Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে কন্যা রাশির পুরুষের সম্পর্কZ×lw ÌiËtxU Kdøw ÌQËlk iËd ÌMËa awKw xeÞt xeÞt xRxdo Ìjid GKUw Z×lZ×Ël gwxlm, ÌglÖd, lxlee, pwItwB-xiVwB, owbw-†âQ †âQ ÌiN, xKvgw gr gr xP¢xmxùeËbk xP¢wvKËdk iËZw oÖëbk, ÌKwil Awk KidytZwk og†Ëlw AwËgbËdk KawB dZ×d iËd KxkËt ÌbËg - jLd ÌiËtxUk id-iwdxoKZw hwËlw awKËg AìæZ ZLd„ xKìç Adøwdø ÌqË¢ GB ÌiËt ptËZw ZwËK iËd KxkËt ÌbËg, Zwk D¦êZd Awxiê owËRËëUk Kaw, xKvgw Zwk ÌexU xPf AxfowËkk Kaw (jxb ÌQËlxU ÌdhyËZ KiêkZ pt ÌoËqË¢)„) Ìj xgËmn KwkËY ÌQËlxU ÌiËtxUËK xNËk G ckËdk eÞxZâQxgk Kùedw ÂkØ KËkËQ - Zwk eÞcwd KwkY pËlw GB ÌiËtk iËcø kËtËQ xþpkxPË£, hbÛhwËg ÌK#ml eÞËtwM KËk xdËRk Pwxpbw xKvgw eÞËtwRd xixUËt Ìdtwk eÞgYZw, Ggv Zwk ÌaËK bÔgêl AwZôwËbk Dek eÞhÔZò gw KZÚêZò Kkwk gwodw„ GUw ÈyKwjê Ìj, ÌiËtxU KLdB ÌZid GKUw DâPÈËk Kaw gËl dw, xKvgw Mwxl-MwlwËRk AwmÛt Ìdt dw„ xKìç ZgÖI ÌiËtxUk oiMÞ idRty AwPkY Ggv xiÄZw ÈË£I, eÞwt eÞxZxU †kØZòeÔYê Ggv owcwkY xgnËt Ìo xVKB Kdøw ÌQËlxUËK xdËRk bÙxÄhxŠk owËa GKiZ ÌewnËYk xbËK cwxgZ KkËg„ GUw GKUw oioøwk KwkY pËt DVËZ ewËk„ ÌKddw, ÌiËtxUk iËZw KËk xPìæw Kkw ptËZw GB ÌQËlk eËq LÖgB bÖkÕp Ggv xgkx£ßKk xgnt pËt DVËZ ewËk„


xKìç Kdøw eÖkØËnk PwpdyËZ LÖg Vw¡w, eÞmwìæ Awk oRyg xKQ× GKUw kËtËQ„ jLd exkxþpxZ IkKi RxUl pËt IËV ZLd Ìo mwìæhwËg oioøwUwËK ÌbLwk ÌPÄw KËk, Ggv Vw¡w ÈËk Kaw gËl„ Zwk DexþpxZUw GËZwB eÞmwxìæbwtK, Ggv GKB owËa GËZw ÈxþæbwtK, DeËhwMø Awk AdÖËeÞkYwbwtK Ìj, GB ÌiËtk ÌiRwRËK xVK kwLwk ÌqË¢ Ggv Zwk iËcø ÈhwgoÖlh eÞwËYwâQl AwmwgwbyZw RwxMËt ÌZwlwk ÌqË¢ Aùe xKQ× ewkbmêy eÖkØËnk iËcø Ìo AdøZi GKRd„ GB ÌQËlk ÌKwil D˧M ÌiËtxUk AmÞØËK pwxoËZ exkYZ KkËZ ewËk, ogxKQÖËK Awgwk ZwËbk eÖËkwËdw ÌoB kOcdÖ kËŠk ÑgxPË¢ ÑgxP¢it KËk Z×lËZ ewËk„

Z×lw Ggv Kdøwk mwkyxkK oóeËKêk iËcø ogoitB GKUw mwxìæit Awk xdúPl gøwewk kËtËQ„ ZwËbk AìækŠZw ÌKwd GKhwËg pËt IËV ÈxþæbwtK Ggv xmaylZwt eÔYê„

owxgêK xgPwËk, GB bÖRËdk Pwxkx¢K Ggv ÈhwgMZ xgnËt jËZwUw ewaêKø gw ÑgekyZø kËtËQ Zwk ÌaËK jËaÄ Ìgxm xil gw owbÙmø kËtËQ„ Kdøw eÖkØËnk KwËRk eÞxZ ZygÛ xdZyËgwËck xgnËt Z×lw ÌiËtxUk oóixZ kËtËQ, Ggv ptËZw Ìo xdËRk iËcøI GKB †Y eÞZøwmw KËk CnêwxìñZI pËt IËV„ AekxbËK, Z×lw ÌiËtxUk xdkËeqZw Awk oÖxgPwËkk ÌPZdwk eÞxZ KdøwkI kËtËQ oiaêd„

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment