖRdËK„ Ìo#hwMøgmZ, ÌQËlxU jxb owcwkd GKRd cdÖ RwZK pt ÌoËqË¢ Ìo ÌiËtxUk xdËRk ewËt bwrw pgwk xgnËt Aaêwu PwKxk-gwKxk Kkwk xgnËt ÌKwd gwcw ÌbËg dw„ cdÖk GKxU eÞmvodyt ÑgxmÄø pËlw Ìj ÌiËtËK Ìo hwËlwgwËo Ìo ÌiËtxUËK Zwk xdËRk Axhgøx£ß Ggv AdÖhËgk ÈwcydZw xbËZ RwËd, ÌoB ÌiËtk ÈZìèËgwËck eÞxZ mÛ¦w ÌaËKB Ìo ÌiËtxUk ÌeÞËi eËrxQËlw, AZGg Ìo PwBËg dw ÌoB ÈZìèËgwcU×K× ÌiËtxUk iwS ÌaËK iÖËQ jwK„ xKìç ÌQËlxUk iËcø ÌjËpZ× AxZ LkØËP iËdwhwg kËtËQ, Ggv ÌiËtxUk iËcø ÌjËpZ× xiZgøxtZw lqø Kkw jwt, ÌoËpZ× bÖRËdk RËdøB hwËlw pËg jxb ZwËbk Awlwbw Awlwbw gøwvK GKwDëU awËK, Ggv Zwkw Ìjd KLdB GËK AdøËK xdËRËbk Dewjêd gw gøt xdËt eÞmí dw KËk„

GB ÌQËl jxb Zwk gÙxúPK ÌiËtxUk hwËlwgwowËK iÔløgwd iËd KËk awËK, ÌoËqË¢ KLdB ÌiËtxUk oÔqô AdÖhÔxZk eÞxZ LweQwrw iËdwhwg ÌbLwËdw DxPu pËg dw„ ÌKddw, ÌiËtxUk oiMÞ diÛZw-hbÛZw, Zwk gwxpøK Ñþpjêø Ggv eÞmwxìæ ÈË£I, iwËS iËcø jLd Ìo GKbi xdkg pËt jwt, ZLdB Zwk iËcø AwËMítxMxkUw ox¢ßt pËt IËV„ Zwk oÔ® AwËgM†Ëlw mx£ßmwly„ Ìo AwËgM†Ëlw ÌiËtxUk iËcø ZygÛ kwM xKvgw ZygÛ myZlZw, Ggv eÔgêexkKxùeZ eÞxZxpvowk Rdô xbËZ ewËk - xKìç Zwk GKB †Y†Ëlw Awgwk ZwËK AwkI Ìgxm opømylZwk owËa ZøwM ÈyKwËk opwtK KkËZ ewËk„ exkYxZËZ ÌiËtxUk GB †Y ÌQËlxUËK Zwk ÈËeík ÈMêUwËK Q×ËZ owpwjø KkËZ ewËk, Agmø jxb ÌQËlxU ÌiËtxUk owËa ÌKwil AwPkY KËk Ggv ogRwìæw miËmk ÌoËR “kØq Kaw” dw gËl„

Awk ÌiËtxUk ÌqË¢, Ìo Ìjd Zwk oËëbpeÞgYZw Ggv Aegwb xbËt ÌQËlxUk ÌLwlwËilw, ou hwËlwgwowk bi AwUËK dw Ìbt, gkv Ìjd jZí KËk AwMËl kwËL„ GB ÌQËlk eÞwËYw¥yeYwt KLdB AwNwZ Kkw DxPZ pËg dw, ÌKd Zwk eÞwËYw¥yeYwËZB Rdô xdËtËQ Ggv ojËZí lwxlZ pËtËQ Zwk AwKwmy Èeí†Ëlw, Zwk ÈYêwly Awmwgwb Awk Zwk Zwkwk iËZw xixUxixU Ròlw Awbmê†Ëlw„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment