Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে মিথুন রাশির পুরুষের সম্পর্কZ×lw dwky Zwk xdËRk gÖx¦i£w ÌaËK Ki gÖx¦i£woóedí GKRd eÖkØËnk xbËK x§Zytgwk NÖËk ZwKwËg Gid oºwgdw ÌdB glËlB PËl„ AdøxbËK, xiaÖd eÖkØn xdËRk gøwËPlk RygËdk ÈwcydZw xgoRêd xbËZ pËl ÌZidB GKRd dwkyËK LÖ^ËR ÌgrwËg Ìj dwky Zwk xPìæwhwgdwk RxUlZw AdÖcwgd KkËZ oqi Ggv Zwk ÈeíRU xgËmönËY oqi„ GB bÖRdwk oóeKê dq¢Ëbk AwmygêwbeÖÄ„ Zwkw GËK AËdøk opiiêy, Ggv eÞwtB xdËRËbk eÙaKËZòk gøwewk†ËlwËZI mÛ¦wmyl„


xdxúPZhwËgB, xiaÖd Ggv Z×lw PiuKwkhwËg iwdwdoB, ZwËbk AËdK †Y (Ggv ÌbwnI) owbÙmø„ owcwkYZ, GËbk iËcø GËK AËdøk iwdxoKZw, GKwìæZw, xPìæw Ggv g£ßËgøk ÈwcydZwk eÞxZ mÛ¦wmyl iËdwhwg lqø Kkw jwt„ ZwkekI, AËdK oit GkKi NUËg Ìj xiaÖd eÖkØnxU Zwk Z×lw oxŠdyxUËK MhykhwËg AwpZ KËkËQ, Ggv ÌiËtxUk AwËgMy AwKxþôK eÞxZx¢ßtwt pZgÖx¦ pËt DËVËQ„ xiaÖd eÖkØËnk hwËlwgwowt iMí Ìj Z×lw dwky, Ìo pwËk pwËk ÌUk ewËg, ÌKd xiaÖd eÖkØËnk oóeËKê GB iìægø Kkw pt Ìj, GB ÌQËlxU ogoitB xKQ× dw xKQ× xPìæwt gøþæ, Ggv KLdB Zwk GBog xPìæw Ìmn pt dw„

xiaÖd ÌQËlxUk ptËZw Aw¢ßidwZòK iËdwhwg awKËg dw, xKìç Zwk Ìi#xLK Dx£ß†Ëlw Z×lw ÌiËtxUk RËdø AZøìæ Zyqî Ggv AwNwZbwtK pËt DVËZ ewËk„ ZwQwrw Z×lw ÌiËtxU oiþæ iZwiZB diÛ-AþeÄ ÌK#ml Ggv xgdËtk owËa gø£ß KkËZB Ahøþæ„ xKìç, xiaÖd eÖkØn Zwk AìæMêZ iËdwpwxkZw xbËt xVKB ÌiËtxUk id Awgwk Rt KËk ÌdËg Ggv ÌiËtxUk iËd xgmðwo þpwed KkËg Ìj Ìo AwoËl ZwËK AwNwZ Ìbgwk RËdø xKQ× gËlxd, ptËZw eÞKÚZB Ìo ÌZidxU KËk xd (xiaÖËdkw jw xKQ× gËl Ìoog xKQ×B id ÌaËK gËl dw - GK NëUw xKvgw GkKi oit AxZgwpËdk ek ÌoUwB ZwËbk iËdwhwg pËt IËV)„

ZwËbk mwkyxkK oóeKê xdËRËbk pÕbtËK exkeÔYêZw Ggv mwxìæËZ exkeÔYê KËk ÌZwlwk iËZw jËaÄ oÖëbk pËt DVËg„ ZwËbk Nk-gwxr oxŠZ, f×l, gB-eÖþæK - Ggv oìæwdËbk ÌKwlwpËl iÖLxkZ pËt DVËg„ Zwkw eÞP×k ¸iY KkËg, pt Kùedwt xKvgw gþçZB gwþæËg„

RdôK×xÅËZ K×eÞhwg awKËl ZwËbk oóeËKêk iËcø Pwe Pwe DË£Rdw, hÖlËgwSwgÖxS Ggv SMrw-SwxU pËZ ewËk, xKìç ZwkekI xdËRËbk gwÉËZ xfËk Awowk ea, Ggv ÌjËKwd SMrwk ek iyiwvow pËt jwgwk oºwgdw ogoitB ÌRËM awKËg„ jËZw gr oioøwB ÌpwK dw ÌKd AwkI GKgwk ÌPÄw KËk ÌbLwk oÖËjwMUw ogoitB GB RÖxUËZ xgkwRiwd„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,gøgow I g¬×Zñ |

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment