Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে মকর রাশির পুরুষের সম্পর্ক


iKk eÖkØËnk PwkewËm xNËk awKw AËl#xKK Awhw gw Zwk AwKnêY Ìj ÌiËtxUËK P×¹ËKk iËZw UwdËg ZwËZ xgxþôZ pgwk xKQ× ÌdB„ iKk ÌQËlxU AËdKUwB ÌiËtxUk iËZwB, Awk G KwkËYB gÙxúPK ÌiËtxU GB ÌQËlk owxdíËcø Gid A¨ÖZhwËg xdkwe£wËgwc KËk - Gkw bÖRd jxb ÌKwd kØËik bÖB eÞwËìæ Agþpwd KËk ZgÖI GB AwKnêY ZwËbkËK Q×Ët jwËg - GidxK ZwËbk exkPËtk AwËMB„ xKìç ÌiËtxU iKkxUËK xdËRk Delx³k gøwewËk oËŠ oËŠB ÌKwd BxŠZ ÌbËg dw„ gþçZ, ÌiËtxU xdËRk oiMÞ AxþæZò xbËt AwZô-xdtìèY KËk Gid GKUw hwg eÞKwm KkËg Ìj ÌQËlxU gËl GKxU AxþæZò Ìj GB kØËi kËtËQ ÌoUw Ìo ÌLtwlB KËkxd„
ÌQËlxU ptËZw Delx³ KkËg Ìj Aek eÞwËìæ GKUw ÌiËt Zwk xbËK ZwxKËt kËtËQ, xKìç ÌjB Ìo ÌiËtxUk xbËK bÙxÄ ÌbËg, ÌbLËg ÌiËtxU Adø ÌKwawI ZwxKËt kËtËQ„ flZ: ÌQËlxUk iËd pËg AwoËl Ìo qxYËKk bygwÈeí ÌbËLËQ„ dw Ìo bygwÈeí ÌbËL xd„ ÌiËtxU ZZqYB Zwk xbËK ZwxKËtxQl jZqY ÌQËlxU Zwk xbËK ZwKwt xd„ ekgZêyËZ ÌiËtxUk jLd iËd pËg Ìj ÌQËlxUËK Ìo jËaÄ exkiwËY jìèYw xbËtËQ, ZLd Ìo Ìj ÌKgl okwoxk ÌQËlxUk xbËK ZwKwËg ZwB dt, gkv Zwk xbËK GKbÙËÄ ÌPËt awKËg„ Zwk GB xþpk Pwpdy ÌQËlxUk ÑþpËjêøk Ìbtwl ÌhËŠ ZwËK pZh¹ KËk ÌbËg„ iKËkk ÑþpËjøêk Ìbtwl ÌhËŠ Ìbtw ÌowRw Kaw dt„ xKìç GB ÌiËtk iËcø ÌoB qiZw kËtËQ„

ËQËlxU AwKxnêZ pËg„ ÌK GB ÌiËt Ìj Zwk GËZw bÙshwËg xdtxìèZ AwËgËMk ÌbtwlUwËK xdËiËn ÌhËŠ xbËlw? Zwk ÌPwLbÖËUwËZ Ìjd ÌMwedytZw†Ëlw xfoxfxoËt Awlwe KkËQ! Ky GK AZl, Mhyk Pwpdy„ ËQwtw jwt dw, ÌgwSw jwt dw„ GUw ÌgwSw xdúPtB KxVd dt Ìj ÌKd Ìo eÖlxKZ pËt DËVËQ, xKvgw ÌiËtxUk DexþpxZËZ Zwk iËcø ÌKd xmpkY gËt jwËâQ„ Ìo Ìj hËt xmpxkZ pËâQ gw ÌK#ZpËl eÖlxKZ pËâQ Zw dt...Zwk iËcø GixdËZB xmpkY ÌRËM DËVËQ„

gÙxúPK dwky Awk iKk eÖkØËnk oóeKê ZwËbk xdtìèK MÞp†Ëlwk iwcøËi eÞhwxgZ pt„ Ggv GUw xdxúPZ Ìj, GB bÖRËdk hwËlwgwowk g¬Ëdk iwËS ÌKwd GK oit AxZËZk ÌKwd GK þôÙxZ, Ìj þôÙxZËZ ÌRËM AwËQ iÙZ×ø, xKvgw AwxZôt-ÈRd, xKvgw ÌKwd xmÂk Qxg, Ìj þôÙxZ ZwËbk pÕbtËK bÖ:Lhwkw¢ßwìæ KËk Z×lËg Ggv ewkþexkK opiiêyZw RwxMËt ZÖlËg„ GB bÖRËdk iËcø eÞwtB Gid GKUw ÌMwed xgnt awËK ÌjUw ÌKgl Zwkw bÖRdB RwËd, flZ: GUw ZwËbkËK AwkI DRwr pËZ owpwjø KËk„ GB Ìj#aZw ZwËbk oóeËKêk PwkewËm GKUw m£ß Ìbtwl xbËt xNËk kwËL, Ggv ZwËbkËK AwkI Ñcjêømyl pËZ AwMÞpy KËk ÌZwËl„ Awk ÑcjêøB pËlw hwËlwgwowk ogËP gr g¬×„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- gøgow I g¬×Zñ|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment