Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে বৃশ্চিক রাশির পুরুষের সম্পর্কZ×lw dwky jËZwUw eÞLk, gÖx¦i£woóedí, Ggv jÖx£ßgwbyB ÌpwK dw ÌKd, xdËRk oiMÞ Rygd cËkI jxb diÛ I xgdxt gÙxúPK eÖkØËnk MhykZi AdÖhÔxZk Kaw RwdËZ Pwt, ÌoËqË¢ Ìo ofl pËg gËl iËd pt dw„ gÙxúPK eÖkØnxUk xdxgêKwk iÖËLwËmk xdËP ÌMwed AdÖhg†Ëlwk MhykZw KLdB ÌiËtxU Q×ËZ ewkËg dw„ jxb gÙxúPKxU ÌiËtxUËK hwËlwgwËo, ÌoËqË¢ Ìo ptËZw ÌiËtxUËK Gid AËdK xKQ×B glËg, Ìj†Ëlw Ìo Adø KwËkwk KwËQB ptËZw KLdI gËlxd, gw glËgI dw, xKìç ZwB gËl Ìo Ìj ÌiËtxUËK Zwk iËdk, pÕbËtk gw eÞwËYk xdhÙZ xdgwËo Awogwk AwiìèY KkËg ÌoUw pgwk dt„


iwdxoKhwËg ogËP xgKxmZ gÙxúPKeÖkØnxUk iËcøI lÖKwËdw kËtËQ eÞxZxpvowk eÞgYZw - mwìæ, eÞmwìæ iÖËLwËmk xdËP„ ÌiËtxUk oZKê awKw DxPZ Ìjd GB ÌQËlk iËdk MhyËk Ky NUËQ dw NUËQ Ìo ov¢ßwìæ Ìgxm ÌK#Z×pl gw oËëbp xbËt ZwËK ÌqxeËt dw ÌZwËl„ GLd gkv gÙxúPKxUËKB GKUw oZKêZw Ìbtw jwt„ jwgZyt ÌiËtly †Y awKw ÈË£I gÙxúPKxUk hwgw DxPZ dt Ìj GB ÌiËtxU Zwk ÌLtwËlk NÖxr pËt DVËg, GKUw LweQwrw eÞYËtk ÑbxpK Agl¹d iw¢ pËt DVËg„ pøw, ÌiËtxU jxb oxZøB gÙxúPKxUk ÌeÞËi eËr awËK, ÌoËqË¢ ÌiËtxU ptËZw eÞwaxiKhwËg xdËRËK oieêd Kkwk ÌiËtly ÌKwilZw eÞbmêd KkËg, ÌjUw ÌbËL gÙxúPËKk iËd oËëbp pËZ ewËk Ëj ÌiËtxUËK Ìo ÌjhwËg BËâQ gøgpwk KkËZ ewkËg„ xKìç ÌiËtxUk DufÖlöxP£ eÞodíZw, Zwk ioÙY Axhgøx£ßk xdËP xKìç Ìo xVKB Aopwt Awk bÖ:op pËt DVËg jxb ZwËK ÌKwd †kØZòeÔYê bwxtËZòk Avmybwk Kkw dw pt„ Swr× Ìbtw, Nk ÌiwQw, gwod-ËKwod Ìcwtw, xKvgw WwBewk erwËdw gw ÌLwlw gw Ìcwtw BZøwxb †kØZòeÔËYêk ZwxlKwt eËr dw„ Awxi ÌgwSwËZ PwxâQ, jxbI gw Ìo†Ëlw †kØZòeÔYê...xKìç ÌoLwËd iwdxoK D¥yedwk oÖËjwM ÌdB, ÌdB ÌKwd PøwËl™„ Awk iwdxoK D¥yeYw dw awKËl GB ÌiËt pËt DVËZ ewËk LÖgB bÖ:ophwËg bÖ:xL GKxU ÌiËt„

bÖRËdk GKRd gw bÖRËdkB DewjêdUw pËt DVËZ ewËk ZwËbk oóeËKêk iwËS AZøìæ †kØZòeÔYê GKUw xgnt„ Awxi PwB Zwkw Ìjd Awlwbw gøwvK GKwDëU kwËL„ (Dbwpkd xpËoËg glw jwt) Z×lw dwky xdËRk ÌQwU hwBËtk RËdø ÌKwd Depwk xKdËZ Èwiyk KwËQ pwZ ewZËZ kwRy dt„ Ìo jxb xdËR ÌKwd PwKxk KkËZ Pwt, ZwpËl gÙxúPKxUk G gøwewËk Duowp ÌbtwUwB oiyxPd pËg„ Zwk dw pËtI Dewt ÌdB, ÌKddw, ÌiËtxU ÌKwd dw ÌKwdhwËg xdËR Dewjêd KkËZ DËV eËr lwMËg„ gÙxúPK owcwkYZ xdËRk BâQw AdÖjwty AdøËK PwxlZ KkËZ RwËd, xKìç Z×lw dwky opËR PwxlZ pgwk ewx¢xU dt„

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment