Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে কর্কট রাশির পুরুষের সম্পর্কKKêUeÖkØn ebËqe kwLwk AwËM ogoitB hwËlwhwËg ÌbËL Ìdt ÌKwawt Zwk ew erËQ, Awk LÖg Ki xgnËtB Ìo ZwrwÉËrw KËk, hwËlwgwowk ÌqË¢I G gøwewËk Zwk iËcø ÌKwd gøxZ¢ßi ËdB„ xgËtk g¬Ëd dwdwd bwxtZòËgwËck xgnt†Ëlw ZwËK bÖ:xúPìæwMÞþæ KËk ÌZwËl„ Zwk AxcKwvm KwR KËiêB xKQ×Uw RrZw gw Ax¢ßt AwPkY lqø Kkw jwt„ KKêËUk GkKi RrZwk eÞxZ Z×lw ÌiËtk eÞai Ìj eÞxZx¢ßtwxU pËg, ÌoUw pËlw ÌQËlxUk mwkyxkK AwKnêYËK PkihwËg DËeqw Kkw, xKvgw ZwËK CnêwxìñZ KËk ÌZwlwk eÞZøwmwt Adø eÖkØnËbk eÞxZ xdËRk AwMÞËpk CxŠZ Ìbtw, Ggv ÌQËlxUk iËd ht RwxMËt ÌZwlw Ìj Ìo ZwËK pwkwËZ PËlËQ - xKvgw mwkyxkK AdÖkwËM AdÖk£ß pËZ AoóixZ šweY Kkw - jwËZ KËk ÌQËlxU Zwk xdËRk AxZ owgcwxd AwgkY ÌaËK ÌgxrËt AwoËZ ewËk„ jxb GB bÖRdwk RdôK×xÅËZ ZwËbk oóeËKêk eÞxZ BxZgwPK ÌKwd eÞhwg awËK ZwpËl ÌiËtxUk GB eÞxZx¢ßtwt KwR pËZ ewËk„ Adøawt, G ckËdk ÌK#ml GB ÌQËlËK AwkI xLUxiËU Awk gbËiRwRy KËk Z×lËg Ggv AoËìæwËn xdËRk ÌLwlËok iËcø XÖËK jwËg„


KKêU eÖkØnËbk Delx³ qiZw hwËlw„ Ìo xVKB gÖËS ÌflËg ÌiËtxU xK KkËQ, Ggv Ìo AwkI dwËQwrgwëbwk iËZw xdËRk AxZ oZKê iËdwhwgËK AwËÄeÙËÄ RxrËt kwLËg„ Zwk iw GKgwk ZwËK gËlxQl, xdËRk x¢ßZKËiêk RËdø bÖ:xLZ pgwk ÌaËK ÑgnxtK iËdwhxŠ xdËt Plw ÌmÛt, Ggv GB kØq Awk myZl eÙxagyËZ diÛZwk ÌaËK PeUZwB gkv oflZwk oÖËjwM Ìbt„ xKìç GLd GB oÖëbk Awk gÖx¦ixZ ÌiËtxU Zwk RrZw KwxUËt ZwËK AoZKê Awk AwËgMeÞgY KËk ÌZwlwk ÌPÄw KkËQ...ZwËK iÖ£ß Kkwk ÌPÄw KkËQ„ GUw gkv ZwËK xg¸wìæ KËk ÌbËg, Ggv AwkI Ìgxm RrZwk xbËK ÌVËl ÌbËg„

ÌiËtxUk AxZ LkØËP Èhwg ZwËK Axþpk KËk Z×lËg, Awk ÌiËtxUk xd:þewe g¬×ZòËgwËck eÞxZ KKêËUk oËëbpeÞgYZw ÌiËtxUËKI xgk£ß KËk Z×lËg„ ÌiËtxU ptËZw KKêU ÌQËlxUËK RwdwËg Ìj, Ìj Zwk big¬ pËt AwËo, Awk ptËZw ÌfwËdk D£kI xbËZ PwBËg dw„ xKìç ÌhZËk ÌhZËk ÌiËtxU Zwk xgkËp xVKB KwZk pËt DVËg„ KKêËUk oŠ Zwk eÞËtwRd, flZ: ÌiËtxU KKêËUk bÙxÄhxŠ xbËt gøwewk†ËlwËK gwk gwk xgËmönËYk ÌPÄw KkËg„ SMrwk oit KKêU ÌQËlxU eÞwtB m‰wt hÖMËg, ÌKddw, Ìj iÖpÔËZê Zwkw Awlwbw pt, Ìo iÖpÔZêxU ÌaËKB Ìo ÌiËtxUk DâQl AwmwgwbyZw Awk RygËdk eÞxZ Zwk ZygÛ hwËlwgwow, Awk ZwËbk pwxo, LÖxm qY†Ëlwk þôÙxZ ZwËK ZwxrZ KkËZ awËK„

MÞp-dq¢Ëbk AwmygêwbgxéZ gËl GB bÖRdwk oóeËKêk iwËS eÞwtB SMrw-xg˧o, Awk oóeËKêk þpwxtZò ÉiKyk oóiÖLyY pËt DVËg„ ZwËbk bÖRdwk eÙaK bÙxÄhxŠ opËR oiwcwdËjwMø dt„ KKêËUk eÞxZ GKxU owgcwd gwYy: AwedwËbk bÖRdwk oóeËKêk ogËP gr m¢Ø pËlw Awedwk ÌMwed Kkwk eÞgYZw„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ I g¬×Zñ |

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment