Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে মকর রাশির পুরুষের সম্পর্কÂkØk xbËK Z×lw ÌiËtxUk iËd pËg Zwk ÌMwlwe-ËMwlwxe kËŠ kŠyd ÈËeík owËa iKk eÖkØnxUk ÌMwrwhwËg eÖËkwËdw xPìæwcwkw, xdþeÛwY, xdËþæR Ggv hwxkx~ PwlPld xUK Lwe Lwt dw„ Zwk iËd pËg GB ÌQËl Aoºg kKËik kqYmyl, Zwk xdËRk xdtËik gwBËk GK xgëbÖ drËZ kwRy dt, MZwdÖMxZK, GK†Ët, ÌK#Z×Kkopyd Ggv xgnYí„ ÂcÖ GB dt, ÌiËtxU xdËRk iËd glËg, Ìo Aaêpyd kKËik pZwmwgwby, A¬xgmðwoy Ggv AwËgMMZhwËg myZl„ Z×lw ÌiËtxUËK glxQ: ZwËK AwkI hwËlwhwËg Rwdwk AwËM Awedwk GKU× AËeqw Kkw DxPZ„ Zwk iËcø GKUw ÌLtwly, DufÖlöxP£ ÌK#Z×KËgwc kËtËQ, jxbI ÌoUw bÖlêh Ggv oÔqô xKìç Zwk ÌK#Z×K glwk oitšwYUw LÖgB PiuKwk„ Ìo hbÛ Ggv xgmðþæI gËU„ xdhêkËjwMø Ggv AwìæxkK„ KËVwk Ggv AxgkwihwËg exkmÛxi„ Zwk iËcøI xmùe Awk oxŠËZk eÞxZ AwKnêY kËtËQ, xKìç G xgnËt Ìo ÌZid GKUw AwËlwPdw KËk dw„ Awk iwdÖËnk Èhwg-PxkË¢k gøwewËk Zwk Ìj GKUw AìæMêZ šwY kËtËQ ÌoUwk xgšweËYk RËdø Ìo ÌKwd xglËgwWê UwŠwËZI kwRy dt„


Z×lw ÌiËt Kaw gËl Ìjd oxŠËZk iÔQêdwk iËZw, Zwk PlwPl xMxZKxgZwk iËZw„ Ìo owglyl, ÌKwilixZ, Ggv AwËgMeÞgY...Ëjd xVK oRyg ÌMwlwËek oÖMˬk iËZwB Ìiwpdyt„ xdËRk iLiËlk iËZw pwxo xKvgw ÌUwlerw MwËlk iwcÖËjêøk xdËP Zwk PwxlKwmx£ß DâPwKwváLw Awk Zwk gÖx¦by® id jËZwB Ìo lÖxKËt kwLÖK dw ÌKd, Ìo Ìj xþpkhwËg AwZôxdhêkmyl - Ìo xgnËt ÌKwd oËëbp ÌdB„ AxcKwvm eÖkØnËKB Ìo ÌZwnwËiwb KËk, eÞmvow KËk GËZwLwxd MxlËt xbËZ ewËk Zwkw ÌÈâQwt (Ggv AËdK oit DufÖlöxPË£) Zwk BâQwiËZwB AMÞok pt„ xKìç ewxaêg GB iKk ÌQËlxU GB ÌiËtk ÌiwpdytZwËK xVKB ekwþæ KkËg jLd “ËiËtxUk eQëbdyt Dewt”xU Zwk “eQëbdyt DewËtk” owËa xilËg dw„ ZwkekI xdËRk oÔ® Aejêw®ZwËgwc Awk mÔdøZwËgwc KwxUËt DVwk RËdø GB ÌiËtxUk DâQlZwk jwbÖKxk þemê Ggv Zwk iwdxoK PøwËl™†Ëlw iKkxUk eÞËtwRd„ xKìç ÌoKaw Ìo ÈyKwk KkËg dw„ GidxK Zwk xdËRk KwËQI dt„ ÌiËtxUk pwxo Ìj Zwk ÌPwËL Rl xdËt AwËo Ìo Kaw ÈyKwk Kkwk ÌqË¢ GB ÌQËlk lŒwUw GKU× Ìgxm„

xdËRk eQËëbk cwkYw ÌaËK ÌjËpZ× iKk eÖkØnËK GK P×l drwËdw oºg dt, Ggv ÌjËpZ× Zwk Z×lw dwkyxU Zwk ÌaËK jËaÄ didyt, ZwB iKËkk ÌaËK Z×lwxUk RËdøB xdËRk Agþpwd exkgZêd Kkw opR„ flZ, GB bÖRdwk oóeKê ofl Kkwk ÌqË¢ bwt-bwxtZò ÌiËtxUk NwËrB Ìgxm AËeê jwt„

 সূত্র: রাশি১২.কম 

No comments:

Post a Comment