Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে কন্যা রাশির পুরুষের সম্পর্ক


gÙxúPK Ìj ÌiËtxU xgËmn ÌKwd Kdøw ÌQËlk eÞxZ AwMÞpy pËt DËVËQ Zwk eÞxZ ÌRøwxZxgêšwdyt GKxU ekwimê: xdËRk AwMÞpËK G†ËZ xbd Ggv ZwËK hwËlwgwoÖd„ AwedwËK Zwk eÞËtwRd„ Awexd ZwËK owpwjø KkËZ ewËkd„ GB ÌQËlUwk xKQ× GKUw oioøw AwËQ„ ogoitB Zwk ÌKwd dw ÌKwd oioøw awËKB„ xKQ× Zwk xgxhdí AwKwk I eÞKwËkk gøx£ßMZ oioøw, Awk xKQ× oioøw Zwk PwkewËm RÖËr awKw ÑpÐPkZ, GËlwËiËlw, jZípyd iwdÖn†Ëlwk xg¸wìæ Ggv AËMwQwËlw RygËdk oioøw„ xKìç ÌiËtxUk KwËQ †kØZòeÔYê ÌKgl ÌQËlxUk xdRÈ gøx£ßMZ oioøwU×K×B„


Kdøw eÖkØËnk ÌiRwR Zwk PiuKwk ÌKwilZw Awk hbÛZw ÌaËK exkgxZêZ pËt pVwu KËk AxZ ÌK#Z×ply, ÌmönwZôK Ggv myZlhwËg xgËmönYwZôK pËt DVËZ ewËk„ xKìç GB ÌiËtk owËa oóeËKêk ÌqË¢ Zwk ÌmËmw£ß ÌiRwËRk Ìgxm eÞbmêd NUËl, G xgnËt ZwËK ekgZêyËZ eþæwËZ pËZ ewËk„ gÙxúPK ÌiËtxU GKwxcKgwk ÌKwd xgnËt AwpZ pËl, AšwZoËkB AwNwËZk xgxdiËt DejÖ£ß xmqw xbËZ Zuek pËt DVËg„ xKìç ZwkekI jxb ÌQËlxU ÌoLwd ÌaËK xmqw xdËZ Aqi pt, Ggv Zwk hÖËlk eÔYkwgÙx£ KËk, ZwpËl ÌiËtxU ZwËK ÌQËr jwËg„ xKìç ÌiËtxU jxb ZwËbk oóeËKêk iwËS AoÖxL awËK, ZwpËl AËdK AwËM ÌaËKB Ìo xgnËt ÌQËlxUËK oZKê KËk ÌbËg„

jxb ÌiËtxUk hwËlwgwowk eÞKÚxZ Ggv QëbUwk owËa ÌQËlUw AwËM ÌaËKB exkxPZ pËt awËK, ÌoËqË¢ GB oZKêZw Ìo xVKB gÖSËZ ekËg, Ggv ÌoËqË¢ Kdøw ÌQËlxU Ìo AwNwËZk qZ owxkËt Z×lËZ oËPÄ pËg Ggv ZwËbk hwËlwgwowËK oºwgø xgeb ÌaËK kqw KkËg„ GB bÖRËdk iËcø AËdK xKQ×B owbÙmøeÔYê, Ìjid, ÈhwgoÖlh oZZw, oklZw, šwYxeewow Ggv BâQwmx£ßk ZygÛZw„ GB bÖRd Ìjid ÌeÞxiK-ËeÞxiKw ÌZixd GKB owËa Zwkw GËK AËdøk g¬×-gw¬xg, Zwkw gxpkwMZËbk ÌjËKwd ÉiKyk iÖËLwiÖxL GKowËa lrwB KkËg„ xKìç ZwËbk oóeËKêk iwËS Amwxìæk kÕeKwk jLd Zwkw xdËRkwB, ZLd Kdøw eÖkØn jËaÄ ovËgbdmyl Ìj Ìo ÌiËtxUËK G xgnËt Kaw gËl gøwewkUwËK pwlKw KËk xdËZ ewkËg, Ggv AwËgM Ìjd jÖx£ßËK eÖËkweÖxk dÄ dw KËk Ìbt Ìo xgnËtI ÌLtwl kwLËg„ xKìç, jxb ZwËbk ewkþexkK RdôK×xÅËZ jxb MÞp dqË¢k K×-eÞhwg awËK ÌoËqË¢ ptËZw ÌQËlxU xdËRk m£ß ÌLwlËok iËcø WÖËg jwËg, Ggv ÌKwdkKi AwËewËnk eÞxZ Zwk AwMÞp RdôwËg dw, ogoit AoìçxÄ eÞKwm KkËg„  Awk ÌiËtxUI ptËZw ZygÛhwËg kwMwxìñZ I Ì¢ßwcwxìñZ Axhgøx£ßk eÞKwm NUwËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- gøgow|

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment