Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে মীন রাশির পুরুষের সম্পর্ক


GKgwk GB bÖRd AwdÖÅwxYKhwËg Ggv Axfxotwly ÌeÞËi erËl, ZwËbk GKRËdk RygdI Awk AwËMk iËZw awKËg dw„ RygËdk MhykZw gwrËg, AwkI Aaêit pËt DVËg, DË£Rdw Awk xgþôËt GËZw exkeÔYê pËt DVËg ÌjidxU GB bÖRdwk ÌKDB KLdI Kùedw KËkxd„ jËaÄ glw pËtËQ, ÌKddw Èeí ÌbLwk ÌqË¢ GB bÖRËdk bqZwk ÌKwd RÖxk ÌdB„ xKìç RygËd xKQ× exkiwËY xgkx£ß, pZwmw Ggv iËdwKÄ awKËgB„ GidxK dq¢Ëbk AwmygêwbI eÞxZxU iÖpÔËZê ZwËbk oóeËKêk owglylZw, Ìo#pwËbêøk xdúPtZw xbËZ Aqi, jxb dw ZwËbk RdôK×xÅËZ GKxU xKvgw bÖxU BxZgwPK eÞhwg dw awËK, ÌjËqË¢ Zwkw eÞwt xdLÖ^Z GKxU oóeKê DeËhwM KkËZ ewkËg„


AËdK hwËlwgwow, ÌeÞi Ggv xgËtk oóeKêB gr gr Sr†Ëlw AxZ¢ßi KkËZ ofl pt dw, xKìç gÙxúPK Zwk oóeKêËK ÌjËKwdhwËg AqZ kwLËZ xþpkxP£„ iyËdk iËcøI GKBkKi AwKËs awKw iËdwhwg ÌbLw jwt, xKìç ÌoUw gÙxúPËKk iËZw ZygÛZwoóedí dt, gkv xKQ×Uw ÌKwil Ggv eÞmwìæ, xKìç GKB owËa oÙxÄmyl xPìæw eÞËtwËMk iwcøËi Sr KgxlZ Ìd#KwUwËK xK KËk xþpk KËk cËk kwLËZ pt ÌoUw Rwdw AwËQ iyËdk„ A¨ÖZ Ggv bÖhêwMøRdKhwËg, GB bÖRËdk iËcø jxbI Ìgm PiuKwk GKUw ÌK#Z×KËgwc kËtËQ xKìç bÖRdwk ÌKDB ZwËbk eÞxZ ÌKwd ÌK#Z×K Kkw pËl ÌoUw xVK ÌiËd xdËZ ewËk dw„

GB bÖRd ÌeÞxiK-ËeÞxiKwk RËdø eÖÖËkweÖxk ou pËt IVw Ìgwcpt KxVd„ xKìç ÌoUw xdËt ÌKwd oioøw ÌdB„ Zwkw bÛØZB ewkþexkK Qlw-Klw†Ëlw gÖSËZ ewkËg, xKìç ÌeËkI ÌoUw gÖSËZ ewËkxd ckËdk hwg KËk awKËg„ ZwËbk þôÙxZËZ xKQ× ZygÛ bwM awKËZ ewËk, ZËg Ìo†Ëlw ogB pËg ÈwhwxgK bwM„ GB bÖRd RwËd xK KËk DRwr pËt hwËlwgwoËZ pt„ xKìç ÌiËtxUËK iyd ÌQËlk qiwoÖëbk bÙxÄhxŠUw xmËL Ìdtw DxPZ„ ÌQËlxU opËRB qiw KËk xbËZ RwËd, iËd pt Ìjd Ìo xKQ× iËdB KËkxd„ xKìç ÌiËtxUk ZygÛ AwZôApvKwËkk RËdø qiw KkwUw Ìgm KÄKk„ xVK ÌZixdhwËg, gÙxúPK ÌiËtxUk KwQ ÌaËK Sr xKhwËg ÌVKwËZ pt, ÌoB xgntxU iyd ÌQËlxUk ÌmLwk kËtËQ - Ggv ZwËK RwdËZ pËg - ÌKgl Awmwt hwoËl pËg dw - Ìj ZwËbk oóeËKêk ZkyxU xdkweËbB ÑoKËZ ÌhËo AwoËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,gøgow I g¬×Zñ|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment