Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে মীন রাশির পুরুষের সম্পর্ক


 ÌjËpZ× ciêyt xgxhdí xgnËtk ÌeQËd lÖKwËdw oËZøk owËa iyËdk GKUw ÌjwMwËjwM kËtËQ - Ggv Z×lwk owËa kËtËQ oÖxgPwk Awk oiZwk eÞxZ AdÖkwM - AZGg eÞwtB (ogoit dw pËlI, eÞwtB) GB bÖB kwxmk dwky I eÖÖkØËnk RÖxUxU A¨ÖZhwËg mwxìæeÞb pËt IËV„ iyd ÌQËlxU Zwk Z×lw dwkyxUk eÞxZ Ìgxm Ñcjêømyl pËg, Ggv Adøwdø ÌiËtk owËa GKwZôZwk oóeKê ÌaËK Ìo Ìjid elwtdek iËdwhwgoóedí, ÌZid iËdwhwg Z×lw ÌiËtxUk ÌqË¢ ÌZid GKUw eÞbmêd KkËg dw„ KwkY, ZwËbk RÖxUxU MÞp-dq¢Ëbk AwmygêwbeÖÄ„ iyd ÌQËl Z×lw dwkyk eÞxZ AwcôwxZôK Ggv mwkyxkK bÖB xbK ÌaËKB  ZygÛhwËg AwKnêY AdÖhg KkËg, Awk ÌiËtxUI  ZwB„ GB ÌiËt iyd ÌQËlxUk AwKwáLw Awk gwodw†ËlwËK AwkI Ìiwpdyt AwKnêËYk iwcøËi ZygÛhwËg AdÖkwMy Awk xdtìèYpyd KËk Z×lËg, Ìjid ZygÛZw iydxU AwËM KLdB AdÖhg KËkxd„ xVK ÌjixdhwËg ÌiËtxU xdËRI Zwk oiMÞ Ìj#x£ßKZw Awk KwjêKwkËYk Ìbtwl ËhËŠ, AËl#xKKhwËg ÌQËlxUk AdÖkwM Awk ovËgbdmylZwk iÙbÖ kOcdÖk eÞxZ AwKÚÄ pËg„


ËQËlxU jxb ZwËK KLdI GKw ÌkËL ÌKwawI byNê oiËtk RËdø PËl jwt, ÌoËqË¢ ÌiËtxU xgkËp KwZk pËt DVËg„ xVK ÌjixdhwËg ÌQËlxUI ÌiËtxUk pwxoiÖËLk ËoB ÈYêwly Ìhwk†Ëlwk xgkËp KwZk pËt DVËg, ÌiËtxUk KŸÈk ZwËK AxZZ pËt jwItw ÌoB NÖi-ewrwxd MwËdk iÔQêdwk iËZw pwZQwxd xbËt WwKËg, Zw ÌiËtxU jËZw Z×âQ xgnËtB Kaw glÖK dw ÌKd„

iwËS iËcø ËiËtxUk gwxpøK KZÚêZòekwtYZw Awk Zwk ÌiRwËRk pZwmwgø™K exkgZêd ÈË£I, iyd ÌQËlxU xVKB RwËd Ìj GB ÌiËtB ÌoB GKRd, Ìj Zwk Dek eÔYê Awþpw kwËL, Ggv Zwk iËcø ÌoB eÞwËYw¥yedw RwMÞZ KËk ÌZwËl, Ìj D¥yeYwt D¥y® pËt Ìo xdËRËK xgmðwo KkËZ xmËLËQ„ gøaêZwk eÔYkwgÙx£k ek qwìæ pËt ÌQËlxUk AgowbMÞþæ Ìj AwZôoieêYšweK gwKø “Ky lwh!” - GB gwKøxUk ÌaËK DZËk DËV Awgwk ZwËK oRyg, eÞwYgìæ Awk oËZR ÌPÄwt xl® Kkwk ÌqË¢ GB ÌiËtxUk Z×ldw Awk ÌKD ÌdB„ ZwQwrw, Ìo xdËRI ËiwUwiÖxUhwËg ÌiRwRy Ggv Zwk ÌiRwRI iÖÉiÔêÉ exkgxZêZ pt„ ZwpËl GB ÌiËtËK Ìbwn Ìbgwk Zwk AxcKwkUwB gw ÌKwawt? Awk Z×lw ÌiËtxUI RwËd Ìj, GB ÌoB GKiw¢ eÖkØn Ìj RwËd ÌoB Mpyd, bÔkgZêy Awk ÌMwed þpwdxUk ea, ÌjLwËd ÌiËtxU ÌRwQdwk eÞmwxìæ MwËt ÌiËL xdËt oRyg pËt IËV, Zwkek Zwk Kõwxìæ ÌKËU ÌMËl AwkI D¥y® pËt xfËk AwËo ÌQËlxUk Dnä pÕbËtk xdkwe£wt„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg----  g¬×Zñ |

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment