Pages

Sunday, June 12, 2011

বৃশ্চিক রাশির নারীর সাথে মিথুন রাশির পুরুষের সম্পর্ক


jxb dw Gkw bÖRd GKB gvËm Rdô MÞpY KËk awËK, xKvgw ÌKwd gøgowxtK g¬Ëd Awg¦ awËK, ZwpËl ZwËbk exkPËtk oÔ¢ewZ ÌKwd ZÚZyt gøx£ßk owpwjø Qwrw KLdB pËt IËU dw„ MÞp-dq¢Ëbk opwdÖhÔxZpyd GB RÖxUk bÖBRd ÌKwd GKUw RdeÔYê KËq xdËRËbk eÞxZ ÌZid ÌKwd AwKnêYytZw AdÖhg KkËg dw, ÌKd dw ZwËbk gøx£ßËZò ÌZid ÌKwd xgËmn owbÙmø ÌdB„ flZ: GKRd ZÚZyteËqk icøþpZwB ÌKgl GB bÖRdËK GËK AËdøk xdKUgZêy KËk
Z×lËZ oqi„ xKìç, GKgwk Zwkw ÌKwd GKRd Aou DË¥møpyd xdkyp icøþpZwKwkyk (jwk ÌKwd cwkYwB ÌdB xiaÖd eÖkØn Ggv gÙxúPK dwky GKowËa pËl Ky NUËZ ewËk) opwtZwt GKB gÙËìæ GËo Ìe#QËl, kËtËQ ZwËbk GKRËdk eq ÌaËK eÞP×k Ìogw Ggv ZøwËMk eÞxZmÞØxZ, Ggv AdøRËdk eq ÌaËK awKËg AgYêdyt mwkyxkK AwKnêY„ Ìogw Ggv ZøwËMk eÞxZmÞØxZxU awKËg gÙxúPËKk eq ÌaËK xiaÖdxUk RËdø, Awk mwkyxkK AwKnêdUw awKËg xiaÖdxUk eq ÌaËK gÙxúPËKk RËdø„

jxbI GB bÖRËdk DË¥mø, Pxk¢ Ggv gøx£ßZò LÖgB Awlwbw, xKìç ZwËbk GB eÙaKZòUw xdËRËbk eÞxZ AwMÞp ÑZxkËZ opwtK„ gÙxúPK KLdB xiaÖËdk ogxKQ× eÖËkweÖxk RwdËZ oqi pËg dw, Ggv Zwk GB gøaêZw ZwËK Axþpk KËk Z×lËg„ AdøxbËK xiaÖdI gÙxúPËKk AZøìæ Mhyk ÌPZdwk AZl þemê KkËZ oqi pËg dw, ÌjUw ZwËKI id:q×Yí KËk Z×lËg„ Agmø gøwewkUw xVK ÌZid dt„ ÌKddw c^wc^wk oiwcwd ÌeËt ÌMËl eÖËkw iRwUwB Ìmn pËt jwt - GUwB xiaÖËdk cwkYw„ AwËlwPdwk exkgZêd Awk oiÖËL Ky NUËZ jwËâQ G†ËlwB xiaÖËdk D¥yeYw ËjwMwt, Ìmn bÙËmøk kpoøËiwPd Zwk KwËQ ÌZid DË£RdwKk dt„

eÞwtB gÙxúPK dwky Awk xiaÖd eÖkØn GËK AËdøk owËa mwkyxkK þemê QwrwB hwËgk Awbwd eÞbwd KËk awËK„ Zwkw GKRd AekRdËK KwËR WwËK, xKìç gÙxúPKxU ÌKglB goËìæ-k iÙbÖ gwZwËok gËt jwgwk m²U×K× ÂËd - Awk xiaÖd ÌiËtxU Kwd ÌeËZ awËK DeKÓËl GËo AwQËr erw ÌXDËtk m˲„ jxb Zwkw GËK AeËkk oÔ® Kwdíw gw AwËgbd†Ëlwk eÞxZ Kwd ÌeËZ awËK - ZwpËl Zwkw bÖRdB ptËZw ZËZwLwxd DeËk DVËZ ewkËg ÌjLwd ÌaËK ZwËbk oóeKê Ggv Adøwdø og gøwewËkB GKUw oxVK xbK xdËbêmdw ewItw oºg„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment