Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে কুম্ভ রাশির পুরুষের সম্পর্কZ×lw ÌiËtxU oºgZ diÛ I xixÄhwËg Zwk K׺ eÖkØnxUk iËd GKUw ea-xdËbêmËKk Agþpwd ÑZxk Kkwk RËdø Zwk ÌK#ml eÞËtwM KkËg, jwËZ KËk Ìo Zwk xdËRk eQËëbk Rygd-jweËdk e¦xZËZ ÌQËlxUËK Ahøþæ KËk Z×lËZ ewËk„ eÞaixbËK K׺xU GB eaB AdÖokY KkËg, xKìç jLd Ìo ÌiËtxUk ÌUwl-erw MwËlk lwxliw Awk Zwk AdÖei AwKnêËYk eÞwaxiK cw~wUw owiËl DVËg, glwB gwÉlø, ÌiËtxUk hÖgdRty pwxok ZygÛ ÌiwpdytZwËKI KwxUËt DVËZ ewkËg, ZLd Ìo xVKB Z×lw ÌiËtxUk GB cyk-xþpk gm KËk Ìdtwk e¦xZxU h¡Öl KËk ÌbËg„ K׺ eÖkØËnk GK†Ëtiy GËZwUwB ZygÛ Ìj ÌoUwk KwËQ Mwcw gw Mcêg jìçUwk GK†ËtiyI Z×âQ pËt IËV, iËd pt Mwcw Ìjd AZøìæ opËR gmø, opËR eÛËkwxPZ Ggv PwxlZ GKUw oxgËmn xgdxt jìç„ GB ÌQËl jLd iËd KËk Ìj Zwk iËdwhwgB oxVK, ZLd Zwk Agþpwd ÌaËK ZwËK GK P×l drwËdwI bÖ:owcø gøwewk„


ZËg, GKgwk jLd ÌKwdUw hwËlw Ggv ÌmÛt ÌoB xgnËt GB bÖRd GKUw AwËewËn Ìe#QwËZ ewËk, ZLd xKìç dq¢Ëbk AwmygwêbeÖÄ ZwËbk bÖRdwk oóeKêxU ÌoB AwmygwêËbk og Depwk Ggv oÖxgcw K×xrËt xdËZ oqi pËg„ A¨ÖZ pËlI oZø Ìj oxŠZ gw Mwd ptËZw ÌKwd dw ÌKwdhwËg GB bÖRËdk iËcø eÞwaxiK AwKnêY gw KwËQ Awowk xgntxUk RËdø bwty, pËZ ewËk oxŠËZk eÞxZ ZwËbk ewkþexkK AwKnêY kËtËQ, xKvgw GKRËdk AwMÞËpk ÌeQËd AËdøk D¥yeYw kËtËQ„ KLdI KLdI ÌoUw oxŠZ dw pËt pËZ ewËk xmùe, KLdI ÌoUw ciêyt ÌKwd gøwewk, bmêd, xgËbËm ¸iY, DâPxmqwk eÞËPÄ, xmÂ, ZkØY oxŠ-owxa, xKvgw ÌKwd ckËdk i™...xKìç ogoitB ZwËbk iËcø GKwxcK xgnËt xPìæw-ËPZdwk owbÙmø Ggv opiiêyZw awKËg„

K×˺k KwËQ Z×lw ÌiËtxU AekÕew GK dwky, Ggv jxbI hwËlwgwow A¬, xKìç ÌiËtxUk Ìbp glökyk Ìj cwkYw ÌQËlxUk iËd hwËo ÌoUw xiËaø dt, gw gwMwk¹kZw dt„ ÌiËtxUk iËd pt, K׺xUk iËZw GËZw Ìgxm oôwUê ÌQËlk owËa Ìo Gk AwËM KLdB ËbËLxd„ ÈyKwk KkËZB pËg GB ÌQËlk gÖx¦i£w iwËS iËcøB iwdÖnËK pZh¹ KËk xbËZ ewËk„ jxbI KLdI KLdI Zwk xPìæwk iwËS jÖx£ßk Ahwg ÌbLw ÌjËZ ewËk, ÌjUw ÌiËtxUËK iwËS iËcø xgk£ß KËk Z×lËg, xKìç ÌiËtxU iwdxoKhwËg jËaÄ oËPZd Ggv PZ×k Ìj Ìo K×˺k GB LweQwrw ÑgxmÄøxUk owËa opËRB Lwe LwBËt xdËZ ewkËg„ ËQËlxU Z×lw ÌiËtk oÔqô id iwdxoKZw eQëb KËk, Ggv bÛØZ gÖËS xdËZ ewËk Ìj GB ÌiËt Zwk owËa AËdK xgnËtB AwlwePwxkZw PwxlËt ÌjËZ oqi, Ggv flZ: Zwk AwKnêY ÂcÖ ÌiËtxUk ÌbËpk Zyqî gwK Awk Zwk MwËlk ÌUwËlB oyiwg¦ awKËg Gid ÌKwd Kaw ÌdB„ ZËg Z×lw ÌiËtxUËK jxb Zwk elwtdek K׺ eÖkØnxUk hwËlwgwow AwKËs kwLËZ pt, ÌoËqË¢ K׺xUËKB Zwk eaeÞbmêK xpËoËg ÌiËd xdËZ pËg„ Gk ÌKwd xgKùe ÌdB„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,gøgow I g¬×Zñ |

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment