Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে তুলা রাশির পুরুষের সম্পর্ক


ÌQËlxUk xdkËeq bÙxÄhxŠ ÌiËtxUk oÖxgPwk Ggv døwËtk ÌPZdwk owËa iwdwdoB„ gÙxúPËKkw xgmðþæ Ggv oóiwxdZ, Awk ZwB Zwkw AËdøk iËcø GB †ËYk eÞmvow KËk awËK„ LÖg owcwkY xgnt†ËlwËZ Zwkw xdËRËbk gøwewËk oóixZšweK pËg, xKìç xdËRËbk gøx£ßMZ xgnt†ËlwËZ, Z×lw eÖkØnËK oZKê awKËZ pËg Ìjd Ìo ÌiËtxUk ijêwbw q×Yí pt Gid xKQ× dw gËl„ gÙxúPKËbk owËa G ckËdk hÖl NUËl eÞwtB ÌoUw bÔbêmwk KwkY pËt IËV„ ZKê-xgZKê Kkwk iwcøËi ÌjËKwd oioøwËK Ìi#xLKhwËg oiwcwËdk eÞxZ Z×lw eÖkØËnk AwìæxkK Pwxpbwk ËqË¢ ÌiËtxUI ptËZw Zwk owËa Zwl ÌilwËg, ptËZw ZwËbk GB gøx£ßMZ xgZKê eÞxZËjwMyZwI ÌiËtxU DeËhwM KkËg - ÌKddw ÌoUw ÌiËtxUËK GKËNËtxi ÌaËK g^wPwËg„ xKìç jLd ZwËbk ÌKwd GKxU xgZKê DË£RdwKk exkxþpxZk xbËK AMÞok pËg, Ggv ÌiËtxUk ÌPwËL xdgêwK Pwpdy f×^ËU DVËg - jLd ÌiËtxU Ìo eÞoËŠ Awk GKxU KawI glËZ PwBËg dw, ZLd Z×lw eÖkØËnk RËdø hwËlw pËg ÌPËe jwItw (Awk Ìgxm AMÞok dw pItw)„


jxbI GB ÌiËt iwËS iËcø kwËM ÌfËU erËZ ewËk, xKìç AxcKwvm oitB Zwk iËcø jËaÄ ÑcjêømylZwk exkPt ewItw jwt, flZ: Z×lw ÌQËlxUk exkgZêdmyl ÌiRwËRk owËa ÌiËtxU Lwe LwBËt xdËZ oqi pËg gËl cËk Ìdtw jwt„ ÌKwil I hbÛhwËg gÖxSËt ÂxdËt GB ÌQËlk AwËgËMk hwkowiø xfxkËt Awdwk PiuKwkhwËg opR DewtxU jxb KwËkw Rwdw awËK, ZwpËl Ìo xdxúPZhwËgB GB ÌiËt„ Z×lw ÌQËlxUI gøwewkUw AwP KkËZ ewkËg Ìj, Adøwdø AËdËKk owxdíËcøk Z×ldwt GB ÌiËtk owxdíËcø eÞwtB Zwk ÌiRwR Awgwk oZýf×Zê Ggv Duf×lö pËt IËV„ Zwk KwËQ iËd pt Ìjd GB ÌiËtk iËcø GKUw A¨ÖZ, AËl#xKK Awhw kËtËQ„ ÌiËtxUk iËcø Ìj GKUw kwxmMZ qiZw kËtËQ, Ìj qiZw xbËt ÌiËtxU ZwËK iwdxoK ovËKZ ewxVËt eÞwt iìèiÖˈk iËZw ZwËK Awgwk ÈwhwxgK iwdxoKZwt ÌRËM DVËZ owpwjø KËk - ÌoUw Zwk dw RwdËlI PlËg„ flwflUwB Awol xgnt„

ÌQËlxUk ÌKwilZw Ggv Zwk AwËgMeÞgYZwt ÌiËtxUk pÕbt Q×Ët jwËg„ Z×lw eÖkØËnkw GËZwB AwËgMeÞgY Ìjd iËd pt, ÌiËtËbkËK ZwkwB AwËgMeÞgY pËZ xmxLËtËQ„ Awiwk iËd pt gøwewkUw DËùUw pItwB DxPZ xQËlw„ xKìç Z×lw eÖkØËnk GB DxPZ-AdÖxPËZk xgnËt xKQ× glwk AwËQ„ Awexd xK Ìo xgnËt AwËlwPdwt ÌjËZ Pwd? dw jwItwB hwËlw„ ÌKddw ÌiËtxU ÌKwd¢ßËiB ÌiËd ÌdËg dw, Awk ÌQËlxUI ZwËK ËiËd Ìdtw dw ejêìæ QwrËg dw„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment